Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Courses /

Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството ( ПРЕЕС )

Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството  ( ПРЕЕС )

Дисциплината дава специализирани знания по отношение на приноса на строителството към устойчивото развитие на обществото. Систематизират се въздействията върху околната среда, като акцентът е поставен върху възможностите за повишаване на ресурсната ефективност по време на строителство и на енергийната ефективност на сградите в процеса на експлоатация. Преглеждат се европейската и националната политики. Представят се системите за сертификация на сгради. Диференцират се ниско- енергийните, пасивните, нулево-енергийните и енергийно-плюс сгради. Дискутират се ВЕИ и тяхната връзка със строителството. Разглеждат се иновативните технологии като 3D-печат, изграждането на „умни“ къщи и „умни“ градове.

Examination rules

Изисквания за заверка в катедра АИТ
проф. д-р арх. Стоянка Иванова