Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини

Дисциплини

Въпроси по стоманобетон според НПБСБК
Необходимостта от запознаване и изучаване на старите „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” е свързано с големия брой строежи изпълнени по време на тяхното задължително прилагане. Обучението е по метода на граничните състояния. Като се има ...
Диагностика , възстановяване и усилване на сгради
След завършване на курса студентите придобиват умения за провеждане на строително-техническа експертиза чрез обсъждане на проблеми възникнали при проучването, проектирането, строителството, експлоатацията, преустройството, ремонта и реконструкцията на сгради и ...
Зидани конструкции
Реконструкции на сгради с носещи зиданите конструкции са едни от най-често прилаганите в строителната практика, преобладаващо при сгради с ниска етажност (до три етажа). Целта на курса е да се запознаят студентите с конструктивните изисквания и методите за изчисление на ...
Зидани конструкции
Реконструкции на сгради с носещи зиданите конструкции са едни от най-често прилаганите в строителната практика, преобладаващо при сгради с ниска етажност (до три етажа). Целта на курса е да се запознаят студентите с конструктивните изисквания и методите за изчисление на ...
Обследване и изпитване на строителни конструкции
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения в следните основни направления: - Да извършва натурни обследвания на конструкции; - Да извършва диагностика и безразрушителен контрол; - Да планира натурни експерименти; - Да извършва анализ ...
Обследване и изпитване на строителни конструкции
This is relatively new building engineering discipline which contributes to contemporary science in relation to analysis of the actual stress and strain condition of building facilities. It further promotes the development of main building engineering science regarding precise recognition of element/ structure behaviour and improvement of the relevant design codes. The investigation and testing of building facilities enhances the possibilities for refining calculation methods and improving ...
Обследване и изпитване на строителни конструкции
Целта на дисциплината е да бъдат изучени методите за експериментално изследване на напрегнатото и деформирано състояние на строителните конструкции и техните модели, както и да се усвоят навици у бъдещите магистри да извършват експериментално-теоретичен анализ относно ...
Обследване и изпитване на строителни съоръжения
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения в следните основни направления: - Да извършва натурни обследвания на съоръженията; - Да извършва диагностика и безразрушителен контрол; - Да планира натурни експерименти; - Да извършва ...
Основи на строителното дело
Дисциплината "Основи на строителното дело" е една от общоинженерните дисциплини за специалността "Геодезия". Чрез нея се дават минимално необходими понятия и знания свързани с осигуряване изпълнението на различни строителни дейности в инвестиционния процес. В ...
Проект по специални стоманобетонни конструкции
Задават се два варианта: 1 Вариант: Изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на кръгъл резервоар покрит със сферичен купол, състоящ се от следните конструктивни елементи: дъно, пръстеновиден фундамент, цилиндрична стена, опорен пръстен и сферичен купол. 2 ...
Проект по специални стоманобетонни конструкции
Two separate course projects are developed. The first project covers the design of a one-span, one-story precast frame structure of a warehouse building. The following reinforced concrete elements are analyzed, designed and detailed: prestressed roof solid beam; precast roof purlins; roof panels; precast rectangular column; precast cup shape single foundation. The structure of the building is analyzed without taking the seismic actions into account. The second project covers the design of ...
Проект по специални стоманобетонни конструкции
Задават се два варианта: 1 Вариант: Изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на кръгъл резервоар покрит със сферичен купол, състоящ се от следните конструктивни елементи: дъно, пръстеновиден фундамент, цилиндрична стена, опорен пръстен и сферичен купол. 2 ...
Проект по стоманобетон
В проекта се разработва (в графичен вид) цялостно решение на една етажна подова конструкция на административна сграда. На следващ етап се проектират характерни елементи от конструкцията: - Четири плочи - еднопосочно и кръстосано-армирани, едноотворни и непрекъснати; - Три ...
