Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Устройство на урбанизирани територии

Устройство на урбанизирани територии
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Минчо Ненчев

Придобиват се знания за съвременното урбанистично развитие на градовете и умения за базов анализ на параметрите на основните селищни структурни елементи. Селищата се интерпретират като развиваща се система, като тяхното сегашно състояние се разглежда в контекста на историческото им развитие. От методическа гледна точка проблемите на селищната структура и планирането на нейното бъдеще развитие е разгледано спазвайки принципа от частното към общото -започвайки от отделните селищни елементи, изграждащи селищната структура и тяхното композиране в селищния организъм. Приоритет при този подход е даден на функционалните и пространствени аспекти.

Конспекти

Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия-2022
Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Учебни материали

Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2021
Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2021

Курсови задачи и задания
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия-2022
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000