Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини

Дисциплини

Антикорозионни и противопожарни системи на сгради и съоръжения
Дисциплината запознава с нормативните изисквания и съвременните системи за осигуряване на антикорозионната (АК) и противопожарна (ПП) защити на сгради и съоръжения. У нас тази проблематика е изключително актуална, пред вид все по-нарастващите изисквания в тази област, ...
Дървени и пластмасови конструкции
Изучава се оразмеряването на едноделни елементи от дървесина и пластмаси, съгласно метода по гранични състояния. Включени са механични и лепени съединения, използувани в дървените конструкции. Изясняват се особеностите при оразмеряването на съставени елементи с ...
Дървени и пластмасови конструкции
За изучаването на дисциплината “Дървени и пластмасови конструкции” са необходими предварителни познания за дървото и пластмасата като конструктивни материали и за работата им при различни условия на натоварване. Целта на дисциплината е да се обогатят знанията на ...
Дървени конструкции и дървени мостове
Дава се кратко описание на механичните свойства на дървесината и изменението й под влияние на влажността, температурата, плътността, ултравиолетовото лъчение, естествените недостатъци и продължителността на действие на натоварването. Изучава се оразмеряването на ...
Метални конструкции
Дисциплината e основна за обучението по метални конструкции. Курсът съчетава дългогодишния опит на катедрата по приложение на стоманените конструкции у нас и вграждане в него на последните постижения на европейската наука и нормативна уредба. След завършването му ...
Метални конструкции
Целта на дисциплината е да запознае студентите с теорията на конструктивното композиране и конструктивното оформяне на конструкциите от метал, както и с конструирането и оразмеряването на основните конструктивни части – греди, ферми, колони, напречни рамки и др. ...
Пожароустойчивост на стоманени и дървени конструкции
След приключването на модула, студентът ще: - Знае за традиционните пасивни методи за защита от пожар на дървени, - стоманени и комбинирани елементи; - Знае, че могат да се използуват и други методи за достигане на изисквания - показател на пожароустойчивост, включително ...
Пожароустойчивост на строителни конструкции
След приключването на модула, студентът ще: - Знае за традиционните пасивни методи за защита от пожар на дървени, - стоманени и комбинирани елементи; - Знае, че могат да се използуват и други методи за достигане на изисквания - показател на пожароустойчивост, включително ...
Проект по дървени и пластмасови конструкции
В курсовия проект се разработва дървената конструкция на едноетажна едноотворна сграда. изчисляват се елементите на покривната конструкция: дъсчена обшивка, ребра, столици, главни греди. Една от колоните се разработва като съставена с податливи съединителни средства. ...
Проект по дървени конструкции и дървени мостове
В курсовия проект се разработва дървената конструкция на едноетажна едноотворна сграда. Изчисляват се елементите на покривната конструкция: дъсчена обшивка, ребра, столици, главни греди. Една от колоните се разработва като съставена с податливи съединителни средства. ...
Проект по метални конструкции
Под ръководството на преподавател, студентите разработват проект на метална носеща конструкция на едноетажна сграда. Разработката обхваща: обща композиция на носеща конструкция на сграда с конкретно предназначение и район за строителство, представена чрез монтажни ...
Проект по метални конструкции
Под ръководството на преподавател, студентите разработват проект на метална носеща конструкция на едноетажна сграда. Разработката обхваща: обща композиция на носеща конструкция на сграда с конкретно предназначение и район за строителство, представена чрез монтажни ...
Проект по производство на метални конструкции
Предмет на курсовия проект е разработване на детайлирани производствени чертежи, включително с технологични карти за разкрой, операционно монтажни схеми за сглобяване и избор на подходяща технология за изпълнение. Чрез курсовия проект се затвърждават и практически ...
Проект по специални стоманени конструкции
Курсовият проект е свързан с проектиране на стоманена конструкция от някой от класовете, разглеждани в лекционния курс. Студентите разработват чертежи с монтажни схеми, характерни детайли и конструктивни елементи. Изчислителната част на проекта включва статическо и ...
Проект по специални стоманени конструкции
Разработва се курсов проект на стоманена конструкция на едноетажна сграда с голям отвор (спортна зала или изложбен център). Той включва статическо и динамическо изследване на конструкцията с използване на опростени и сложни (пространствени) модели и оразмеряване на ...
Проект по стоманени и дървени конструкции
Специалност:
Разработва се основни положения на конструктивен проект за едноетажна едноотворна сграда със стоманена носеща конструкция. Прилагат се знанията на студентите, придобити в лекционния материал. Набляга се на оразмеряването на основните носещи стоманени елементи и на ...
Проект по стоманени и дървени конструкции
Специалност:
Разработва се основни положения на конструктивен проект за едноетажна едноотворна сграда със стоманена носеща конструкция. Прилагат се знанията на студентите, придобити в лекционния материал. Набляга се на оразмеряването на основните носещи стоманени елементи и на ...
Проект по стоманени и дървени конструкции
Дисциплината "Стоманени и дървени конструкции" за специалността "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите" има за цел да запознае студентите с основните принципи на проектирането и изпълнението на носещи конструкции от стомана и дърво. Разглеждат ...
Проект по стоманени мостове
Студентите разработват проект на стоманен железопътен или пътен гредов мост. Разглежда се само връхната конструкция. Работата започва с разработване на общата конструктивна композиция. Подробно се изчисляват пътната конструкция, пространственото укрепяване и главните ...
Проектиране на стоманени конструкции по Еврокод 3
Дисциплината „Проектиране на стоманени конструкции по Еврокод 3” дава възможност на студентите да овладеят основните положения от Европейските норми за изчисляване и оразмеряване на стоманените конструкции. Лекционният курс обхваща най-съществените раздели от ...
