Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Дисциплини

Дисциплини

Вибрационна техника в строителството
В дисциплината се разглеждат вибрационните машини и устройства за изпълнение на някои технологични процеси в строителството (уплътняване на бетонни смеси, земни насипи и пътни покрития; пресяване и транспортиране на строителни материали, набиване на пилоти и др. ), които ...
Довършителни работи в строителството
В дисциплината се разглеждат съвременни строителни технологии за външно и вътрешно оформяне на сгради и съоръжения. Студентите усвояват знания относно технологията на довършителните процеси и средствата за осигуряване на високо качество и дълговечност при изпълнение ...
Довършителни работи в строителството
Студентите изучават основните технологични изисквания за осигуряване на високо качество и дълговечност на декоративните и защитни покрития ( мазилки, шпакловки, настилки, облицовки, изолации и др.), на водопроводните, канализационните, електрическите и отоплителни ...
Изграждане на сгради със зидани конструкции от леки блокове
Перспективно направление за развитие на жилищното строителство у нас е изграждането на сгради с леки блокове ( бетонни и керамични). Този начин на строителство има редица сериозно предимства: избягване използването на традиционен кофраж; липса на тежка и скъпа ...
Инженерни инсталации в сгради
В дисциплината "Инженерни инсталации в сгради" се разглеждат основни видове и принципни схеми на инсталации, начините и средствата за изпълнение и монтаж на отоплителните, вентилационни, и електрическите инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради. ...
Контрол на качеството и приемане на строителните работи
Правилните проектни решения и контрол на цялостната строителна дейност са предпоставка за високото качество на строителните конструкции - сгради и съоръжения. Преминалите курса на обучение по дисциплината придобиват знания как да организират ефективен контрол на ...
Кофражни скелета
Скелетата представляват временна, но много важна част при изграждането на монолитни и сглобяеми сгради и съоръжения. Те поемат товари от теглото на конструкцията, кофражи, временни товари (хора, машини, механизми и приспособления), външни въздействия (вятър, удари, ...
Охрана на труда и околната среда
Дисциплината запознава студентите с две групи проблеми, свързани със строителството: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при изпълнение на строителни работи. Преминалите курса на обучение по дисциплината придобиват ...
Охрана на труда при реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Дисциплината обхваща въпроси свързани с здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при строителство и по-конкретно при реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения. Бъдещите магистри ще имат възможност да се запознаят със ...
Проект по производствени предприятия в строителството
Курсовият проект се състои от 3 части. Първата от тях третира производството на бетонни смеси и строителни разтвори; втората - производството на армировка и третата - съставяне на технологичен генплан на производствено-техническа база, обслужваща строителството. ...
Проект по производство на стоманобетонни елементи
В курсовия проект се извършва проектиране на технологична линия за производство на различни видове стоманобетонни конструкции (греди, колони, панели) и изделия (тръби, стълбове, колекторни елементи). Обхванати са: технологична подготовка, оразмеряване на формуването, ...
Проект по технология на строителството
В курсовия проект студентите се запознават с основното съдържание и разработването на строително-технологичните проекти за изпълнение на стоманобетонните работи при монолитни сгради и съоръжения и за монтажните работи при монолитни сгради и съоръжения и за монтажните ...
Проект по технология на строителството - II част
В курсовия проект студентите се запознават с основното съдържание и разработването на строително-технологичните проекти за изпълнение на стоманобетонните работи при монолитни сгради и съоръжения и за монтажните работи при монолитни сгради и съоръжения и за монтажните ...
Производствени предприятия в строителството
В дисциплината се разглеждат основни положения на структурата и технологията на производствените предприятия, обслужващи съвременното строителство. Изучават се принципите на проектиране, технико-икономическата ефективност и условията за безопасен и здравословен ...
Производствени предприятия в строителството
В дисциплината се разглеждат основни положения на структурата и технологията на производствените предприятия, обслужващи съвременното строителство. Изучават се принципите на проектиране, технико-икономическата ефективност и условията за безопасен и здравословен ...
Производство на стоманобетонни елементи
В дисциплината се изучават технологична подготовка за индустриално производство на бетонни и стоманобетонни елементи; Проектиране на производствените процеси, технология за формуване на бетонни и стоманобетонни елементи; Методите за ускорено втвърдяване на бетона, ...