Проект по стоманобетон
The project emphasizes on the development (in graphic form) of an overall design of an office building storey. The following typical structural members are designed: four slabs - one-way and two-way spanning RC slabs, one span slab and continous slab; three beams - singly supported and continuous beams, incl. one beam subjected to torsional moment; two columns with rectangular and square cross sections; one flight of stairs, ’‘simply supported beam" scheme; members of ...
Проект по стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
Проектът съдържа разработване на кофражен план на базата на архитектурно разпределение с размери различни за всеки студент. Изчисляват се и конструират следните конструктивни елементи на сградата: еднопосочноармирана плоча - коридор, многотворна еднопосочноармирана ...
Проект по стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
Първият проект съдържа разработване на кофражен план на базата на архитектурно разпределение с размери различни за всеки студент. Изчисляват се и конструират следните конструктивни елементи на сградата: еднопосочноармирана плоча - коридор, многотворна ...
Проект по стоманобетон и масивни конструкции
Първият проект съдържа разработване на кофражен план на базата на архитектурно разпределение с размери различни за всеки студент. Изчисляват се и конструират следните конструктивни елементи на сградата: еднопосочноармирана плоча - коридор, многотворна ...
Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции
Проектът разглежда оразмеряването и конструирането на основни конструктивни елементи като плочи по метода по еластична система и по преразпределение на усилията, греди (греда на две опори, непрекъсната греда и греда на усукване), условно центрично натисната колона, ...
Проект по стоманобетонни конструкции
1. Проект на висока сграда в сеизмичен район – изчисляване и конструиране на безгредова плоча, плътна шайба и фундаментна плоча. 2. Проект на сглобяема промишлена сграда при наличието на мостови кранове, разположена в сеизмичен район - изчисляване и конструиране на ...
Проект по стоманобетонни конструкции
The project deals with the analysis and design of the following structural elements: typical floor flat slab; a shear wall (after the seismic analysis of the complete structure); foundation slab. The project consists of calculations and explanatory notes and drafts of formwork plans and reinforcement plans.
Проект по стоманобетонни конструкции
1. Проект на висока сграда в сеизмичен район – изчисляване и конструиране на безгредова плоча, плътна шайба и фундаментна плоча. 2. Проект на сглобяема промишлена сграда при наличието на мостови кранове, разположена в сеизмичен район - изчисляване и конструиране на ...
Проект по стоманобетонни мостове
Курсовият проект е двуотворен надлез над автомагистрала с две платна. Ситуацията на моста е в права и без косота. По статическа схема мостът е от "гредов тип" - система "проста греда" и деформационни фуги при всички опори. Устоите са обсипни. Крилата са от конзолен ...
Проект по стоманобетонни мостове
 The project concerns a double - span overpass over two - lane highway. The plan of the bridge is in straight lane without skew. By static scheme, the bridge is of “beam type” simple span beam system with expansion joints at all piers. The abutments are without retaining walls. The wings are of cantilever type. The type of the piers is chosen by the student. The project includes analysis of some of the components of the bridge superstructure - cast-in-situ road slab and precast ...
Проект по стоманобетонни мостове
Курсовият проект е двуотворен надлез над автомагистрала с две платна. Ситуацията на моста е в права и без косота. По статическа схема мостът е от "гредов тип" - система "проста греда" и деформационни фуги при всички опори. Устоите са обсипни. Крилата са от конзолен ...
Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие
Учебната програма е разработена с цел да се овладеят: - характеристиките на материалите (конструкционна стомана, бетон и армировъчна стомана) при високи температури; - изчислителните методики за оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни и комбинирани ...
Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия
The aim of this course is to introduce knowledge about the response of reinforced concrete structures subjected to seismic action and the essentials in the design principles. Matters of seismology, design and detailing of frame structures, reinforced concrete cores, coupled walls, floor structures and foundations are discussed as well as retrofit and strengthen existing reinforced concrete structures in earthquake regions. In seminar classes students are introduces to the principles of ...
Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия
Целта на дисциплината е да запознае студентите с поведението на стоманобетонните конструкции при земетръс и свързаните с него особености при проектирането им. Изучават се: елементи от инженерната сеизмология; основни принципи при композирането на сградите; особености ...
Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия
Елементи от инженерната сеизмология. Композиционни решения. Свойства на стоманобетонните конструкции. Рамкови и стенни стоманобетонни конструкции (плътни стени и стени с отвори) - особености при изчисляването и конструирането им. Основни принципи при фундирането в ...
Реконструкция на сгради със зидани носещи конструкции
Специалност:
Реконструкции на сгради с носещи зиданите конструкции са едни от най-често прилаганите в строителната практика, преобладаващо при сгради с ниска етажност (до три етажа). Целта на курса е да се запознаят студентите с конструктивните изисквания и методите за изчисление на ...
Реконструкция на стоманобетонни промишлени и транспортни съоръжения
Специалност:
Целта на курса е да се дадат познания за основните методи за оценка на носещата конструкция на съществуващи съоръжения и начините за усилване и възстановяване на елементите им. Практическият аспект на курса се изразява в това, че голяма част от съоръженията у нас са стари ...
Сеизмична оценка, възстановяване и усилване на сгради
Дават се някои съвременни методи за сеизмична оценка на съществуващи сгради, в светлината на японските, американските и европейските норми. Разгледани са както стандартните методи за укрепване, така и нови технологии за сеизмично усилване, базирани на външно залепена ...
Сеизмично инженерство
Целта на дисциплината е да запознае студентите с поведението на стоманобетонните конструкции при земетръс и свързаните с него особености при проектирането им. Изучават се: елементи от инженерната сеизмология; основни принципи при композирането на сградите; особености ...
Специални стоманобетонни конструкции
След завършване курса на обучение и успешно полагане на изпита студентите придобиват умение да проектират тънкостенни пространствени покривни конструкции, охладителни и водни кули, правоъгълни и кръгли резервоари, силози и бункери, радио и телевизионни кули, високи ...
Специални стоманобетонни конструкции
Two separate course projects are developed. The first project covers the design of a one-span, one-story precast frame structure of a warehouse building. The following reinforced concrete elements are analyzed, designed and detailed: - prestressed roof solid beam; - precast roof purlins; - roof panels; - precast rectangular column; - precast cup shape single foundation. The structure of the building is analyzed without taking the seismic actions into account. The second ...
Специални стоманобетонни конструкции
Основната цел на дисциплината е да осигури на бъдещите строителни инженери подготовка, необходима при проектирането, изчисляване и конструирането на стоманобетонните конструкции на тънкостенни пространствени покривни конструкции, охладителни кули, резервоари, водни ...
Специални стоманобетонни конструкции
Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с изчисляването и конструирането на различни видове стоманобетонни конструкции на сгради в зависимост от етажността, вида на армировката и начина на изпълнение. Изучават се: монолитни и сглобяеми рамкови и стенни ...
Стоманобетон
Курсът е в три части: физикомеханични свойства на материалите; теория на стоманобетона; проектиране на елементите на сгради. Обучението е по метода на граничните състояния. След завършване на курса студентът придобива умения да изчислява конструкциите на носеща ...
Стоманобетон
The course deals with: properties and behavior of concrete, reinforcing steel and reinforced concrete; theory of the reinforced concrete; principles of the method of limit states; analysis of reinforced concrete structures; design methods for slabs, beams, columns, frames, foundations. The course is based on the structural standards EUROCODE. The course aims to develop the skills of the students in the design, in the detailing of the different types of reinforced concrete members and ...
Стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
В курса студентите изучават основите на теорията на стоманобетона и изчисляването на различни хидротехнически съоръжения. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват умения да участвуват в проектирането на резервоари, водни кули, ...
Стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
В курса студентите изучават основите на теорията на стоманобетона и изчисляването на различни хидротехнически съоръжения. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват учения да участвуват в проектирането на резервоари, водни кули, ...
Стоманобетон и масивни конструкции
В курса студентите изучават основите на теорията на стоманобетона и изчисляването на различни хидротехнически съоръжения. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват учения да участвуват в проектирането на резервоари, водни кули, ...
