Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Дисциплини

Дисциплини

Дипломна работа * Тематично проучване Дипломен проект * Държавна клаузура *
Специалност: Архитектура
Дипломната работа се представя за защита в дигитален вид и в подвързана разпечатка – албум (формат А3). Основните резултати на дипломната работа се представят в 6 табла (формат А0), оформени по преценка на автора и отразяващи коректно и в ясна последователност целите, ...
Обществени сгради
Специалност: Архитектура
Преподават се преобладаващите типове обществени сгради - историческо развитие, новости и основни норми. След курса студентът може да проектира основни типове малки обществени сгради.
Обществени сгради - I преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектира се типична и сложна обществена сграда - зрително-демонстративна или спортна зала. В подробности се проучват функционалните и технологични аспекти на съответния тип сгради. Студентите придобиват знания и умения да проектират цялостно и във всички фази ...
Обществени сгради - I проект
Специалност: Архитектура
Преподават се основите на проектиране на сгради, обосновани функционално, градоустройствено и композиционно чрез малка обществена сграда. След курса студентът познава основните проблеми и може да ги реши в практика на малка, типична обществена сграда.
Обществени сгради - II преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектират се типове сгради, които дават възможности на студентите да боравят с идеи, интерпретирани в архитектурни форми при максимална свобода на вижданията и предпочитанията си. Студените придобиват знания и умения да работа в творчески условия. Акцентът на ...
Обществени сгради - II проект
Специалност: Архитектура
Преподава се многообразието от типове, решения и подходи на проектиране на типични обществени сгради. Придобиват се задълбочени познания за проектиране на сложни типове обществени сгради и способности за проектирането им.
Обществени сгради - работен проект
Специалност: Архитектура
Разработва се фрагмент от Преддипломен проект І (PUBSP1) в работна фаза. Придобиват се познания и способности за продължаващо в работна фаза проектиране на Обществени сгради.
Обществени сгради - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Преподават се знания за проектираните в съответния семестър типове сгради; задълбочават се познанията по особеностите и многостранността на обществените сгради. В курса се включват лектори, имащи отношение към изясняване на функцията, изпълнението и ползването на ...