Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Социология на архитектурата

Социология на архитектурата
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. арх. Веселин Дончев

Лекционният курс е структуриран в три части: 1. Историко-теоретически аспекти - проследява развитието на социологията като наука за обществото и за неговата социологическа структура. 2. Теоретико-методологически аспекти - представя урбанистичната социология като закономерни взаимодействия между елементите на основните сфери на човешката дейност: обитаване, обслужване, труд, отдих и комуникации. 3. Методологико-практически аспекти - разглежда приложението на ЕСИ (емпиричното социологическо изследване) в архитектурното проектиране, както и ролята на архитекта в социалната комуникация. Лекционният курс завършва с обобщение на най-съществени и характерни акценти в архитектурната и урбанистична социология.