Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини

Дисциплини

Академична работа на английски език
Специалност:

Курсът цели формиране на умения за професионално себе-изразяване на английски език в устна и писмена форма.

Архитектура и визуални изкуства
Специалност:

Дисциплината очертава взаимовръзките между артистичното изразяване в изкуството и новите тенденции в архитектурата.

Архитектура и исторически контекст
Специалност: Архитектура

Архитектура и исторически контекст задълбочава познанията в областта на градоустройственото и архитектурното проектиране в историческия град. Определя се характеристиката на културно-историческия контекст в пространството и времето.

Архитектура и медии
Специалност:

Курсът очертава взаимозавръзката между архитектура и медийно представяне и феномена на създаването на медийни образи на архитектурни творби и архитекти звезди.

Архитектура и философия
Специалност:

Темата на курса е взаимозависимостта между развитието на философията и научните парадигми от една страна и архитектурните конверсии и революции в историята на архитектурата от друга страна.

Архитектурата на България през втората половина на XX век: история, оценка, опазване
Специалност: Архитектура

“Архитектурата на България през втората половина на ХХ век. История, теория, опазване” е избираем лекционен курс към катедра “История и теория на архитектурата” на УАСГ, който се занимава с българската архитектура между 1944 и 1989 (периодът на българския социализъм) и през 1990-те (или периодът на т.нар. "преход").

Лектори: гл. ас. д-р арх. Анета Василева и гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева.

Архитектурна антропология
Специалност: Архитектура
Учебната дисциплина дава ориентация за обширната и не твърде изучена област на въздействието на изкуствената жизнена среда върху психиката и поведението на хората и разкрива отговорностите на архитекта и урбаниста за последиците от това ежедневно въздействие. ...
Архитектурна антропология
Специалност: Урбанизъм
Учебната дисциплина дава ориентация за обширната и не твърде изучена област на въздействието на изкуствената жизнена среда върху психиката и поведението на хората и разкрива отговорностите на архитекта и урбаниста за последиците от това ежедневно въздействие. ...
Архитектурна теория и критика - магистърска теза
Специалност:

 Разработване на магистърска теза - Архитектурна теория и критика

Въведение в архитектурата
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с основните типове сгради в градската среда и основните морфологични принципи на архитектурната композиция. Придобиват се познания относно основните функции на различните типове сгради и връзката им с градската среда. Създават се ...
Градоустройствен синтаксис - теория и пракика
Специалност:

Курсът представя добре известната методология на изследване на градски пространства чрез математически анализ на комуникационните възможности на уличните мрежи, разработен в Школа Бартлет на Юниверсити Колидж в Лондон.

Изобразителни средства
Специалност: Архитектура
Предметът има за цел да развие пространствено и естетическо отношение на студентите към архитектурните проблеми и обекти, предоставени им за изобразяване. Графичните, живописни и макетни умения, придобити от студентите чрез настоящата материя, ги подготвят за ...
История на античната и средновековна архитектура
Специалност: Архитектура

История на античната и средновековна архитектура проследява възникването и развитието на архитектурата като мисловна и овеществяваща човешка дейност, в резултат на която се зараждат, развиват се във времето и се оформят окончателно разнообразни архитектурни типове.

История на архитектурата
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с основните периоди от историята на архитектурата, с характеристиките на отделните стилове и влиянието им върху градското развитие. Създават се умения за прочит на историята в градските форми и в градската среда. Развива се отношение ...
История на архитектурата ХV - ХVIII век
Специалност: Архитектура
В курса се разглеждат стиловете Ренесанс, Барок, Рококо и Класицизъм, изявени и разпространени в европейските страни - Италия, Франция, Нидерландия, Германия, Испания, Австрия, както и принадлежността към тях на най-изтъкнатите архитекти и техни творби. Материята се ...
История на архитектурата ХІХ - ХХ век
Специалност: Архитектура
Тематично е обхванат периодът от началото на ХІХ век до 60-те години на ХХ век. Разгледан е процесът на зараждане и утвърждаване на рационалното движение в архитектурата и формирането на течението Модернизъм в Европа и Америка. Разкрита е същността на най-характерните ...
История на българската архитектура
Специалност: Архитектура
Дисциплината има за задача да разгледа и обясни вярно нашето архитектурно наследство, да изясни пътя на неговото развитие през вековете, националната му самобитност, благотворното влияние на съседните страни, вплетените в неговата тъкан елементи от близки и далечни ...
История на съвременната архитектура в Европа
Специалност:

Курсът очертава развитието на архитектурната традиция в Европа в различни регионални контексти, отчитайки взаимодействията между източни и западни зони на континента от една страна и северни и южни зони от друга страна.

Критичен анализ в архитектурата
Специалност:

Курсът разглежда критичния анализ като форма на «практикуване на архитектурната теория».

Критични дебати в съвременното изкуство
Специалност:

Съвременното изкуство се представя като поле на екзистенциални и експресивни форми. Артистичният свят е разгледан като набор от концепции.

Културно наследство
Специалност: Урбанизъм

Културно наследство запознава студентите с историческите и културни ценности на архитектурното и археологическо наследство в градската среда. Създават се умения за създаване на методи и техники за консервация, адаптация и смяна на функциите на архитектурните обекти.

Културология - културологични изследвания на социализирано пространство
Специалност:

Дисциплината дефинира критичен поглед върху взаимодействията на културни модели на градски живот и пространствените им съотношения.

Методики в архитектурното проектиране
Специалност:

Курсът представя критичен анализ на съвременни методи за проектиране и индивидуални проектантски стратегии.

Опазване на архитектурното наследство
Специалност: Архитектура

Опазване на архитектурното наследство има за цел да формира основни познания по проблемите на опазването на архитектурното наследство и да внуши начин на мислене в подхода към ценната архитектурна среда в процеса на архитектурното творчество.

