Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Дисциплини /

Икономика на пазарното стопанство

Икономика на пазарното стопанство

След завършване на обучението студентите усвояват умения да формулират и анализират основните икономически проблеми, да търсят и взимат рационални управленски и бизнес-решения в своята бъдеща практическа дейност. Придобитите от курса икономически знания спомагат за изграждането на нов тип икономическо мислене, поведение и стопанска култура на студентите, а усвоеният от тях понятиен и категориален апарат им служи като теоретична основа за изучаването на други специализирани отраслови икономически курсове.