Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини

Дисциплини

Въпроси по стоманобетон според НПБСБК
Необходимостта от запознаване и изучаване на старите „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” е свързано с големия брой строежи изпълнени по време на тяхното задължително прилагане. Обучението е по метода на граничните състояния. Като се има ...
Диагностика , възстановяване и усилване на сгради
След завършване на курса студентите придобиват умения за провеждане на строително-техническа експертиза чрез обсъждане на проблеми възникнали при проучването, проектирането, строителството, експлоатацията, преустройството, ремонта и реконструкцията на сгради и ...
Диагностика на конструкциите и изолационните системи на сгради и съоръжения
Основната цел на дисциплината е да се разширят и задълбочат знанията и уменията на строителните инженери за извършване на проучвания на носещите конструкции и изолационните системи на съществуващите сгради и съоръжения, както и с методите на оценка на действителното им ...
Зидани конструкции
Реконструкции на сгради с носещи зиданите конструкции са едни от най-често прилаганите в строителната практика, преобладаващо при сгради с ниска етажност (до три етажа). Целта на курса е да се запознаят студентите с конструктивните изисквания и методите за изчисление на ...
Зидани конструкции
Реконструкции на сгради с носещи зиданите конструкции са едни от най-често прилаганите в строителната практика, преобладаващо при сгради с ниска етажност (до три етажа). Целта на курса е да се запознаят студентите с конструктивните изисквания и методите за изчисление на ...
Обследване и изпитване на строителни конструкции
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения в следните основни направления: - Да извършва натурни обследвания на конструкции; - Да извършва диагностика и безразрушителен контрол; - Да планира натурни експерименти; - Да извършва анализ ...
Обследване и изпитване на строителни конструкции
Целта на дисциплината е да бъдат изучени методите за експериментално изследване на напрегнатото и деформирано състояние на строителните конструкции и техните модели, както и да се усвоят навици у бъдещите магистри да извършват експериментално-теоретичен анализ относно ...
Обследване и изпитване на строителни съоръжения
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения в следните основни направления: - Да извършва натурни обследвания на съоръженията; - Да извършва диагностика и безразрушителен контрол; - Да планира натурни експерименти; - Да извършва ...
Основи на строителното дело
Дисциплината "Основи на строителното дело" е една от общоинженерните дисциплини за специалността "Геодезия". Чрез нея се дават минимално необходими понятия и знания свързани с осигуряване изпълнението на различни строителни дейности в инвестиционния процес. В ...
Основи на строителното дело
Дисциплината "Основи на строителното дело" е една от общоинженерните дисциплини за специалността "Геодезия". Чрез нея се дават минимално необходими понятия и знания свързани с осигуряване изпълнението на различни строителни дейности в инвестиционния процес. В ...
Проект по специални стоманобетонни конструкции
Задават се два варианта: 1 Вариант: Изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на кръгъл резервоар покрит със сферичен купол, състоящ се от следните конструктивни елементи: дъно, пръстеновиден фундамент, цилиндрична стена, опорен пръстен и сферичен купол. 2 ...
Проект по специални стоманобетонни конструкции
Задават се два варианта: 1 Вариант: Изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на кръгъл резервоар покрит със сферичен купол, състоящ се от следните конструктивни елементи: дъно, пръстеновиден фундамент, цилиндрична стена, опорен пръстен и сферичен купол. 2 ...
Проект по стоманобетон
В проекта се разработва (в графичен вид) цялостно решение на една етажна подова конструкция на административна сграда. На следващ етап се проектират характерни елементи от конструкцията: - Четири плочи - еднопосочно и кръстосано-армирани, едноотворни и непрекъснати; - Три ...
Проект по стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
Проектът съдържа разработване на кофражен план на базата на архитектурно разпределение с размери различни за всеки студент. Изчисляват се и конструират следните конструктивни елементи на сградата: еднопосочноармирана плоча - коридор, многотворна еднопосочноармирана ...
Проект по стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
Първият проект съдържа разработване на кофражен план на базата на архитектурно разпределение с размери различни за всеки студент. Изчисляват се и конструират следните конструктивни елементи на сградата: еднопосочноармирана плоча - коридор, многотворна ...
