Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Теория на еластичността и пластичността

Теория на еластичността и пластичността

Курс: III Семестър: 6, ЛЕТЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 4

Цели и задачи на дисциплината: Да запознае студентите с основните аналитични зависимости и уравнения на конструкции, изградени от непрекъснати среди като тримерни обекти, гредостени, подпорни стени, плочи, резервоари и черупки. Да даде нови знания за методите на решаването им.
Характеристика на дисциплината: В “Теория на еластичността” се разглеждат континуални обекти, които са изградени от непрекъсната среда. Тя се явява естествено продължение на дисциплините “Съпротивление на материалите” и “Строителна статика”. Изучава се напрегнатото и деформираното състояние на двумерни и тримерни конструкции, изградени от непрекъснати среди. Отделя се съществено внимание на изчислителния модел и на интерпретацията на крайните резултати, както и на инженерното им тълкуване.
В частта „Теория на пластичността“ се разглеждат основни характеристики и етапи в моделите, включващи пластичност – критерии за пластифициране, както и методите за решаване на нелинейни задачи. Обръща се внимание на опростеният вариант за отчитане на пластичността -МГР. Разглеждат се методите за решение на плоча по МГР.
Придобивани знания: Знания за основните теоретични постановки на отделните типове задачи. Знания за методите на решаване на отделните типове задачи и анализ на резултатите. Знания за основните аспекти на нелинейното поведение на конструкциите и методите за решаване.
Придобивани умения: Придобиване на практически умения в използване на съвременни методи и подходи за анализ. Придобиване на умение за тълкуване и анализ на получените резултати.

Предварителни изисквания: Съпротивление на материалите

Конспекти

Конспект по ТЕП
за ІІ поток, ССС

Учебни материалиКурсови задачи и задания


Правила за заверка