Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини

Дисциплини

Защита при извънредни ситуации
Специалност: Архитектура
Дисциплината запознава студентите с принципите на осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия и аварии. Разглеждат се въпросите по координация на дейностите при възникване на кризи, както и ...
Защита при извънредни ситуации
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с принципите на осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия и аварии. Разглеждат се въпросите по координация на дейностите при възникване на кризи, както и ...
Икономика на ВК строителство
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на водното стопанство
Изучаването на дисциплината “Икономика на водното стопанство” има за цел да даде на бъдещите инженери знания необходими за реализацията им в условията на пазарна икономика. За целта се разглеждат основните микроикономически проблеми свързани с поведението на фирмите ...
Икономика на строителството
Разглеждат се основните въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дава възможност да се определят техните основни икономически ...
Икономика на строителството
Специалност:
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на строителството
Разглеждат се основните въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дава възможност да се определят техните основни икономически ...
Икономика на строителството и архитектурата
Специалност: Архитектура
Основи на пазарната микроикономика и проявлението им в строителството. Инвестиции и инвестиционни проекти и тяхната икономическа ефективност. Икономическа и социална оценка на архитектурните проектни решения. Икономически проблеми на сградостроителното архитектурно ...
Икономика на хидромелиоративното строителство
Специалност:
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на хидромелиоративното строителство
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на ХТС
Специалност:
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на ХТС
Специалност:
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на ХТС
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Корпоративни финанси
Целта на учебната дисциплина "Корпоративни финанси" е да се дадат познания на студентите в областта на правно-организационната и икономическа среда за осъществяване на бизнеса у нас. Във връзка с това са включени теми за управление на капитала, вложен в дълготрайни ...
Мениджмънт и икономическа ефективност при реконструкция на сгради и съоръжения
Реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения представлява сложен процес, при който се решават различни техническия, организационни, икономически, управленски и др. задачи. Осигуряването на точно и ясно взаимодействие между всички участници в изпълнението на ...
Мениджмънт на строителната фирма
Разглеждат се основни въпроси на стратегическото управление на малка /средна/ строителна фирма : стратегическо планиране, фирмена култура и маркетинг на фирмата. Всички теоретични въпроси се свеждат и решават конкретно за строителна фирма, чийто предмет на дейност се ...
Недвижима собственост
Студентите се запознават с основните технически и икономически характеристики на обектите на недвижимата собственост у нас и пазара им. Разглеждат се техните потребителски качества, като се обръща особено внимание на тяхното местоположение. Придобиват се умения по ...
Организация и управление на ВК строителство
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на ...
Организация и управление на строителството
Разглеждат се основните въпроси, свързани с реализация на инвестиционните проекти: етапи, фази и участници в инвестиционния процес в строителството, процедури за обществени поръчки и договори за възлагане на проектиране и строителство, методи за организация на ...
Организация и управление на строителството
Разглеждат се най-новите и модерни възможности, които дисциплината предлага за оптимално планиране, оперативно ръководство и контрол при изпълнението на строежа с цел реализирането му съгласно договорирания срок и цена. Календарното планиране се представя чрез всички ...
Организация и управление на строителството
Разглеждат се основните въпроси, свързани с реализация на инвестиционните проекти: етапи, фази и участници в инвестиционния процес в строителството, процедури за обществени поръчки и договори за възлагане на проектиране и строителство, методи за организация на ...
Организация и управление на строителството
Разглеждат се най-новите и модерни възможности, които дисциплината предлага за оптимално планиране, оперативно ръководство и контрол при изпълнението на строежа с цел реализирането му съгласно договорирания срок и цена. Календарното планиране се представя чрез всички ...
Организация и управление на ХМС
Специалност:
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалността необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на строителното производство, ...
Организация и управление на ХМС
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалността необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на строителното производство, ...
Организация и управление на ХТС
Специалност:
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на ...
Организация и управление на ХТС
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на ...
Организация на строителството
Специалност: Архитектура
Материалът е структуриран в две части: - Организация на инвестиционния процес в строителството – същност, основни етапи, фази и съпътствуващите ги процедури; участници и организация на взаимоотношенията между тях; процедура за обществена поръчка (конкурси по проектиране ...
Организация на строителството (остойностяване и календарни планове)
Специалност: Архитектура
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалността необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на строителното производство, ...
Правна и нормативна уредба в строителството
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното , облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. ...
Правни въпроси в строителството
Специалност:
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното, облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. ...
Правни въпроси в строителството
Специалност:
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното, облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. ...
Правни въпроси в строителството
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното, облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. ...
Проект по организация и управление на ВК строителство
Курсовият проект е част от оферта за строителство на водоснабдителен комплекс. Състои се от следните части напорен резервоар, помпена станция и напорен тръбопровод: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на ...
Проект по организация и управление на строителството
Проектът е план за безопасното и здраве с работен календарен план за строителството на жилищна сграда. Съдържа: 1. Количествена сметка 2. Трудоемкост за изпълнение на основните СМР 3. Работен календарен план - мрежови и линеен 4. Строителен ситуационен план на етап "Груб ...
Проект по организация и управление на строителството
Разработва се "План за безопасност и здраве", който е задължителна част от всеки инвестиционен проект. Съдържанието му се регламентира от Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП. В проекта се разглеждат: организационен план за изпълнение на строителните и монтажни работи; ...
Проект по организация и управление на строителството
Проектът е план за безопасното и здраве с работен календарен план за строителството на жилищна сграда. Съдържа: 1. Количествена сметка 2. Трудоемкост за изпълнение на основните СМР 3. Работен календарен план - мрежови и линеен 4. Строителен ситуационен план на етап "Груб ...
Проект по организация и управление на ХМС
Специалност:
Курсовият проект представлява част от оферта за изпълнение на насипна язовирна стена. Състои се от следните части: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на ...
Проект по организация и управление на ХМС
Курсовият проект представлява част от оферта за изпълнение на насипна язовирна стена. Състои се от следните части: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на ...
Проект по организация и управление на ХТС
Специалност:
Курсовият проект представлява част от оферта за изпълнение на насипна язовирна стена. Състои се от следните части: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на ...
Проект по организация и управление на ХТС
Курсовият проект представлява част от оферта за изпълнение на насипна язовирна стена. Състои се от следните части: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на ...
Регионална и градска икономика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината прави връзка между регионалното и градско развитие и теориите за икономическо развитие. Придобиват се познания относно основните принципи и правила на икономическото развитие и умения за икономически анализ и определяне на основни проблеми. Създава се ...
Управление на инвестиционни строителни проекти
С помощта на продукта Primavera P6 се осъществява цялостно планиране, контрол и изпълнение на проекти с различен обхват и сложност. Primavera е подходяща за управление на проекти от различни сектори на икономиката, но особено ефективна е в сферата на строителството. След завършване ...
Учебно - производствена практика
Практиката се състои от посещения на строителни площадки и завършени обекти, където студентите могат да наблюдават различни строителни системи и придобият практически опит по организация на строителството.