Проект по стоманобетон и масивни конструкции
Първият проект съдържа разработване на кофражен план на базата на архитектурно разпределение с размери различни за всеки студент. Изчисляват се и конструират следните конструктивни елементи на сградата: еднопосочноармирана плоча - коридор, многотворна ...
Проект по стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
Проектът съдържа разработване на кофражен план на базата на архитектурно разпределение с размери различни за всеки студент. Изчисляват се и конструират следните конструктивни елементи на сградата: еднопосочноармирана плоча - коридор, многотворна еднопосочноармирана ...
Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции
Проектът разглежда оразмеряването и конструирането на основни конструктивни елементи като плочи по метода по еластична система и по преразпределение на усилията, греди (греда на две опори, непрекъсната греда и греда на усукване), условно центрично натисната колона, ...
Проект по стоманобетонни конструкции
1. Проект на висока сграда в сеизмичен район – изчисляване и конструиране на безгредова плоча, плътна шайба и фундаментна плоча. 2. Проект на сглобяема промишлена сграда при наличието на мостови кранове, разположена в сеизмичен район - изчисляване и конструиране на ...
Проект по стоманобетонни конструкции
1. Проект на висока сграда в сеизмичен район – изчисляване и конструиране на безгредова плоча, плътна шайба и фундаментна плоча. 2. Проект на сглобяема промишлена сграда при наличието на мостови кранове, разположена в сеизмичен район - изчисляване и конструиране на ...
Проект по стоманобетонни мостове
Курсовият проект е двуотворен надлез над автомагистрала с две платна. Ситуацията на моста е в права и без косота. По статическа схема мостът е от "гредов тип" - система "проста греда" и деформационни фуги при всички опори. Устоите са обсипни. Крилата са от конзолен ...
Проект по стоманобетонни мостове
Курсовият проект е двуотворен надлез над автомагистрала с две платна. Ситуацията на моста е в права и без косота. По статическа схема мостът е от "гредов тип" - система "проста греда" и деформационни фуги при всички опори. Устоите са обсипни. Крилата са от конзолен ...
Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия - II част
Целта на дисциплината е да запознае студентите с поведението на стоманобетонните конструкции при земетръс и свързаните с него особености при проектирането им. Изучават се: елементи от инженерната сеизмология; основни принципи при композирането на сградите; особености ...
Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие
Учебната програма е разработена с цел да се овладеят: - характеристиките на материалите (конструкционна стомана, бетон и армировъчна стомана) при високи температури; - изчислителните методики за оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни и комбинирани ...
Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия
Елементи от инженерната сеизмология. Композиционни решения. Свойства на стоманобетонните конструкции. Рамкови и стенни стоманобетонни конструкции (плътни стени и стени с отвори) - особености при изчисляването и конструирането им. Основни принципи при фундирането в ...
Проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2
Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с основните положения за изчисляване и конструиране на главните стоманобетонни елементи за сгради съгласно европейския стандарт Еврокод 2, който предстои да се въведе като задължителен във всички страни–членки на ЕС. ...
Реконструкция на стоманобетонни промишлени и транспортни съоръжения
Целта на курса е да се дадат познания за основните методи за оценка на носещата конструкция на съществуващи съоръжения и начините за усилване и възстановяване на елементите им. Практическият аспект на курса се изразява в това, че голяма част от съоръженията у нас са стари ...
Сеизмична оценка, възстановяване и усилване на сгради
Дават се някои съвременни методи за сеизмична оценка на съществуващи сгради, в светлината на японските, американските и европейските норми. Разгледани са както стандартните методи за укрепване, така и нови технологии за сеизмично усилване, базирани на външно залепена ...
Сеизмично инженерство
Целта на дисциплината е да запознае студентите с поведението на стоманобетонните конструкции при земетръс и свързаните с него особености при проектирането им. Изучават се: елементи от инженерната сеизмология; основни принципи при композирането на сградите; особености ...
Специални стоманобетонни конструкции
След завършване курса на обучение и успешно полагане на изпита студентите придобиват умение да проектират тънкостенни пространствени покривни конструкции, охладителни и водни кули, правоъгълни и кръгли резервоари, силози и бункери, радио и телевизионни кули, високи ...