Опазване на архитектурното наследство - I преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Чрез проекта се цели формиране на умения за изследване и управление на взаимоотношенията в единната историческа среда. Задачите са реални, отразяващи актуална проблематика, селекционирани в диалог с местните власти на исторически селища. Извършва се цялостен анализ на ...
Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Дисциплината задълбочава професионалните познания за архитектурно творчество в историческата среда на различни равнища. С конкретни примери се анализират взаимоотношенията между историческите пластове в средата и интерпретацията на архитектурното наследство в ...
Опазване на исторически селища и райони - преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Преддипломният проект има за цел да формира специализирани проектантски умения за градоустройствено проектиране в исторически контекст според най-актуалните правила, норми и изисквания. Проектантските задачи са напълно реални, при отчитане на конкретния урбанистичен, ...
Основи на архитектурното проектиране
Специалност: Архитектура
Курсът има за цел да въведе студентите в професията, като ги запознае с основните задачи и проблематика на архитектурното изкуство. Изяснява се съдържанието на понятието архитектура и се усвоява специфичната за теорията на архитектурата терминология. Изучават се ...
Основи на архитектурното проектиране - I проект
Специалност: Архитектура
Изпълняват се две групи курсови задачи. Първата има за цел да развие чувството за композиция в студентите. Чрез серия от абстрактни композиции се изучават свойствата на освободени от функция и конструкция форми. Възможностите за формообразуване се изследват ...
Основи на архитектурното проектиране - II проект
Специалност: Архитектура
Чрез две курсови задачи се затвърждават уменията при изпълнението на архитектурния чертеж и се правят първи стъпки по посока на самостоятелното проектиране. 1. Изчертаване на план, разрез и фасади на предварително зададен архитектурен обект. 2. Проект на малка жилищна ...
Основи на архитектурното проектиране - курсови задачи
Специалност: Архитектура
В поредица абстрактни, освободени от функция и конструкция композиции студентите изучават: - Свойствата на формата: размер, геометрична характеристика, ориентация на формата в средата, светлост, цвят, фактура, текстура, ажурност и прозрачност. - Средствата за естетическа ...
Оценка на недвижими паметници на културата
Дисциплината формира в студентите способност за осмисляне на недвижимото културно-историческо наследство като специфичен дял от пазара на недвижими имоти и професионални умения за извеждане на тяхната пазарна оценка съобразно тази специфика. Придобиват се основни ...
Реставрация на архитектурните паметници - преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Курсът цели да формира практически познания и умения за работа по паметниците на културата, свързана с тяхното документиране, проучване, оценка и проектно решение за съхраняване и социализация. На базата на конкретен архитектурно-исторически обект се изучават основния ...
Реставрация на архитектурните паметници - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Курсът включва исторически преглед на развитието на теорията на реставрацията, съвременни принципи за опазване на архитектурното наследство и свързаните с тях международни документи; методика на проучването и проектирането за консервация, реставрация и адаптация на ...
Сгради в селища с културно - историческо наследство - преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектира се сграда с реално задание, в което е подчертана уникалната историческа даденост на нашето културно наследство. При това се търси съгласуване на новите утилитарни функции и съвременните архитектурни форми с паметниците на културата. Крайната цел е да се ...
Социология и архитектура
Специалност:

Курсът съотнася структурата на обществото и неговата стратификация към пространствените структури на обитаване, които то създава и обживява.

Съвременни архитектурни явления
Специалност: Архитектура
Предметът съдържа архитектурен анализ на най-важните сгради и архитектурни школи от ІІ Световна война до наши дни.
Съвременни явления в архитектурата I
Специалност:

Курсът очертава основни тенденции и имена, съставящи съвременния архитектурен пейзаж в глобален мащаб с фокус върху Япония.

Съвременни явления в архитектурата II
Специалност:

Курсът очертава основни тенденции и имена, съставящи съвременния архитектурен пейзаж в глобален мащаб.

Теория на архитектурата
Специалност: Архитектура
Курсът полага основите на теоретичното и концептуалното осмисляне на архитектурата. В съответствие с текущите схващания за архитектурно творчество за основа на курса и като негова методическа платформа служат съвременните пост-модерни и пост-структуралистични ...
Теория на архитектурата I
Специалност:

Дисциплината дискутира основни теми на теоретични дебати в областта на архитектурата като културен феномен. Пространство и полета, граница в архитектурното пространство, функция и семантика в архитектурния език, пространствени ордери, методи на архитектурно проектиране, поетика на архитектурата като изразително средство са някои от основните теми за аналитично представяне, критичен прочит и оценка по време на курса.

Теория на архитектурата II
Специалност:

Дисциплината разглежда развитието на архитектурната професия през призмата на формиране на изразни системи.

Умения за учене и комуникация II
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината доразвива уменията на студентите за графично и визуално представяне на идеи. Придобиват се познания и умения за прилагане на разнообразни изобразителни средства и техники. Възпитава се отношение към плановото представяне на проектни разработки и отношение ...
Учебна практика по история на архитектурата
Специалност: Архитектура
Целта на Летния учебен стаж по История на архитектурата е да запознае студентите с различните стилове и техните архитектурни елементи. Това се постига посредством измерването и изчертаването им, както и чрез фото заснемане и рисуване. Първоначално студентите измерват и ...
Учебна практика по основи на архитектурното проектиране
Специалност: Архитектура
Има за цел да запознае студентите с реални архитектурни обекти, чието ситуационно, функционално, конструктивно и естетическо решение се анализира съвместно с преподавателя. В края на практиката всеки студент представя в писмен вид самостоятелно изготвен анализ на ...