Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини

Дисциплини

3D - моделиране във вертикалното планиране
Целта на дисциплината "3D моделиране във вертикалното планиране" е да даде необходимите знания и практически умения на студентите за тримерно моделиране на обекти от градска среда, за целите на вертикалното планиране, със средствата на специализиран софтуер. В ...
Административно обслужване в строителството
Курсът на обучение има за цел да запознае студентите с реда, условията и правното основание на административно-техническите услуги, извършвани от техническите служби в страната. След завършване на учебния курс студентите ще притежават необходимите знания и умения за ...
Въведение в регулации и вертикално планиране
Дисциплината има за цел да даде необходимите съвременни знания на студентите от специалност "Устройство и управление на земи и имоти" за вземане на правилни решения относно задачи, свързани с урбанизираните територии. Разглеждат се теоретически и практически въпроси, ...
Геодезически работи при проектиране на комплексни обекти
В учебния курс се разглеждат основните етапи и спецификата на устройственото и инвестиционно проектиране на големи инфраструктурни обекти, спортни комплекси, курорти и вилни селища. След завършване на курса на обучение студентите ще получат необходимата квалификация ...
Инженерна геодезия
Курсът по учебната дисциплина "Инженерна геодезия" има за цел да даде на студентите от специалността ССС на Строителния факултет необходимите минимум от знания за геодезическите работи, които се извършват при проучване , проектиране, трасиране, изграждане, оборудване и ...
Инженерна геодезия
Специалност:
Курсът по учебната дисциплина "Инженерна геодезия" има за цел да даде на студентите от специалността ССС на Строителния факултет необходимите минимум от знания за геодезическите работи, които се извършват при проучване , проектиране, трасиране, изграждане, ...
Инженерна геодезия
Специалност:
Курсът по учебната дисциплина "Инженерна геодезия" има за цел да даде на студентите от специалността ССС на Строителния факултет необходимите минимум от знания за геодезическите работи, които се извършват при проучване , проектиране, трасиране, изграждане, ...
Инженерна геодезия
Курсът по учебната дисциплина "Инженерна геодезия" има за цел да даде на студентите от специалността ССС на Строителния факултет необходимите минимум от знания за геодезическите работи, които се извършват при проучване , проектиране, трасиране, изграждане, ...
Инженерна геодезия
Курсът по учебната дисциплина "Инженерна геодезия" има за цел да даде на студентите от специалността ССС на Строителния факултет необходимите минимум от знания за геодезическите работи, които се извършват при проучване , проектиране, трасиране, изграждане, ...
Инженерна геодезия
Координатни системи, изходни повърхнини и редукции на геодезическите измервания. Проектиране, стабилизиране, измерване и изравнение високоточни инженерно-геодезически мрежи. Тотални станции, лазерни и други инструменти за прецизни инженерно-геодезически работи. ...
Инженерно - геодезически работи на акваториите
В учебния курс се разглеждат геодезическите работи, извършвани на акваториите на плавателни реки, канали, вътрешни водоеми и континенталния шелф, свързани с поддържането на водни пътища, строителството и експлоатацията на хидротехнически обекти, проучването и ...
Маркшайдерство
В учебния курс на дисциплината "Маркшайдерство" се изучават основни геодезически (маркшайдерски) работи при проучване и проектиране на рудници и добив на полезни изкопаеми по подземен и открит способ. Разглеждат се основните инструменти и методи за извършване на ...
Прецизни инженерно - геодезически работи
В дисциплината се изучават специфични високоточни инженерно-геодезически работи, извършвани при изграждане на уникални строителни обекти и съоръжения и изследване на техните деформации. Разглеждат се необходимите за тази цел геодезически инструменти, методи за ...
Прецизни инженерно - геодезически работи
В дисциплината се изучават специфични високоточни инженерно-геодезически работи, извършвани при изграждане на уникални строителни обекти и съоръжения и изследване на техните деформации. Разглеждат се необходимите за тази цел геодезически инструменти, методи за ...
Учебна практика по инженерна геодезия
Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на път; трасиране на пътна ос; извършване на подробен пикетаж; изработване на надлъжни и напречни профили; трасиране на път в напречен профил. Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране ...
Учебна практика по инженерна геодезия
Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на път; трасиране на пътна ос; извършване на подробен пикетаж; изработване на надлъжни и напречни профили; трасиране на път в напречен профил. Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране ...
Хидрография
В учебния курс се разглеждат основните видове хидрографски работи, извършвани на акваториите, с цел навигационно осигуряване на речното и морското корабоплаване. След завършване на учебния курс, студентите ще притежават необходимите знания и начални практически умения ...