Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Железници (общ курс)

Железници (общ курс)

Дисциплината "Железници (общ курс)" обхваща лекционен курс и упражнения за студентите от специалност "Транспортно строителство", специализация "Строителство на транспортни съоръжения". Курсът обхваща материя, която дава знания по проектиране и строителство на нормалните жп линии и специални железници, включително и съоръжения от мостови тип по тях (надлези, подлези), както и прелези - съответно при пресичане на различни нива и на едно ниво. В часовете за упражнения студентите разработват идеен проект за жп линия в два варианта и проект за малка жп гара.

          Анотация

         Дисциплината “Общ курс по железопътно строителство” за студентите от специалност “Транспортно строителство”, специализация “Строителство на транспортни съоръжения” има комплексен характер и обхваща материя, свързана основно с нормалните жп линии и по-малко – с висящите въжени линии.
         Целта на курса е да даде на студентите необходимите знания по проектирането и строителството на двата вида линейни инженерно-транспортни съоръжения, включително и съоръжения от мостови тип (надлези, подлези), както и прелези – съответно при пресичане на жп линиите с други транспортни артерии на едно или на различно ниво.
         С придобитите знания по дисциплината бъдещите транспортни инженери разширяват общата си техническа култура, за да могат с успех да участват в разрешаването на комплексни транспортни проблеми, свързани с цялостното изграждане и използване на транспортната мрежа на страната.
         Курсът се провежда чрез изнасяне на лекции и разработване на курсов проект за нормална жп линия в 2 варианта. Върху топографска карта в М 1:25000 се проектират, съгласно специфични технически изисквания , конкретни решения на жп линията в план и надлъжен профил, както и идейно решение на малка междинна жп гара.
 

Учебни материали


Курсови задачи и задания

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща