Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Теория на еластичността, динамика и устойчивост

Теория на еластичността, динамика и устойчивост

 Курс: IV, Семестър:7, ЗИМЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Цели и задачи на дисциплината: Целта е да обедини принципите на строителната механика, представени в предишните учебни години и да осигури на студентите умения, необходими за решаването на инженерни задачи, които не са срещали преди това. Студентите ще разбират в дълбочина на концепциите и методите, които лежат в основата на съвременната теория на еластичността, строителна динамика и устойчивост.
Характеристика на дисциплината: Дисциплината ''Теория на еластичността, динамика и устойчивост'' е сложна компилация от теми, свързани с механиката на твърдото тяло, динамиката и устойчивостта на конструктивни елементи и системи.
Теорията на еластичността разглежда телата като непрекъсната среда. Този раздел е естествено продължение на дисциплините ''Съпротивление на материалите'' и ''Строителна статика''. Теорията на еластичността накратко изучава напрегнатото и деформирано състояние на двумерни и тримерни непрекъснати тела. Приложната еластичност разглежда тела в равнинно напрегнато състояние като стени и плочи. Подпорните и язовирните стени са в равнинно деформирано състояние. Гореописаните задачи могат да се решат чрез числени методи и компютърни програми.
Строителната динамика разглежда динамичното реагиране на конструкциите под въздействието на променящо се във времето натоварване. Темите започват с моделирането на конструкциите в контекста на динамичното реагиране. След това се разглежда реагирането на едномасова система (с една динамична степен на свобода) при различни типове динамично въздействие- свободно трептене, трептене от хармоничен товар, трептене от произволен товар, числени стъпкови методи за интегриране на уравнението за движение. Разделът завършва с кратко въведение в земетръсното инженерство.
В съвременната инженерна практика все повече се използват стройни елементи отколкото в миналите векове. Местната и общата устойчивост на конструкцията и нейните елементи е от голямо значение. Следователно, анализът и проектирането трябва да се основава на по-точни модели, които включват геометричната и материалната нелинейност на конструкцията.
Придобивани знания: Задълбочено разбиране на линейно-еластичното поведение на конструкциите.
Да обяснят теорията, концепциите и принципите от механиката на твърдото тяло.
Да изведат уравненията за основни задачи от строителната динамика
Да решат тези задачи чрез различни методи за решение
Да разберат проблемите от съвременната теория на еластичността, динамика и устойчивост
Придобивани умения:
Да моделират конструкции самостоятелно, без подробни инструкции
Критично обмисляне и оценка на приетите предпоставки и резултати от решението
Интерпретиране и анализ на данни
Способност за идентифициране, формулиране и решаване на задачи и проблеми
Прилагане на теорията върху задачи от практиката
Да развива умения за съвместно обучение, комуникация и решаване на задачи в малки групи
Предварителни изисквания: Съпротивление на материалите

Учебни материалиПравила за заверка


Други