Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Дисциплини

Дисциплини

История на изкуството
Специалност: Архитектура
Лекционният курс въвежда студентите в спецификата на изобразителните изкуства и в хилядолетното им развитие. В хронологичен ред се проследяват - живопис, скулптура, графика, приложни изкуства и основните исторически процеси. Дисциплината цели изграждането на основен ...
Моделиране - I част
Специалност: Архитектура

Пространствено - визуален език във формообразуването – понятия и средства.

 

 

Модулът въвежда студентите по архитектура в съдържанието и значението на основни понятия и средства във формообразуването. Теоретичната част, включена в програмата, последователно засяга линейни, равнинни и пространствени проблеми, демонстрирани чрез практически упражнения, благодарение на които се придобиват базисни знания и умения относно създаването на двуизмерни и триизмерни пространствени системи.

Моделиране - II част
Специалност: Архитектура

 Морфология в природата

 

Втори модул на дисциплината Моделиране запознава студентите по архитектура с методология за извличане на принципи на пространствена организация на формата в обекти от природата. Застъпената проблематика е в основата на творческите концепции на редица световни архитектурни и художествени практики, както и в съвременните тенденции на тяхното развитие. Нейната същност допринася за развитието на художествения аспект в процеса на обучение на студентите по архитектура. 

Моделиране - III част
Специалност: Архитектура

 

Пространствени трансформации

Основният фокус в трети модул е съсредоточен върху намеси в пространствени условия, съобразени със спецификата на структурните им характеристики. Студентите се запознават с проблема за обвързаността между вече изграден пространствен резултат и необходимостта от неговата трансформация при въвеждане на допълнителни условия (поставяне в определен контекст). В програмата е застъпен и въпросът за отношението между позицията на пространствения резултат и въздействието му при неговото визуално възприятие. 

Моделиране - IV част
Специалност: Архитектура

 Контекстът и неговия прочит в процеса на формообразуване.

 

Модулът запознава студентите по архитектура с методологии, свързани с процеса на творческо проектиране при даденост, отличаваща се със сложна специфика, следствие от отсъствието на ясен ред и отношения между съставляващите я елементи. Също така допринася и за изграждането на креативност и усет към порядък при прочита съдържанието на предоставените условия. 

Рисуване - I част
Специалност: Архитектура
• Интерпретации на предмети от бита с различни графични материали. Упражнението има за цел да обогати палитрата с изразни средства. Насърчават се експериментите и разнообразните вариации, а не прецизното, „етюдно” формоизграждане. Задачите са: опити върху ...
Рисуване - II част
Специалност: Архитектура
Упражненията от II семестър на І курс съдържат разнообразни по характер постановки за живописна интерпретация с техниката на акварела. Всички упражнения са придружени от творчески събеседвания, корекции и импровизирани конферанси. • Първите постановки имат за цел ...
Рисуване - III част
Специалност: Архитектура

Придобиване на рисувателни умения в контекста на конструктивната рисунка. Изграждане на правилен метод при визуалния прочит на натурата. Запознава студентите с анатомичните, пропорционални и обемно-пластични особенности на човешката глава. Въвежда понятия като: характер и типаж чрез реализиране на специфични упражнения в територията на конструктивната рисунка.

Рисуване - IV част
Специалност: Архитектура

Придобиване на рисувателни умения в контекста на конструктивната рисунка. Изграждане на правилен метод при визуалния прочит на натурата. Запознава студентите с анатомичните, пропорционални и обемно-пластични особености на човешката фигура. Въвежда понятия като: характер и типаж чрез реализиране на специфични упражнения в територията на конструктивната рисунка. Разглеждане на човешката фигура като пространствена структура и мащаб в архитектурата.

Рисуване и моделиране
Специалност: Архитектура
Рисуване: Форма и пространство. Ориентация на пространството с изобразителни средства в принципите на формалната композиция. Функции на цвета – пространствена, структурна, изобразителна. Техники при рисуването – с акварел, темпера и пастел. Цвят, линия, фактура. ...
Рисуване и моделиране
Специалност: Архитектура
Рисуване: Форма и пространство. Ориентация на пространството с изобразителни средства в принципите на формалната композиция. Функции на цвета – пространствена, структурна, изобразителна. Техники при рисуването – с акварел, темпера и пастел. Цвят, линия, фактура. ...
Учебна практика по рисуване
Специалност: Архитектура

 Практиката по рисуване се провежда в края на учебната година на I курс за студентите от специалност Архитектура. Тя е естествено продължение на програмата по рисуване, която се преподава през I и II семестър.