Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини

Дисциплини

Въведение в механиката на разрушението
В този курс задачата на механика на разрушението (МР) се разглежда в линейна и физически нелинейна постановка, въвеждат се основните параметри на МР, като коефициентите за интензивност на напреженията и скоростта на освободената енергия. Разглеждат се също елементи от МР, ...
Динамика и устойчивост на ХТС
Студентите получават знания по: изучаване на свободни и принудени трептения на системи с една степен на свобода; равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние; метод на крайните елементи в строителната динамика; апроксимация на преместванията; функции на формата; ...
Изследване на конструкции с ANSYS
В предложения курс студентите получават знания, свързани с дисциплините: Строителна статика, Теория на еластичността и пластичността, Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Разработени са алгоритми за изследване на нелинейното поведение на конструкциите в ...
Компютърен анализ на конструкциите
Студентите получават умения по: моделиране на гладки и оребрени плочи с плочови крайни елементи и модел “скара”. Получават още знания по: моделиране на вертикални носещи конструкции (ВНК) – шайби без и с отвори с мембранни крайни елементи чрез модел “рамка”. ...
Метод на граничното равновесие
Студентите получават знания по: основните положения на деформационната и инкрементална Теория на пластичността за двумерната и тримерна задача. Уравненията и зависимостите се формулират в тензорен запис. Разглежда се най-простият вариант на ТП - методът на граничното ...
Метод на крайните елементи
Студентите получават знания по: съвременната теория и приложението на метода на крайните елементи за изчисляване на строителни конструкции и съоръжения. Получават и умения да се справят с разглежданите по-широк кръг проблеми: механо-математическа формулировка на ...
Метод на крайните елементи
Специалност:
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Специалност:
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Специалност:
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Студентите получават знания по: съвременната теория и приложението на метода на крайните елементи за изчисляване на строителни конструкции и съоръжения. Получават и умения да се справят с разглежданите по-широк кръг проблеми: механо-математическа формулировка на ...
Метод на крайните елементи
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи
Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения за равновесие за цялата конструкция; моделиране на ...
Метод на крайните елементи - основен и приложен курс
Предлаганият курс е предназначен за студенти, обучаващи се по програма за получаване на степен Магистър (“Конструктивно инженерство”). Целта на курса е да даде систематизирани познания в областта на теорията на метода на крайните елементи, които надграждат ...
Метод на крайните елементи - приложен курс
В курса се набляга на използването на компютърно-ориентирани числени методи и симулации. Разглежда се някой от добре познатите в света пакети, базиран на МКЕ. След успешното завършване на курса студентите трябва да са в състояние свободно да ползват програмната система, ...
Приложна теория на пластичността
Поведението на една конструкция може да се извърши посредством еластично решение, последвано от оразмеряване с елементи на пластичните методи. В редица практически случаи, носещата способност на конструкциите може да бъде оценена, като се използват средствата на ...
Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия - I част
В първата част на този курс се разглеждат основните методи за изследване на сеизмичното реагиране на конструкциите. Освен теоретичните основи на традиционния подход, се дават и основните положения на концепцията “Performance-based design” и на модерни методи за оценка на ...
Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия
В първата част на този курс се разглеждат основните методи за изследване на сеизмичното реагиране на конструкциите. Освен теоретичните основи на традиционния подход, се дават и основните положения на концепцията “Performance-based design” и на модерни методи за оценка на ...
Строителна динамика
Студентите получават знания по: моделиране на конструкциите от динамична гледна точка като системи с една, с краен и с безкраен брой степени на свобода; собствени честоти и форми; моделиране и произход на някои динамични товари; методи за изследване на поведението на ...
Строителна динамика
Дисциплината се изучава с цел въведение в методите за изследване на строителни конструкции на динамични въздействия и ефектите от тях. Разглеждат се последователно системи с една и с много степени на свобода. Динамичните товари са от хармоничен, импулсен тип и поизволни ...
Строителна динамика и сеизмичен анализ
Студентите получават знания по: моделиране на конструкциите от динамична гледна точка като системи с една, с краен и с безкраен брой степени на свобода; собствени честоти и форми; моделиране и произход на някои динамични товари; методи за изследване на поведението на ...
Строителна динамика и устойчивост
Съвременните строителни конструкции е необходимо да бъдат прецизно изследвани по отношение на обща и местна загуба на устойчивост. За целта трябва да се вземат предвид геометрическата и физическата нелинейност. Инженерните съоръжения са подложени на ...
Строителна механика
Специалност: Архитектура
Цели и задачи: Конструкциите са основни компоненти на сградата. Креативността и въображението на архитектите се превръщат в реалност чрез приемане на подходяща конструктивна система. Разбирането на основните принципи и концепции на строителната механика е основна ...
Строителна механика - I част
Специалност: Архитектура
Студентите получават елементарни умения по: Теоретична механика и Съпротивление на материалите. В теоретичната механика се разглеждат видовете силови системи и се определят опорните реакции в конзоли и прости греди, както и методите за определяне на усилията в равнинни ...
Строителна механика - I част
Специалност:
Студентите получават знания по: кинематичен анализ на равнинни рамкови конструкции; определяне на разрезни усилия и линии на влияние в статически определими герберови греди, рамки и ферми; подвижни товари; методи за определяне на екстремни стойности на разрезни усилия и ...
Строителна механика - I част
Специалност:
Студентите получават знания по: кинематичен анализ на конструкции; определяне на разрезни усилия в статически определими рамки и ферми; линии на влияние в герберови греди и ферми; методи за определяне на преместванията в еластични системи; силов метод за определяне на ...
