Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини

Дисциплини

Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт
Дисциплината дава знания за структурата, управлението и нормативните документи действащи в железопътния транспорт. След завършване студентът е подготвен за явяване на изпит за получаване на професионална квалификация. Документът се издава от ИА "Железопътен ...
Високоскоростни ж.п. линии
Проектът по високоскоростни жп линии дава на студентите знания по реконструкция на жп линии за високи скорости на движение (жп магистрали), основните нормативни изисквания за оразмеряване на железопътните гари, гарови съоръжения и елементи на горното строене.
Гари, гарови съоръжения и ж.п. експлоатация
В дисциплината се дават познания относно основните принципи, методи и действащи норми при проектирането на нови и реконструкцията на съществуващи железопътни гари. Последователно се разглеждат необходимите устройства в отделните видове гари - междинни, участъкови, ...
Горно строене и поддържане на железния път
Това е основна профилираща дисциплина за студентите от специалност "Транспортно строителство" - специализация "Железопътно строителство". С нея се формират у студентите съвременни научни знания за взаимодействието между железния път и подвижния състав, както и за ...
Железници (общ курс)
За студентите от специалност "Транспортно строителство", специализация "Пътно строителство" дисциплината има комплексен характер и обхваща материя, свързана с нормалните жп линии и с висящите въжени линии. Лекционният курс и упражненията са насочени към даване на знания ...
Железници (общ курс)
Дисциплината обхваща лекционен курс и упражнения за студентите от специалност "Транспортно строителство", специализация "Строителство на транспортни съоръжения". Курсът обхваща материя, която дава знания по проектиране и строителство на нормалните жп линии и специални ...
Железопътно строителство
Дисциплината има за цел да допълни и повиши общите им познания и техническа култура с най-важното от областта на железопътната наука и практика. Тя дава знания относно стопанското значение, устройството, проектирането, строителството и експлоатацията на железопътните ...
Железопътно строителство
Специалност:
Дисциплината дава знания за: устройството в план и профил на железния път; основните методи за проектиране, строителство и трасиране на жп линии; основните технологии и схеми, прилагани при строителството на жп линии.
Проект по гари, гарови съоръжения и жп експлоатация
Проектът по гари, гарови съоръжения и жп експлоатация включва: - Разработване на два варианта на участъкова жп гара. - Напречен разрез на гарата през ос приемно здание. - Проект за отводняване на гаровата площадка.
Проект по горно строене и поддържане на железния път
Проектът по горно строене и поддържане на железния път дава знания по: - Оразмеряване на елементите на горното строене: релси, траверси, жп скрепления и баласт. - Оразмеряване на безнаставов релсов път. - Проектиране на обикновена жп стрелка.
Проект по железници (общ курс)
Разработването на проекта дава знания на студентите за: - Проектиране на жп линията в план и надлъжен профил. - Прилагане на типови напречни профили. - Определяне на мястото, вида и основните размери на водостоците. - Разработване на жп гари.
Проект по железници (общ курс)
Разработването на проекта дава знания на студентите за: - Проектиране на жп линията в план и надлъжен профил. - Прилагане на типови напречни профили. - Определяне на мястото, вида и основните размери на водостоците. - Разработване на жп гари.
Проект по железопътно строителство
След разработването на проекта студентите получават знания за: - Разработване на еднопътна жп линия в план и надлъжен профил. - Проектиране на отводняването: определяне мястото, вида и главните размери на водоотводнителните съоръжения. - Определяне на строителната ...
Проект по железопътно строителство
Специалност:
Разработването на проекта дава знания на студените за: - Проектиране на жп линията в план и надлъжен профил. - Прилагане на типови напречни профили. - Определяне на мястото, вида и основните размери на водостоците. - Разработване на жп гара.
Проект по проектиране и строителство на железопътни линии
Разработването на проекта дава знания на студентите за: - Проектиране на плана, надлъжния и напречния профили на жп линията. - Сравняване на жп варианти. - Извършване на строителство на земните работи съгласно Брукнеров полигон. - Разработване на подробни планове и надлъжни ...
Проект по специални железници
Проектът по специални железници включва: - Проектиране на товарна висяща въжена линия в план и надлъжен профил. - Тягови изчисления на въжени линии. - Определяне на необходимия тягов двигател. - Оразмеряване на фундамента на заден опорен стълб.
Проектиране и строителство на железопътни линии
Дисциплината дава знания на студените относно устройството, развитието и стопанското значение на железопътния транспорт. Студентите изучават: теглителните изчисления; устройство на трасето в план и надлъжен профил; проектиране и трасиране на железопътни линии; ...
Пътища и железници
Специалност:
Дисциплината дава на студентите от специалност ХТС основни знания за: Проектирането и строителството на автомобилни и железни пътища; основните трасировъчни елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; строителство на основните елементи на пътя: настилки, ...
Пътища и железници
Дисциплината дава на студентите основни знания за: - проектиране и строителство на автомобилни и железни пътища; - основните трасировъчни елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; - строителство на основните елементи на пътя: настилки, окопи, откоси ; - ...
Пътища и железници
Дисциплината дава на студентите основни знания за: - проектиране и строителство на автомобилни и железни пътища; - основните трасировъчни елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; - строителство на основните елементи на пътя: настилки, окопи, откоси ; - ...
Специални железници
Курсът по "Специални железници" е комплексна дисциплина, която дава знания на студентите по проектиране, строителство и експлоатация на: товарни и пътнически въжени линии и ски влекове; монорелсови и зъбчати железници; железници на магнитна възглавница; градски релсов ...