Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини

Дисциплини

3D - моделиране във вертикалното планиране
Целта на дисциплината „3D моделиране във вертикалното планиране” е да се дадат необходимите теоретични знания и практически умения на студентите от Геодезическия факултет, специализация „Приложна геодезия” за автоматизирано изработване на проекти за ...
Административно обслужване в строителството
В курса по Административно обслужване в строителството студентите се запознават с реда, условията, правното основание и образците документи, по които се извършват административно-техническите услуги от техническите служби на общинските администрации и ДНСК, съгласно ...
Вертикално планиране
Целта на курса е запознаване на студентите със законовата уредба и нормативните изисквания в областта на инвестиционното проектиране и изработването на проект по част Геодезическа. Разглеждат се различни начини за височинното проектиране на улици, сгради, площни обекти ...
Въведение в регулации и вертикално планиране
Дисциплината представя необходимите съвременни знания за разбиране, анализиране и използване на проекти, планове и схеми, свързани с урбанизираните територии. Разглеждат се теоретични постановки и нормативни изисквания, както и практически въпроси, свързани с ...
Геодезически работи при проектиране на комплексни обекти
Дисциплината има за цел да даде необходимия минимум от знания и умения на студентите за геодезическите работи, които се извършват при проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на големи инфраструктурни и комплексни обекти. Изучават се специфични инженерни и ...
Геодезия и вертикално планиране
Целта на дисциплината е да даде базови знания и умения на студентите, свързани с геодезическите дейности при проучване, проектиране и изграждане на паркове (лесопаркове и хидропаркове), градини и околосградни зелени пространства. Темите в дисциплината са свързани с ...
Инженерна геодезия
Курсът има за цел да даде необходимите знания и умения на студентите от Строителния факултет, свързани с геодезическите дейности при проучване, проектиране, трасиране, изграждане, изследване и експлоатация на сгради и строителни съоръжения. С придобитите основни знания ...
Инженерна геодезия
Обучението има за цел да даде на студентите от Строителния факултет необходимите знания и умения, свързани с основните геодезически дейности. С придобитите базови знания студентите като бъдещи строителни инженери ще могат да изпълняват и контролират ...
Инженерна геодезия
Специалност:
Учебните занятия по дисциплината имат за цел да дадат на студентите необходимите теоретични знания и практически умения за извършване на геодезическите работи при проучване, проектиране, трасиране, изграждане, оборудване, изследване и експлоатация на водопроводни и ...
Инженерна геодезия
Специалност:
Учебните занятия по дисциплината имат за цел да дадат на студентите необходимите теоретични знания и практически умения за извършване на геодезическите работи при проучване, проектиране, трасиране, изграждане, оборудване, изследване и експлоатация на водопроводни и ...
Инженерна геодезия
Учебните занятия по дисциплината имат за цел да дадат на студентите необходимите теоретични знания и практически умения за извършване на геодезическите работи при проучване, проектиране, трасиране, изграждане, оборудване, изследване и експлоатация на водопроводни и ...
Инженерна геодезия
Курсът има за цел да запознае студентите с геодезическите работи, извършвани при проучване, проектиране и изграждане на транспортни обекти и съоръжения. Разглеждат се теми, свързани с трасиране на елементи от осите на пътни и жп трасета: прави, кръгови и преходни криви, ...
Инженерна геодезия
Курсът има за цел да даде необходимите знания и умения на студентите, свързани с геодезическите дейности при проучване, проектиране, изграждане, и експлоатация на сгради и строителни съоръжения. С придобитите основни знания студентите ще могат да осъществяват ...
Инженерна геодезия - I част
В дисциплината се изучават въпроси, свързани с координатни и височинни системи, инженерно-геодезическите методи и инструменти, използвани при изграждането и наблюдението на различните строителни обекти и съоръжения. Разглеждат се и специфичните изисквания при ...
Инженерна геодезия - II част
В тази дисциплина се надграждат предходните теми с разглеждане на инженерно-геодезическите работи при проучване и проектиране на строителните обекти и съоръжения в транспортното, промишленото и хидротехническото строителство, при строителството на мостове, тунели, ...
Инженерни проучвания на акваториите
В дисциплината студентите се запознават с основните видове инженерни проучвателни работи, извършвани на акваториите за целите на хидротехническото строителство, превенцията от наводнения, експлоатацията на водохранилища, добива на инертни материали, нефт и газ от ...
Маркшайдерство
Изучават се основни геодезически и маркшайдерски работи при проучване, проектиране и експлоатация на рудници, добив на полезни изкопаеми по подземен и открит способ. Разглеждат се основни инструменти и методи за извършване на маркшайдерски измервания и тяхната ...
Подробни устройствени планове
Курсът по учебната дисциплина “Подробни устройствени планове” има за цел да даде необходимите знания и умения на студентите за дейностите, които се извършват при проучване, проектиране, одобряване, прилагане и изменение на подробни устройствени планове в ...
Прецизни инженерно - геодезически работи
В дисциплината се разглеждат инженерно-геодезическите работи при проектиране на специални видове мрежи, както и обработката на измерванията на такъв вид мрежи по параметричен и условен начин. Изучава се геодезическите методи при трасиране и изследване на вертикални ...
Учебна практика по инженерна геодезия
Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на път; трасиране на пътна ос; извършване на подробен пикетаж; изработване на надлъжни и напречни профили; трасиране на път в напречен профил. Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране ...
Учебна практика по инженерна геодезия
Учебната практика надгражда придобитите знания и умения, изучавани през семестъра, чрез решаване на следните практически задачи: - Геодезически дейности при проектиране и строителство на пътен участък: Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на ...
Хидрографски измервания
В курса по Хидрографски измервания студентите се запознават с основните хидрографски дейности, извършвани на акваториите, стандартите за точност, методите и техническите средства за тяхното извършване, обработка и представяне. В резултат на обучението те придобиват ...