Специални стоманобетонни конструкции
Основната цел на дисциплината е да осигури на бъдещите строителни инженери подготовка, необходима при проектирането, изчисляване и конструирането на стоманобетонните конструкции на тънкостенни пространствени покривни конструкции, охладителни кули, резервоари, водни ...
Специални стоманобетонни конструкции
Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с изчисляването и конструирането на различни видове стоманобетонни конструкции на сгради в зависимост от етажността, вида на армировката и начина на изпълнение. Изучават се: монолитни и сглобяеми рамкови и стенни ...
Стоманобетон
Курсът е в три части: физикомеханични свойства на материалите; теория на стоманобетона; проектиране на елементите на сгради. Обучението е по метода на граничните състояния. След завършване на курса студентът придобива умения да изчислява конструкциите на носеща ...
Стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
В курса студентите изучават основите на теорията на стоманобетона и изчисляването на различни хидротехнически съоръжения. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват умения да участвуват в проектирането на резервоари, водни кули, ...
Стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
В курса студентите изучават основите на теорията на стоманобетона и изчисляването на различни хидротехнически съоръжения. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват учения да участвуват в проектирането на резервоари, водни кули, ...
Стоманобетон и масивни конструкции
В курса студентите изучават основите на теорията на стоманобетона и изчисляването на различни хидротехнически съоръжения. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват учения да участвуват в проектирането на резервоари, водни кули, ...
Стоманобетон и масивни конструкции
Специалност:
В курса студентите изучават основите на теорията на стоманобетона и изчисляването на различни хидротехнически съоръжения. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват умения да участвуват в проектирането на резервоари, водни кули, ...
Стоманобетон и стоманобетонни конструкции
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът добива познания за основните физикомеханични и деформационни свойства на бетона, армировъчната стомана и стоманобетона, умения за изчисляване и конструиране на основни елементи на стоманобетонните ...
Стоманобетонни конструкции
Специалност: Архитектура
В курса се разглеждат основните физико-механични и деформационни свойства на стоманобетона, методите за определяне на носещата способност на стоманобетонните елементи при характерни натоварвания и конструирането им като част от цялостната носеща конструкция. Обхващат ...
Стоманобетонни конструкции
Монолитни и сглобяеми рамкови и стенни стоманобетонни конструкции за едноетажни и многоетажни сгради. Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции за сгради. Подови конструкции. Видове фундаменти. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът ...
Стоманобетонни конструкции
Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с изчисляването и конструирането на различни видове стоманобетонни конструкции на сгради в зависимост от етажността, вида на армировката и начина на изпълнение. Изучават се: монолитни и сглобяеми рамкови и стенни ...
Стоманобетонни конструкции - проект
Специалност: Архитектура
В курса се разглеждат основните физико-механични и деформационни свойства на стоманобетона, методите за определяне на носещата способност на стоманобетонните елементи при характерни натоварвания и конструирането им като част от цялостната носеща конструкция. Обхващат ...
Стоманобетонни мостове
Дисциплината "Стоманобетонни мостове" за специалност "ССС" е продължение на дисциплината "Стоманобетон" , изучавана в 6-и и 7-и семестър. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения да проектира ст. б. гредови мостове от ...
Стоманобетонни мостове
Целта на курса е да се дадат познания за основните методи за изчисляване и конструиране на стоманобетонни мостове. Разглеждат се главно гредови пътни мостове от обикновен или предварително напрегнат стоманобетон. Практическият аспект на курса се изразява в прилагането ...
Стоманобетонни мостове
Целта на курса е да се дадат познания за основните методи за изследване на стоманобетонни мостове и техните елементи. – опростени методи, МКЕ, МКИ и др. Практическият аспект на курса се изразява в прилагането в упражнения на тези методи в проектирането на действителни ...
Строителни конструкции и съоръжения
Целта на курса е да даде достатъчен минимум от знания и умения на бъдещите специалисти по “Управление и устройство на земи и имоти” за особеностите, предимствата и недостатъците на различните видове конструкции на сгради и съоръжения, за основните конструктивни ...
Учебна практика по строителни конструкции
На конкретни строителни обекти, изпълнявани по различни строителни системи, използвани в съвременното строителство студентите добиват знания за характерните конструктивни и технологични особености, композиционни решения, детайли, технологични процеси, механизация и ...