Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Устойчивост на конструкциите

Устойчивост на конструкциите

Семестър: 1
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Дисциплината е част от интердисциплинарния профил на съвременния строителен инженер. Тя се изучава, за да може още в процеса на проектиране на конструкциите да се заложат необходимите условия, които гарантират избягването на явлението ”загуба на устойчивост” на конструкцията като цяло или на отделни нейни елементи. След усвояване на предвидения в курса материал студентите ще могат самостоятелно да извършват анализ за определяне на критичната стойност на параметъра на натоварване, формите на загуба на устойчивост, както и да използват съвременен софтуер и дискретизационни методи при сложни конструкции. Придобитите знания и умения са необходими и се използват от дисциплините, в които се извършва курсово проектиране.

Конспекти


Учебни материалиПравила за заверка