Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Дисциплини

Дисциплини

Аграрни сгради
Специалност: Архитектура
В лекционния курс се прави кратък исторически преглед на разположението на сградите и комплексите за отглеждането на животни от Освобождението до наши дни. Разглеждат се основните изисквания за оразмеряване на животновъдни зали - места за почивка, хранене, движение, ...
Аграрни сгради - проект
Специалност: Архитектура
В проекта се разработва малка ферма за отглеждане на крави, овце, птици или свине, конеферма с покрит манеж или устройство на двоен жилищен парцел с жилищна сграда, ресторант и помещения за бройлери. Студентите се запознават с изискванията за разполагане на сградите в ...
Архитектура
Курсът е предназначен за специалността ССС и обучава студентите в практическото усвояване на основни принципи и изисквания при архитектурното проектиране. Разработва се проект за малка обществена, жилищна или промишлена сграда - по избор на студента. Главните акценти ...
Архитектура на инженерните съоръжения
Специалност: Архитектура
Дисциплината дава необходимите знания за специфичните архитектурни проблеми на инженерните съоръжения, които представляват съществената част от изградената от човека пространствена жизнена среда. На базата на класификация по функционален признак се проследяват ...
Архитектурни норми и похвати при проектиране на сгради и населени места
Разглежда нормите и похватите в архитектурната практика. Изясняват се Законът за устройство на територията, Наредба № 7. Изучават се връзките на различните функционални зони при планиране на пространството със строително-конструктивните схеми, системи и детайли. ...
Енергоефективна архитектура
Специалност: Архитектура
В рамките на 15 лекции и 15 семинарни занятия студентите овладяват нормите, похватите и методите на енергоефективно обследване, оценка, проектиране и реновация на архитектурно-строителни обекти. В обхвата на курса са включени проблеми на въздействието на пространствената ...
Индустриални сгради
Специалност: Архитектура
Основни изисквания при проектирането на промишлени сгради и територии; Кратка история на промишлената архитектура; Промишлени територии - избор на район, взаимовръзка на промишлеността и селището, планиране и застрояване на промишлени зони и предприятия (основни ...
Индустриални сгради - I преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектът се разработва в два модула. Първият се занимава с устройственото планиране на производствено-обществен или аграрно-обществен комплекс, включително с функционалната и комуникационна интеграция със селищата, към които гравитира. Във втория модул се разработват ...
Индустриални сгради - I проект
Специалност: Архитектура
Чрез проекта студентите се въвеждат в специфичната област на проектирането на индустриалните сгради. Темата на проекта е "Проектиране на модулни структури за многофункционално промишлено предприятие" и се провежда в три етапа: предварителни проучвания на ...
Индустриални сгради - II преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектът се разработва в два модула като естествено продължение на І-ви преддипломен проект. В първия модул се разработват в детайл обектите на Комплексното обществено обслужване (КОО) в аграрните и промишлените комплекси. Във втория модул се изследват енергоефективни ...
Индустриални сгради - II проект
Специалност: Архитектура
Вторият проект се състои от два модула: "Устройство на промишлена територия като част от селищния организъм" и "Идеен проект за промишлено предприятие със зададена производствена програма и парцел от разработената територия". Обучението обхваща предварителни ...
Индустриални сгради - работен проект
Специалност: Архитектура
По предварително изработен от студента в идейна фаза проект се изготвя работен проект при отчитане на следното: проектът да обхваща цяла малка сграда или обособена част от сграда; спазват се всички изисквания за работен проект и действащи нормативи; Представят се ...
Индустриални сгради - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Специализираният курс обхваща модулите: актуални проблеми в планирането и устройството на промишлените територии; съвременни типове производствени предприятия и комплекси; проблеми на работната среда, на екологията и енергийната ефективност на промишлените сгради и ...
Информатика в архитектурата (факултативно)
Специалност: Архитектура

Файкултативна дисциплина посветена на различни програмни пакети. Предлага се при наличие на свободен преподавателски ресурс и наличие на формиран интерес сред студентите.

Информатика в архитектурата - I част
Специалност: Архитектура
Формират се базовите теоретични и практически познания за използуване на компютърните технологии. В лекционния курс се разглеждат основните понятия в техническото и програмното осигуряване. В практическите занятия се изучават принципите на текстообработка, ползване ...
История на високите сгради
Специалност: Архитектура
Избираемият курс се провежда през летния (10-ти) семестър на 5-ти курс от обучението по "Архитектура". Историята на небостъргачите се разглежда като твърде важна част от историята на световната архитектура през последните 120 години. Това е един по-особен, но необходим ...
Проект по архитектура
Курсът е предназначен за специалността ССС и обучава студентите в практическото усвояване на основни принципи и изисквания при архитектурното проектиране. Разработва се проект за малка, обществена, жилищна или промишлена сграда - по избор на студента. Главните акценти ...
Производствени територии
Специалност: Урбанизъм
Въз основа на учебното съдържание на лекциите и упражненията студентите ще могат да решават следните проектантски задачи: 1. Да оразмеряват необходимата площ за различните типове производствени територии; 2. Да създават схеми за пространствена организация вътре в зоната ...
Специализирани компютърни технологии - ALLPLAN "NEMETSCHEK"
Специалност: Архитектура
Курсът въвежда в методите за компютърно чертане с комплексния продукт ALLPLAN FT - "NEMETSCHEK", специализирана за архитектурно-строително проектиране. Изучават се основите на двумерно и тримерно чертане, визуализация и анимация на архитектурни обекти. Завършването на курса ...
Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD
Специалност: Архитектура
В дисциплината знанията на студентите се задълбочават в професионална посока, осмислят се и се експериментира чрез компютърните технологии в различни фази на създаване и онагледяване на архитектурния проект в средата на специализираната архитектурна CAD система - ArchiCAD. ...
Съвременна американска архитектура
Специалност: Архитектура
Курсът е отворен за всички интересуващи се студенти. Акцентът в лекциите пада върху водещата роля на американските архитекти през последните десетилетия. В ретроспективните поредици от лекции, посветени на 20-ти век, се разглеждат широк кръг проблеми, правят се ...
Цветът в архитектурата
Специалност: Архитектура
Целта на курса е усвояване и прилагане на методологичен подход при проектиране на пространствената жизнена среда. Лекционният курс започва с кратък исторически преглед на теорията за светлината и цвета. Проследява се физиологическото, психологическото и духовно ...