Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини

Дисциплини

Архитектурен детайл - Технически проект етажна сграда
Специалност:

Проектът се разработва в Техническа фаза с фрагменти, детайли и специфични архитектурно-конструктивни решения на части от сградата, разработена в Идеен проект през I-ви семестър.

Архитектурна акустика
Специалност:

Предмет на дисциплината „Архитектурна акустика” са основните закономерности в акустиката на помещения, звукоизолацията и акустичната обработка на зали, работни помещения и др.

Архитектурна теория и критика - Дипломен проект
Специалност:

 Разработване на дипломен проект - Архитектурна теория и критика

Архитектурни конструкции
Специалност: Архитектура
Конструкция и архитектурна форма. Конструктивни и строителни системи. Сгради, изпълнявани с носещи стени – зидани стени, монолитни и сглобяеми стоманобетонни стени. Сгради, изпълнявани със скелетни конструкции – монолитен стоманобетонен скелет, сглобяем ...
Архитектурни конструкции - I преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Студентът получава умения и знания за комплексно проектиране на сграда в идейна фаза с отчитане на мястото и ролята на архитектурните конструкции и технология в архитектурната композиция и форма.
Архитектурни конструкции - I проект
Специалност: Архитектура
Проект за архитектурно-конструктивно решение на индивидуална жилищна сграда с монолитна скелетна стоманобетонна конструкция.
Архитектурни конструкции - II преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектът формира методика и умения за концептуално проектиране в идейна фаза върху основата на тематични проучвания, вариантни решения, оценка и избор на конструкция и синтез в архитектурната форма.
Архитектурни конструкции - II проект
Специалност: Архитектура
Проект за архитектурно-конструктивно решение на етажна сграда по избрана от студента строително-конструктивна система.
Архитектурни конструкции - работен проект
Специалност: Архитектура
Студентът получава умения и знания за доразвитие на идеен проект в частична работна фаза (технически проект) с изясняване на конструкцията, основните елементи на сградата и техните детайли с прилагане на актуални системи, материали и технология. Усвоява се метод за ...
Архитектурни конструкции - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Студентите получават знания по актуалното развитие и проблемите на съвременните архитектурни конструкции и детайли. Те се запознават с авангардните системи и технологии за изпълнение на носещи елементи, стени, подове, фасади и покривни остъклявания, преградни стени, ...
Архитектурни конструкции II
Специалност: Архитектура
Курсът създава познания за развитието и проблемите на съвременните конструкции и детайли за изпълнение на стени, подове, покриви, фасадни и покривни остъклявания, преградни стени, окачени тавани, облицовки и др. на базата на нашия и световния стандарт. Проектирането се ...
Архитектурно осветление
Специалност: Архитектура
Предмет на дисциплината "Архитектурно осветление" са изкуственото осветление, основните типове източници на светлина, техническите осветителни тела и тяхното използване в интериора и екстериора на сградите и градската среда. Целта на дисциплината е да даде ...
Архитектурно осветление
Специалност:

Предмет на дисциплината "Архитектурно осветление" са светлината, основните типове изкуствени източници на светлина и светлинни системи, интериорните и екстериорните пространства на сградата.

Архитектурно-конструктивен анализ на сградите
Специалност:

„Архитектурно-конструктивен анализ на сградите” е надстроечна дисциплина, в която се разглеждат взаимовръзката между архитектурно пространство, архитектурна конструкция и архитектурна форма. Тази дисциплина има изразен теоретично-аналитичен характер, базиран на пълния набор от практически знания, получени в основното обучение по дисциплините „Сградостроителство” и „Архитектурни конструкции”.

Идеен проект - етажна сграда
Специалност:

Курсовият проект за етажна сграда се състои в разработване на архитектурен проект за малка етажна сграда (до 4 етажа) с ритмична повтаряема конструкция.

Идеен проект - зална сграда (средни и големи подпорни разстояния)
Специалност:

Курсовият проект предвижда разработване на архитектурен проект за малка зална сграда (средни и големи подпорни разстояния). 

Информатика в архитектурата - II част
Специалност: Архитектура
В теоретичен аспект се разглеждат структурата, възможностите и особеностите на системи за проектиране в областта на архитектурата. В практически план се усвояват тримерните възможности на конвенционална CAD система. През учебната 2016-2017 година се използва версия 2017 на ...
Компютърни технологии - I
Специалност:

Теоретични и практически познания в областта на програмите за 3D визуализации.

Компютърни технологии II
Специалност:

Теоретични и практически познания в областта на програмите за 3D визуализации.

Компютърно проектиране
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с компютърното проектиране и приложението му в урбанизма. Създават се умения за обработване на 2D и 3D графики с Auto CAD и отношение към методите за ползуването на компютърната графика в процеса на проектиране. Към дисциплината в ...
Леки мембранни конструкции
Специалност:

Цели на курса: Формиране на знания за особенностите при леките мембранни конструкции. Запознаване с основните Европейски норми, добри практики и Европейски правилник за проектиране на леки мембранни конструкции.

Проблеми на сградната обвивка
Специалност:

Курсът “Проблеми на сградната обвивка” има за цел да запознае с основните аспекти от съвременното развитие на сградната обвивка, във връзка с най-новите енергийно ефективни изисквания и функционално-естетически възможности на материалите за сградна обвивка.