Производство на метални конструкции
Дисциплината обхваща основните въпроси от технологичния процес при производството на металните конструкции. Разгледани са технологичните операции по предварителната подготовка от листовата и профилната стомана, изготвянето на детайлите, сглобяването, заваряването, ...
Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения със стоманени сгради
Целта на дисциплината е разширяване на познанията на строителните инженери-конструктори по основни проблеми при реконструкция на сгради и съоръжения със стоманена носеща конструкция. Дават се общите постановки за реконструкция на пълностенни и прътови елементи-греди и ...
Реконструкция на сгради със зидани носещи конструкции
Реконструкции на сгради с носещи зиданите конструкции са едни от най-често прилаганите в строителната практика, преобладаващо при сгради с ниска етажност (до три етажа). Целта на курса е да се запознаят студентите с конструктивните изисквания и методите за изчисление на ...
Реконструкция на стоманени промишлени и транспортни съоръжения
Дисциплината има за цел разширяване и задълбочаване на познанията на строителните инженери по характерни конструктивно-технологични проблеми при реконструкция и модернизация на съоръжения със стоманена носеща конструкция. Разглеждат се специфични въпроси за ...
Специални стоманени конструкции
Разглеждат се специфични класове стоманени конструкции, които са извън обхвата на основния курс по метални конструкции: листови конструкции, едноетажни сгради с големи отвори, конструкции на високи сгради, предварително-напрегнати конструкции и др. Анализират се ...
Специални стоманени конструкции
Основното ядро на лекционния курс са темите „Листови конструкции”, „Конструкции на сгради с големи отвори” и „Конструкции на многоетажни и високи сгради”. Освен тях се разглеждат теми, свързани с горните, като „Предварително напрегнати стоманени ...
Специални стоманени конструкции
Основното ядро на лекционния курс са темите „Листови конструкции”, „Конструкции на сгради с големи отвори” и „Конструкции на многоетажни и високи сгради”. Освен тях се разглеждат теми, свързани с горните, като „Предварително напрегнати стоманени ...
Стоманени и дървени конструкции
Специалност: Архитектура
Дисциплината отразява основните положения, свързани с проектирането на конструкции от стомана и дърво. Специално внимание се отделя на конструктивното композиране, формообразуването и реализирането на различните части в конструктивния комплекс. Разглеждат се ...
Стоманени и дървени конструкции
Специалност:
Дисциплината "Стоманени и дървени конструкции" има за цел да запознае студентите с начините на изчисляване, оразмеряване и конструктивно оформяне на носещите елементи от стомана и дърво и да даде познания за проектирането и конструктивното композиране на ...
Стоманени и дървени конструкции
Специалност:
Дисциплината "Стоманени и дървени конструкции" има за цел да запознае студентите с начините на изчисляване, оразмеряване и конструктивно оформяне на носещите елементи от стомана и дърво и да даде познания за проектирането и конструктивното композиране на ...
Стоманени и дървени конструкции
Курсът дава основните принципи на проектиране на конструкции от стомана и дърво. Разглежда се поведението и оразмеряването на конструктивните елементи и техните съединения. Анализират се основните композиционни решения и конструктивни системи. След завършване на ...
Стоманени и дървени конструкции - проект
Специалност: Архитектура
Разработват се основни положения на конструктивен проект на едноетажна едноотворна сграда със стоманена носеща конструкция. Прилагат се знанията на студентите, получени в лекционния материал. Набляга се на детайлизирането на възлите на стоманената конструкция. ...
Стоманени конструкции
Курсът дава основни знания за проектиране на елементите и съединенията при стоманените конструкции. Представя се стоманата като конструктивен материал: работна диаграма и фактори, които влияят върху нейното поведение, основни характеристики. Разглежда се проектирането ...
Стоманени конструкции oт тънкостенни формувани профили
Дисциплината "Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформовани профили" има за цел да запознае студентите с особеностите при изчисляване на конструкции, композирани от студено формовани профили. Като основа са залегнали подходите, заложени в Еврокод 3: части ...
Стоманени мостове
В курса се разглеждат специфични въпроси на конструктивната композиция и оформяне на връхни конструкции на стоманените мостове. По-подробно са застъпени пътни конструкции на пътни и железопътни мостове, в т.ч. ортотропни конструкции, пълностенни и прътови главни греди, и ...
Стоманени мостове
В курса се разглеждат специфични въпроси на конструктивната композиция, изчисляването и оформяне на връхни конструкции на стоманените мостове. По-подробно са застъпени пътни конструкции на пътни и железопътни мостове, в т.ч. ортотропни конструкции, пълностенни и прътови ...
Стоманени мостове
В курса се разглеждат специфични въпроси на конструктивната композиция, изчисляването и оформяне на връхни конструкции на стоманените мостове. По-подробно са застъпени пътни конструкции на пътни и железопътни мостове, в т.ч. ортотропни конструкции, пълностенни и прътови ...
Стомано - стоманобетонни конструкции
В нашата страна няма нормативен документ за проектиране на този съвременен и достатъчно широко разпространен вид конструкции. Ето защо дисциплината е изградена на основата на европейски стандарт pr EN 1994-1-1. 2003 г. и на кодовете за стомана и стоманобетон и обхваща изцяло ...
Стомано - стоманобетонни конструкции
В нашата страна няма нормативен документ за проектиране на този съвременен и достатъчно широко разпространен вид конструкции. Ето защо дисциплината е изградена на основата на европейски стандарт pr EN 1994-1-1. 2003 г. и на кодовете за стомана и стоманобетон и обхваща изцяло ...