Строителна техника
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват знания, относно устройство, принцип на действие и приложение на механизмите и машините в строителната практика, определяне на производителността им, рационално подбиране за конкретни ...
Строителни машини
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват знания относно устройство, принцип на действие и приложение на машините в строителната практика. Определяне на производителността на машините, рационално подбиране за конкретни производствени ...
Строителни машини
Специалност:
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват знания относно устройство, принцип на действие и приложение на машините в строителната практика. Определяне на производителността на машините, рационално подбиране за конкретни производствени ...
Строителни машини
Специалност:
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват знания относно устройство, принцип на действие и приложение на машините в строителната практика. Определяне на производителността на машините, рационално подбиране за конкретни производствени ...
Строителни машини
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват знания относно устройство, принцип на действие и приложение на машините в строителната практика. Определяне на производителността на машините, рационално подбиране за конкретни производствени ...
Строителни машини
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват знания относно устройство, принцип на действие и приложение на машините в строителната практика. Определяне на производителността на машините, рационално подбиране за конкретни производствени ...
Технологични проблеми при реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Разгледани са строителни системи прилагани в България и основните тенденции при реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения. Изучават се методите за изпълнение на усилването на стоманобетонни конструкции с нови елементи, със стоманобетон и стомана. ...
Технология на строителството
В дисциплината "Технология на строителството" студентите получават знания относно същността, начините и средствата за комплексно механизирано изпълнение на строителните процеси и строителните методи за изграждане на транспортните съоръжения (мостове, водостоци). ...
Технология на строителството
Студентите придобиват умения и опит за приложение на строително-технологичните методи за изграждане на сгради и съоръжения посредством съвременни строителни системи при използване на рационални технологически комплекти и инсталации. Получават се и знания за влиянието ...
Технология на строителството - I част
Студентите получават знания относно структурата, съдържанието и физико-механичната същност на производствените процеси, които се извършват на строителната площадка. Те придобиват умения и опит относно методиката за разработване на технологически карти и схеми, ...
Технология на строителството - II част
Студентите придобиват умения и опит за приложение на строително-технологичните методи за изграждане на сгради и съоръжения посредством съвременни строителни системи при използване на рационални технологически комплекти и инсталации. Получават се и знания за влиянието ...
Технология на строителството и охрана на труда
Специалност: Архитектура
В дисциплината се изучава технологията на изпълнение на основни строителни процеси при изграждане на сгради и съоръжения по различни строителни системи. Студентите придобиват и знания, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа. Дава им се ...
Технология на строителството и строителни машини
Специалност:
В курса се разглеждат основните видове машини и механизация за извършване на различни дейности в строителството. Специално място са намерили въпросите за специфичните за хидротехническите обекти техники и технологии на строителство. Обръща се внимание на ...
Учебна практика по строителни машини
Практиката се провежда на строителни полигони и обекти, като студентите се запознават с основните земнокопни и пътно-строителни машини в процес на работа. Студентите имат възможност по желание да участват при управление и работа на машините. Те изработват натурни схеми ...
Учебна практика по строителни машини
Специалност:
Практиката се провежда в реални условия на строителни полигони и обекти. Студентите се запознават с работния процес на основните пътно строителни машини и тeхните работни съоръжения. При желание, всеки има възможност да участва при управлението и работата с машините. ...
Учебна практика по строителни машини
Специалност:
Практиката се провежда в реални условия на строителни полигони и обекти. Студентите се запознават с работния процес на основните пътно строителни машини и тeхните работни съоръжения. При желание, всеки има възможност да участва при управлението и работата с машините. ...
Учебна практика по строителни машини
Практиката се провежда в реални условия на строителни полигони и обекти. Студентите се запознават с работния процес на основните пътно строителни машини и тeхните работни съоръжения. При желание, всеки има възможност да участва при управлението и работата с машините. ...
Учебна практика по строителни машини
Практиката се провежда на строителни полигони и обекти, като студентите се запознават с основните земнокопни и пътно-строителни машини в процес на работа. Студентите имат възможност по желание да участват при управление и работа на машините. Те изработват натурни схеми ...