Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Дисциплини

Дисциплини

Дълготрайност на строителните материали
Изучават се факторите влияещи върху дълготрайността на строителните материали, както и методиките за подобряване на физико-механичните свойства на материалите и повишаване на тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност. След завършване на курса на обучение по ...
Дълготрайност на строителните материали
Специалност:
При проектирането на сгради и съоръжения в повечето случаи не се отчитат измененията на свойствата на материалите във времето под действието на фактори от външната среда. Поради това се намалява експлоатационната дълготрайност на сградите и съоръженията и се ...
Изолации на сгради и съоръжения
В дисциплината "Строителни изолации" студентът ще се запознае със свременните начини на проектиране и изпълнение на хидро-, топло- и звукоизолации, антикорозионна и противопожарна защита сгради и съоръжения. В частта хидроизолации ще се третират проблеми свързани с ...
Нова нормативна база за проектиране на сгради и съоръжения
Специалност:
Дисциплината “Нова нормативна база за проектирание и изпълнение на реконструкция на сгради и съоръжения” дава възможност, изучаващите проблемите, свързани с реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения да се запознаят с хармонизираните Европейски норми за ...
Проект по строителни изолации
Проектът по дисциплината има за цел да създаде практически умения при подготовката на студентите в областта хидро, топло и антикорозионната защита на сгради и съоръжения. Частта на проекта по хидроизолации обхваща покривни и подземни хидроизолации на сграда, частта по ...
Специални композитни материали
Разглеждат се начините на получаване, свойствата и областите на приложение на модифицирани с полимер традиционни материали (бетони, скални материали и др. ; влакнестоармирани материали, хидроизолационни материали и геосинтетични материали. Разгледано е и приложението ...
Специални композиционни материали за реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Специалност:
Дисциплината „Специални композиционни материали за реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения” дава възможност на студентите, изучаващи проблемите с реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения да се запознаят със съвременни композиционни материали ...
Строителни изолации
Изучават се методите за проектиране и изпълнение на строителни изолации. След завършване на курса по дисциплината студентът придобива умения да проектира и изпълнява строителни хидро, топло, звуко, антикорозионна и противопожарни изолации на сгради и съоръжения.
Строителни изолации
Изучават се методите за проектиране и изпълнение на строителни изолации. След завършване на курса по дисциплината студентът придобива умения да проектира и изпълнява строителни хидро, топло, звуко, антикорозионна и противопожарни изолации на сгради и съоръжения.
Строителни изолации
Изучават се методите за проектиране и изпълнение на строителни изолации. След завършване на курса по дисциплината студентът придобива умения да проектира и изпълнява строителни хидро, топло, звуко, антикорозионна и противопожарни изолации на сгради и съоръжения.
Строителни изолации
Изучават се методите за проектиране и изпълнение на строителни изолации. След завършване на курса по дисциплината студентът придобива умения да проектира и изпълнява строителни хидро, топло, звуко, антикорозионна и противопожарни изолации на сгради и съоръжения.
Строителни материали
Специалност: Архитектура
“Строителни материали” е основна инженерно-архитектурна дисциплина, която създава база на профилиращите дисциплини. Тя осигурява необходимите знания, позволяващи решаване на въпросите за рационален избор на материалите съобразно естетическите, конструктивни и ...
Строителни материали
Дисциплината е основна общоинженерна дисциплина, даваща на студентите съвременни познания за състава, строежа и свойствата на строителните материали и областите на тяхното приложение. Изучаването на дисциплината дава необходимите знания за: избора на най-подходящи ...
Строителни материали
Специалност:
Изучават се състава, структурата, физико-механичните свойства и рационалните области на приложение на строителните материали. Разглеждат се методите за проектиране състава на композиционните материали като бетон, полимербетон и строителни разтвори, а също стандартните ...
Строителни материали
Специалност:
Изучават се състава, структурата, физико-механичните свойства и рационалните области на приложение на строителните материали. Разглеждат се методите за проектиране състава на композиционните материали като бетон, полимербетон и строителни разтвори, а също стандартните ...
Строителни материали
Изучават се състава, структурата, физико-механичните свойства и рационалните области на приложение на строителните материали. Разглеждат се методите за проектиране състава на композиционните материали като бетон, полимербетон и строителни разтвори, а също стандартните ...
Строителни материали
Дисциплината е основна общоинженерна дисциплина, даваща на студентите съвременни познания за състава, строежа и свойствата на строителните материали и областите на тяхното приложение. Изучаването на дисциплината дава необходимите знания за: избора на най-подходящи ...
Строителни материали и изолации
Дисциплината осигурява съвременни познания в областта на строителните материали и изолациите (хидро-, топло-, звуко-, антикорозионни и противопожарни). Разглеждат се строително-техническите свойства на различните видове строителни материали, използвани при ...
Съвременни строителни продукти и системи за саниране на хидро и топлоизолации на сгради и съоръжения
Специалност:
В дисциплината магистри ще получат необходимите знания за начините на оценка състоянието на хидро и топлоизолациите на сгради и съоръжения, както и за съвременните строителни продукти и системи за санирането на същите. Обучението трябва да доведе до самостоятелно ...