Проект по сградостроителство
Разработката на курсовия проект следва принципите на реалната проектантска практика на архитекта. В течение на 15-те седмици на семестъра студентите търсят въпросите и намират отговорите на: пространствено-материалната структура на обекта; оптималната композиция на ...
Проект по сградостроителство
Специалност:
Проектът по "Сградостроителство" има за задача да изгради известни проектантски умения в студентите чрез разработване на архитектурен работен проект на малка сграда по дадено задание в обем 5-6 листа, формат 35/50. Чрез този проект студентите овладяват графическото ...
Проект по сградостроителство
Специалност:
Проектът по "Сградостроителство" има за задача да изгради известни проектантски умения в студентите чрез разработване на архитектурен работен проект на малка сграда по дадено задание в обем 5-6 листа, формат 35/50. Чрез този проект студентите овладяват графическото ...
Проект по сградостроителство
Проектът по "Сградостроителство" има за задача да изгради известни проектантски умения в студентите чрез разработване на архитектурен работен проект на малка сграда по дадено задание в обем 5-6 листа, формат 35/50. Чрез този проект студентите овладяват графическото ...
Проект по сградостроителство
Специалност:
Проектът по "Сградостроителство" има за задача да изгради известни проектантски умения в студентите чрез разработване на архитектурен работен проект на малка сграда по дадено задание в обем 5-6 листа, формат 35/50. Чрез този проект студентите овладяват графическото ...
Проект по сградостроителство
Разработката на курсовия проект следва принципите на реалната проектантска практика на архитекта. В течение на 15-те седмици на семестъра студентите търсят въпросите и намират отговорите на: пространствено-материалната структура на обекта; оптималната композиция на ...
Реконструкция на сгради
Специалност: Архитектура
След завършване на курса студентите имат познания за подхода към реконструкция на сграда, вкл. фазите и съдържанието на проектирането и изпълнението в тяхната методическа обвързаност, за причините и характера на повредите и деформациите на сградната структура и нейните ...
Сградни инсталации и съоръжения
Специалност: Архитектура
Технически изисквания, системи и схеми, габарити, местоположение и основни принципи за проектиране на инсталации и съоръжения за водоснабдяване, канализация, санитарни помещения, сметоотстраняване и електросъоръжаване. След успешно приключване на курса студентът ...
Сградостроителство
Специалност: Архитектура
След завършване на лекционния курс студентът получава теоретични знания и умения в проектирането на архитектурните конструкции, елементи и детайли на сградите, за техните конструктивни, изолационни, художествени функции, материали и структури и начини на изпълнение. ...
Сградостроителство
Дисциплината дава основни знания за елементите на сграда и тяхната пространствена организация. Разглеждат се основните принципи на структуриране на носещата конструкция в съответствие с пространствените и функционални характеристики на сградата и решението на ...
Сградостроителство
Специалност:
Дисциплината дава основни знания за елементите на сграда и тяхната пространствена организация. Разглеждат се основните принципи на структуриране на носещата конструкция в съответствие с пространствените и функционални характеристики на сградата и решението на ...
Сградостроителство
Специалност:
Дисциплината дава основни знания за елементите на сграда и тяхната пространствена организация. Разглеждат се основните принципи на структуриране на носещата конструкция в съответствие с пространствените и функционални характеристики на сградата и решението на ...
Сградостроителство
Дисциплината дава основни знания за елементите на сграда и тяхната пространствена организация. Разглеждат се основните принципи на структуриране на носещата конструкция в съответствие с пространствените и функционални характеристики на сградата и решението на ...
Сградостроителство
Специалност:
Сградостроителство
Основната цел на лекционния курс е да се запознаят студентите с основните елементи на сградата, тяхната специфика като части от цялото, конструктивните им решения, материалите и детайлите на изпълнение. Разглеждат се както традиционните, така и най-новите решения в ...
Сградостроителство
Дисциплината дава основни знания за елементите на сграда и тяхната пространствена организация. Разглеждат се основните принципи на структуриране на носещата конструкция в съответствие с пространствените и функционални характеристики на сградата и решението на ...
Сградостроителство - I проект
Специалност: Архитектура
Проектът изгражда първите и базови проектантски умения в изграждането на архитектурни форми чрез приложение на подходящи архитектурно-конструктивни елементи и детайли. Чрез разработването на проект на малка двуетажна сграда в три варианта на носещата конструкция ...
Сградостроителство - II проект
Специалност: Архитектура
Формират се знания и умения за проектирането на важни елементи на сградите и техните детайли - покривни конструкции, стълби, врати, прозорци и др. След завършване на проекта студентът може да работи с архитектурните конструкции при проектиране на различни сгради и има ...
Специализирани компютърни технологии - 3D Studio
Специалност: Архитектура
Курсът има за цел да запознае студентите с основните възможности за тримерно моделиране и създаване на фотореалистични изображения с 3D Studio MAX. Разглеждат се възможностите за създаване и приложение на материали, за въвеждане на тримерни модели, създадени чрез други ...
Съвременни аспекти на архитектурната технология
Специалност:

Цели на курса: Придобиване на устойчиви знания за развитието на съвременните архитектурно-конструктивни системи, технологии и детайли.

Теория и методология на реконструкцията на сгради
Специалност:
Запознаване със специфичните архитектурни, строително-технически, методически и методологични проблеми на проектирането и изпълнението при намеса в съществуваща сграда – общо и в контекста на българската архитектурно-строителна история. Възможност за обща оценка и ...
Технически инсталации и системи
Специалност: Архитектура
Задълбочават се знанията по отношение на принципите за проектиране на инсталации и съоръжения и отражението им върху архитектурното проектиране. Отоплителни инсталации и съоръжения. Вентилационни инсталации и съоръжения.
Учебна практика по сградостроителство
Специалност: Архитектура
Запознаване с основните конструкции, елементи и детайли на сградата чрез посещения на обекти в строеж, изпълнявани с различни строителни системи, разглеждане и анализ на местостроежа и усвояване на метод на проучване и заснемане на конструкции и детайли.