Стоманобетон и масивни конструкции
В курса студентите изучават основите на теорията на стоманобетона и изчисляването на различни хидротехнически съоръжения. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват умения да участвуват в проектирането на резервоари, водни кули, ...
Стоманобетон и стоманобетонни конструкции
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът добива познания за основните физикомеханични и деформационни свойства на бетона, армировъчната стомана и стоманобетона, умения за изчисляване и конструиране на основни елементи на стоманобетонните ...
Стоманобетонни конструкции
Специалност: Архитектура
В курса се разглеждат основните физико-механични и деформационни свойства на стоманобетона, методите за определяне на носещата способност на стоманобетонните елементи при характерни натоварвания и конструирането им като част от цялостната носеща конструкция. Обхващат ...
Стоманобетонни конструкции
Монолитни и сглобяеми рамкови и стенни стоманобетонни конструкции за едноетажни и многоетажни сгради. Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции за сгради. Подови конструкции. Видове фундаменти. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът ...
Стоманобетонни конструкции
The course is addressed to the typical reinforced concrete structures is Bulgaria. Special attention is paid to the multistory structural wall systems. Matters of design actions, analysis and detailing as well as structural stiffness, loadbearing capacity and ductility are discussed. Single story cast-in-place and prefabricated frame structures are addressed. Matters of large panel prefabricated structures, widely used in Bulgaria are also discussed. Prestressed structures as well as foundation ...
Стоманобетонни конструкции
Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с изчисляването и конструирането на различни видове стоманобетонни конструкции на сгради в зависимост от етажността, вида на армировката и начина на изпълнение. Изучават се: монолитни и сглобяеми рамкови и стенни ...
Стоманобетонни конструкции - проект
Специалност: Архитектура
В курса се разглеждат основните физико-механични и деформационни свойства на стоманобетона, методите за определяне на носещата способност на стоманобетонните елементи при характерни натоварвания и конструирането им като част от цялостната носеща конструкция. Обхващат ...
Стоманобетонни мостове
Дисциплината "Стоманобетонни мостове" за специалност "ССС" е продължение на дисциплината "Стоманобетон" , изучавана в 6-и и 7-и семестър. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения да проектира ст. б. гредови мостове от ...
Стоманобетонни мостове
The subject “Reinforced Concrete Bridges” (RCB) for the degree program “Structural Engineering” is a continuation from the subject “Reinforced Concrete (RC)” studied in the 6th and 7th semester. The course is aimed to provide knowledge on the main methods for analysis and detailing of standard or prestresssed RCB. The limited number of hours allows learning of road girder bridges mainly, which are over 80% of the bridges in the country. The subject ...
Стоманобетонни мостове
Целта на курса е да се дадат познания за основните методи за изчисляване и конструиране на стоманобетонни мостове. Разглеждат се главно гредови пътни мостове от обикновен или предварително напрегнат стоманобетон. Практическият аспект на курса се изразява в прилагането ...
Стоманобетонни мостове
Целта на курса е да се дадат познания за основните методи за изследване на стоманобетонни мостове и техните елементи. – опростени методи, МКЕ, МКИ и др. Практическият аспект на курса се изразява в прилагането в упражнения на тези методи в проектирането на действителни ...
Строителни конструкции и съоръжения
Целта на курса е да даде достатъчен минимум от знания и умения на бъдещите специалисти по “Управление и устройство на земи и имоти” за особеностите, предимствата и недостатъците на различните видове конструкции на сгради и съоръжения, за основните конструктивни ...
Учебна практика по строителни конструкции
На конкретни строителни обекти, изпълнявани по различни строителни системи, използвани в съвременното строителство студентите добиват знания за характерните конструктивни и технологични особености, композиционни решения, детайли, технологични процеси, механизация и ...
Учебна практика по строителни конструкции
On specific construction sites, implemented according to different construction systems used in modern construction, students gain knowledge about the characteristic structural and technological features, compositional solutions, details, technological processes, mechanization, etc. The educational practice in building constructions and technologies is conducted jointly by teachers from the different departments.