Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Дисциплини

Дисциплини

Автоматизация на инженерния труд
Дисциплината “Автоматизация на инженерния труд” разглежда следните въпроси: основи на компютърната графика и геометрично моделиране (базова теория, перспективи, визуализация, трансформации, 2D и 2.5D компютърна графика), компютърно проектиране с използване на ...
Автоматизация на инженерния труд
Специалност:
Дисциплината запознава студентите с основите на компютърната графика и геометрично моделиране (базова теория, перспективи, трансформации, 2D и 2. 5D и 3D компютърна графика), компютърно моделиране с използване на AutoCAD. Студентите придобиват практически умения за работа с AutoCAD ...
Автоматизация на инженерния труд
Специалност:
Дисциплината запознава студентите с основите на компютърната графика и геометрично моделиране (базова теория, перспективи, трансформации, 2D и 2. 5D и 3D компютърна графика), компютърно моделиране с използване на AutoCAD. Студентите придобиват практически умения за работа с AutoCAD ...
Автоматизация на инженерния труд
Дисциплината запознава студентите с основите на компютърната графика и геометрично моделиране (базова теория, перспективи, трансформации, 2D и 2. 5D и 3D компютърна графика), компютърно моделиране с използване на AutoCAD. Студентите придобиват практически умения за работа с AutoCAD ...
Автоматизация на инженерния труд
Дисциплината запознава студентите с основите на компютърната графика и геометрично моделиране (базова теория, перспективи, трансформации, 2D, 2. 5D и 3D компютърна графика), компютърно моделиране с използване на AutoCAD. Тя включва принципите на изграждане и работа с бази данни. ...
Информационни технологии
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с различни компютърни програми, намиращи приложение при решаване на проблеми, свързани с тяхната специалност. Разглеждат се основните понятия в информатиката. Създават се умения при работа с програми за компютърна текстообработка, ...
Компютърни системи в строителното проектиране
Основни принципи за проектиране, изграждане и експлоатация на компютърни системи. Илюстрация на методологично осигуряване с метода на крайните елементи. Усвояване на базови умения за работа със системата SAP2000.
Компютърни системи в строителството
Дисциплината запознава студентите с основните програмни систeми за автоматизация на строителното проектиране и принципите за тяхното изграждане и функциониране. Студентите придобиват умения за работа на SAP 2000, STADYPS, осъществяват трансфер на данни между тях и AutoCAD, Excel и ...
Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството ( ПРЕЕС )
Дисциплината дава специализирани знания по отношение на приноса на строителството към устойчивото развитие на обществото. Систематизират се въздействията върху околната среда, като акцентът е поставен върху възможностите за повишаване на ресурсната ефективност по ...
Приложна информатика
Дисциплината има за цел да създаде в студентите умения за работа с пакета MS Office. Компютърна текстообработка (MS Word) – способи за форматиране на текст, графични обекти, таблици и др. Електронни таблици (MS Excel) – организиране на изчисления в таблици, използване на функции, ...
Програмиране и използване на изчислителните системи
Учебната програма на дисциплината "Програмиране и използване на изчислителни системи"(ПИИС) включва запознаване с основните понятия в приложната информатика, апаратна и програмна компонента на персоналния компютър, принципи за изграждане и видове операционни ...
Програмиране и използване на изчислителните системи
Специалност:
Дисциплината запознава студентите с основните понятия в приложната информатика и принципите за работа с операционни системи, интерпретатори, компилатори и др. Изучават се принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране. Получават се умения за ...
Програмиране и използване на изчислителните системи
Специалност:
Дисциплината запознава студентите с основните понятия в приложната информатика и принципите за работа с операционни системи, интерпретатори, компилатори и др. Изучават се принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране. Получават се умения за ...
Програмиране и използване на изчислителните системи
Дисциплината запознава студентите с основните понятия в приложната информатика и принципите за работа с операционни системи, интерпретатори, компилатори и др. Изучават се принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране. Получават се умения за ...
Програмиране и използване на изчислителните системи
Специалност:
Дисциплината запознава студентите с основните понятия в приложната информатика и принципите за работа с операционни системи, интерпретатори, компилатори и др. Изучават се принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране на С++.
Програмиране и използване на изчислителните системи
Учебната програма на дисциплината "Програмиране и използване на изчислителни системи"(ПИИС) включва запознаване с основните понятия в приложната информатика, апаратна и програмна компонента на персоналния компютър, принципи за изграждане и видове операционни системи ...
Програмиране и използване на изчислителните системи
Учебната програма на дисциплината "Програмиране и използване на изчислителни системи"(ПИИС) включва запознаване с основните понятия в приложната информатика, апаратна и програмна компонента на персоналния компютър, принципи за изграждане и видове операционни системи ...
Програмиране и използване на изчислителните системи
Специалност:
Учебната програма на дисциплината "Програмиране и използване на изчислителни системи"(ПИИС) включва запознаване с основните понятия в приложната информатика, апаратна и програмна компонента на персоналния компютър, принципи за изграждане и видове операционни системи ...
Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции
Курсът дава специализирани знания в изключително модерната област на 3D моделиране и проектиране на строителни конструкции. В последните години това се превръща в стандарт при проектиране и представяне на проектите, защото е близо до начина на мислене на инженера, който ...