Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Интериор и дизайн за архитектурата / Дисциплини

Дисциплини

Дизайн за архитектурата
Специалност: Архитектура
Разглежда се структурата на архитектурната среда и мястото на интериора, екстериора и изделията за обзавеждане в нея; историческото развитие на компонентите на архитектурния интериор и тенденциите в бъдеще, като акцентът се поставя върху изделията за обзавеждане; ...
Дизайн за архитектурата - преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Промишлен дизайн в областта на архитектурата - Елементи на сградата, изделия за екстериора и интериора, при възможни теми: Системи от елементи за изграждане на бунгала, павилиони за вестници, спирки за градския транспорт, за обзавеждане на пешеходни пространства, улици, ...
Дизайн за архитектурата - проект
Специалност: Архитектура
Цели създаването на минимални основни познания и умения по проектиране и конструиране на единични мебели и програми от мебели при заострено внимание към взаимовръзките между функция, конструкция и форма и изискванията на масовото промишлено производство. Съзнателно се ...
Дизайн за архитектурата - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Разглеждат се въпроси, свързани с появата и развитието на промишления дизайн. Анализират се факторите, които го обуславят. Разглеждат се същността, предметът и обхватът на промишления дизайн в архитектурата и изискванията към изделията, произвеждани по промишлен начин, а ...
Интериор
Специалност: Архитектура
Засягат се основните понятия в интериора в теми като: Архитектура и стилово единство на мебелите. Интериорът и мебелите в исторически аспект - от античния свят до началото на ХХ век. Видове мебели, прилагани в жилищния и обществения интериор - мебели за сядане, съхранение, ...
Интериор - I преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Целта е по-задълбочено навлизане в спецификата на интериорното проектиране. Разработва се малка сграда в конкретна ситуация и се проектира интериорното решение на основните вътрешни пространства. При детайлирането на елементите на подвижното и неподвижното ...
Интериор - II преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Разработки, свързани с проблемите на реконструкцията на съществуващи интериорни пространства и евентуална промяна на функциите им. Избират се типични за съвременната практика примери. Решението следва да се съобрази с наличната конструкция и да отрази инсталационните ...
Интериор - проект
Специалност: Архитектура
Проект в областта на интериора на жилищните и обществените сгради. Преминава се през следните фази на проектиране на интериорното пространство: проучване, функционална схема, интериорно решение, онагледено с планове и разгъвки, елементи на подвижното и неподвижното ...
Интериор - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Курс за съвременните тенденции в интериора на жилищните и обществените сгради. Актуални насоки и перспективи при мебелните конструкции и елементите на неподвижното обзавеждане. Интериор и мебели за инвалиди. Примери от творчеството на съвременни архитекти. Лекции на ...
Лаборатория по дизайн
Специалност: Архитектура
Основната цел е откъсване от условността на чертожния начин на проектиране и провеждане на творческо търсене - обемно, чрез макет. След уточняване на идеята за изделието то се прототипира. Опитните образци се правят по метода на експерименталното производство, но с ...
Производствена технология на изделията
Специалност: Архитектура
Разглеждат се основите на конструирането и технологията на мебелите, които включват: класификация, съставни части и комплектуване на мебелите, видове мебелни продукти, дървесни и недървесни материали и полуфабрикати за мебелите, основни видове съединения на ...