Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Компютърен анализ на конструкциите

Компютърен анализ на конструкциите

Курс: V, Семестър: 9, ЗИМЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: текуща оценка
Форма на преподаване: лекции
Хорариум: 30 лекции(Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 2

Цели и задачи на дисциплината:Целта на дисциплината е да даде на студентите познания и основни умения за създаване и анализ на компютърни модели на строителни конструкции. Изучават се общите принципи за създаване на компютърни модели на основните видове конструкции. Демонстрира се приложението на масово използвания софтуер за създаване и анализ на компютърни модели на конструкции.
Характеристика на дисциплината: Дисциплината обединява и надстроява познанията на студентите, придобити в различните курсове по строителна механика и строителни конструкции. Придобиват се познания и се изграждат умения по създаване на двумерни и тримерни компютърни модели за основни типове конструкции от стоманобетон и стомана. Коментират се особеностите на създаването, анализа и проверката на резултатите от компютърните изчисления на конструкции за вертикални и хоризонтални натоварвания.
Придобивани знания: Методи, заложени в основата на компютърните програми. Основни програмни продукти, разпространени в света и достъпни у нас. Начини за моделиране на конструкциите и въздействията. Подходи за изграждане на целесъобразен изчислителен модел. Проверка на резултати.
Придобивани умения: Работа с основни програмни продукти, разпространени в света и достъпни у нас; изграждане на целесъобразни изчислителни конструктивни модели и тяхната проверка.


Предварителни изисквания:

  • Строителна статика – I и II част
  • Строителна динамика и сеизмичен анализ
  • Метод на крайните елементи
  • Метални конструкции
  • Стоманобетонни конструкции

Правила за заверка