Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини

Дисциплини

Икономика на ВК строителство
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на строителството
Разглеждат се основните въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дава възможност да се определят техните основни икономически ...
Икономика на строителството
Разглеждат се основните въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дава възможност да се определят техните основни икономически ...
Икономика на строителството и архитектурата
Специалност: Архитектура
Основи на пазарната микроикономика и проявлението им в строителството. Инвестиции и инвестиционни проекти и тяхната икономическа ефективност. Икономическа и социална оценка на архитектурните проектни решения. Икономически проблеми на сградостроителното архитектурно ...
Икономика на хидромелиоративното строителство
Специалност:
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на хидромелиоративното строителство
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на ХТС
Специалност:
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на ХТС
Специалност:
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Икономика на ХТС
Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни икономически характеристики. Показват се основните ...
Корпоративни финанси
Целта на учебната дисциплина "Корпоративни финанси" е да се дадат познания на студентите в областта на правно-организационната и икономическа среда за осъществяване на бизнеса у нас. Във връзка с това са включени теми за управление на капитала, вложен в дълготрайни ...
Мениджмънт на строителната фирма
Разглеждат се основни въпроси на стратегическото управление на малка /средна/ строителна фирма : стратегическо планиране, фирмена култура и маркетинг на фирмата. Всички теоретични въпроси се свеждат и решават конкретно за строителна фирма, чийто предмет на дейност се ...
Недвижима собственост
Студентите се запознават с основните технически и икономически характеристики на обектите на недвижимата собственост у нас и пазара им. Разглеждат се техните потребителски качества, като се обръща особено внимание на тяхното местоположение. Придобиват се умения по ...
Организация и управление на ВК строителство
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на ...
Организация и управление на строителството
Разглеждат се основните въпроси, свързани с реализация на инвестиционните проекти: етапи, фази и участници в инвестиционния процес в строителството, процедури за обществени поръчки и договори за възлагане на проектиране и строителство, методи за организация на ...
Организация и управление на строителството
Разглеждат се най-новите и модерни възможности, които дисциплината предлага за оптимално планиране, оперативно ръководство и контрол при изпълнението на строежа с цел реализирането му съгласно договорирания срок и цена. Календарното планиране се представя чрез всички ...
Организация и управление на строителството
Разглеждат се основните въпроси, свързани с реализация на инвестиционните проекти: етапи, фази и участници в инвестиционния процес в строителството, процедури за обществени поръчки и договори за възлагане на проектиране и строителство, методи за организация на ...
Организация и управление на строителството
Разглеждат се най-новите и модерни възможности, които дисциплината предлага за оптимално планиране, оперативно ръководство и контрол при изпълнението на строежа с цел реализирането му съгласно договорирания срок и цена. Календарното планиране се представя чрез всички ...
Организация и управление на ХМС
Специалност:
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалността необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на строителното производство, ...
Организация и управление на ХМС
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалността необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на строителното производство, ...
Организация и управление на ХТС
Специалност:
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на ...
Организация и управление на ХТС
Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на ...
Организация на строителството
Специалност: Архитектура
Материалът е структуриран в две части: - Организация на инвестиционния процес в строителството – същност, основни етапи, фази и съпътствуващите ги процедури; участници и организация на взаимоотношенията между тях; процедура за обществена поръчка (конкурси по ...
Правна и нормативна уредба в строителството
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното , облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. ...
Правни въпроси в строителството
Специалност:
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното, облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. ...
Правни въпроси в строителството
Специалност:
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното, облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. ...
Правни въпроси в строителството
След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното, облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. ...
Проект по организация и управление на ВК строителство
Курсовият проект е част от оферта за строителство на водоснабдителен комплекс. Състои се от следните части напорен резервоар, помпена станция и напорен тръбопровод: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на ...
Проект по организация и управление на строителството
Проектът е план за безопасното и здраве с работен календарен план за строителството на жилищна сграда. Съдържа: 1. Количествена сметка 2. Трудоемкост за изпълнение на основните СМР 3. Работен календарен план - мрежови и линеен 4. Строителен ситуационен план на етап "Груб ...
Проект по организация и управление на строителството
Разработва се "План за безопасност и здраве", който е задължителна част от всеки инвестиционен проект. Съдържанието му се регламентира от Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП. В проекта се разглеждат: организационен план за изпълнение на строителните и монтажни работи; ...
Проект по организация и управление на строителството
Проектът е план за безопасното и здраве с работен календарен план за строителството на жилищна сграда. Съдържа: 1. Количествена сметка 2. Трудоемкост за изпълнение на основните СМР 3. Работен календарен план - мрежови и линеен 4. Строителен ситуационен план на етап "Груб ...
Проект по организация и управление на ХМС
Специалност:
Курсовият проект представлява част от оферта за изпълнение на насипна язовирна стена. Състои се от следните части: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на ...
Проект по организация и управление на ХМС
Курсовият проект представлява част от оферта за изпълнение на насипна язовирна стена. Състои се от следните части: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на ...
Проект по организация и управление на ХТС
Специалност:
Курсовият проект представлява част от оферта за изпълнение на насипна язовирна стена. Състои се от следните части: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на ...
Проект по организация и управление на ХТС
Курсовият проект представлява част от оферта за изпълнение на насипна язовирна стена. Състои се от следните части: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на ...
Управление на инвестиционни строителни проекти
С помощта на продукта Primavera P6 се осъществява цялостно планиране, контрол и изпълнение на проекти с различен обхват и сложност. Primavera е подходяща за управление на проекти от различни сектори на икономиката, но особено ефективна е в сферата на строителството. След завършване ...
Учебно - производствена практика
Практиката се състои от посещения на строителни площадки и завършени обекти, където студентите могат да наблюдават различни строителни системи и придобият практически опит по организация на строителството.