Строителна механика - I част
Студентите получават знания по: кинематичен анализ на конструкции; определяне на разрезни усилия и линии на влияние в статически определими рамки и ферми; подвижни товари; методи за определяне на екстремни стойности на разрезни усилия и гранични диаграми; методи за ...
Строителна механика - II част
Специалност:
Студентите получават знания по: деформационен метод за решаване на рамки; някои основни въпроси на строителната динамика - динамични товари; свободни и принудени трептения на системи с една и с краен брой степени на свобода; модален анализ; сеизмични въздействия; ...
Строителна механика - II част
Специалност:
Студентите получават знания по: деформационен метод за решаване на рамкови конструкции и непрекъснати греди. Получават и умения върху приложението на теорията от втори ред за определяне на критични сили в рамки по деформационния метод; въведение в строителната динамика ...
Строителна механика - II част
Студентите получават знания по: метод на преместванията за решаване на рамки и греди. Получават и умения за определяне на критични сили в греди и рамки, както и основни понятия по строителна динамика - динамични товари; свободни и принудени трептения на системи с една и с ...
Строителна статика - I част
Студентите получават знания по: методите за изследване на статически определими и статически и кинематически неопределими системи. Получават и умения за построяване на диаграми на разрезните усилия; за пресмятане на премествания в определими и неопределими ...
Строителна статика - I част
Студентите получават знания по: методите за изследване на статически определими и статически и кинематически неопределими системи. Получават и умения за построяване на диаграми на разрезните усилия; за пресмятане на премествания в определими и неопределими ...
Строителна статика - II част
Студентите получават знания по: методите за решаване на определими и неопределими равнинни ферми и комбинирани системи, дъги, непрекъснати греди и греди върху еластична основа. Разглеждат се и пространствени рамки. Получават и умения да решават въпроси, свързани с ...
Строителна статика - II част
Студентите получават знания по: методите за решаване на определими и неопределими равнинни ферми и комбинирани системи, дъги, непрекъснати греди и греди върху еластична основа. Разглеждат се и пространствени рамки. Получават и умения да решават въпроси, свързани с ...
Теория на еластичността и пластичността
Студентите получават знания по: методите за изследване на напрегнатото и деформираното състояние на гредостени, шайби, плочи, черупки. . . , моделирани като равнинни или пространствени конструкции; начините за отчитане на реалните свойства на материалите. Придобиват и ...
Теория на еластичността и пластичността
Студентите получават знания по: методите за изследване на напрегнатото и деформираното състояние на гредостени, шайби, плочи, черупки. . . , моделирани като равнинни или пространствени конструкции; начините за отчитане на реалните свойства на материалите. Придобиват и ...
Теория на еластичността, динамика и устойчивост
Студентите получават знания по комплексен курс, в който са включени три раздела на строителната механика. Първият раздел - Приложна теория на еластичността (ПТЕ), е продължение на съпротивление на материалите и на строителната статика. В него се изучават напрегнатото и ...
Теория на еластичността, динамика и устойчивост
Студентите получават знания по комплексен курс, в който са включени три раздела на строителната механика. Първият раздел - Приложна теория на еластичността (ПТЕ), е продължение на съпротивление на материалите и на строителната статика. В него се изучават напрегнатото и ...
Устойчивост на конструкциите
Дисциплината е част от интердисциплинарния профил на съвременния строителен инженер. Тя се изучава, за да може още в процеса на проектиране на конструкциите да се заложат необходимите условия, които гарантират избягването на явлението ”загуба на устойчивост” на ...
Устойчивост на строителните конструкции
Студентите получават знания по: методите за проверка на устойчивостта на конструкциите и на техните елементи (пръти, дъги, плочи, черупки); методите за изчисляване по деформирана схема; методите за определяне на изкълчвателни (ефективни) дължини във връзка с изискванията ...
Устойчивост на строителните конструкции
Студентите получават знания по: методите за проверка на устойчивостта на конструкциите и на техните елементи (пръти, дъги, плочи, черупки); методите за изчисляване по деформирана схема; методите за определяне на изкълчвателни (ефективни) дължини във връзка с изискванията ...
Учебна практика по моделиране и изчисление на мостови конструкции
Целта на практиката е с помощта на съвременни програмни системи (ANSYS, SAP и др.), да се извърши моделиране, дискретизация и изчисление (статическо, стабилитетно, динамическо и сеизмично) на транспортните съоръжения. Провежда се анализ на напрегнатото и деформирано състояние ...
Учебна практика по строителна статика
Запознава студентите със съвременните софтуерни продукти за изчисляване на рамкови конструкции, плочи, дискове и съчетание от тях: ANSYS, SAP и др. По време на практиката се изучават основните компоненти на една програмна система: процесор (входни данни); изчислителен модул; ...
Учебна практика по строителна статика
Запознава студентите със съвременните софтуерни продукти за изчисляване на рамкови конструкции, плочи, дискове и съчетание от тях: ANSYS, SAP и др. По време на практиката се изучават основните компоненти на една програмна система: процесор (входни данни); изчислителен модул; ...
Учебна практика по строителна статика
Запознава студентите със съвременните софтуерни продукти за изчисляване на рамкови конструкции, плочи, дискове и съчетание от тях: ANSYS, SAP и др. По време на практиката се изучават основните компоненти на една програмна система: процесор (входни данни); изчислителен модул; ...