Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини

Дисциплини

Автоматизация на ВК системи
Изучават се контролът на технологичните параметри и различни съоръжения и системи за управления на ВиК мрежите и пречиствателните станции за природни и отпадъчни води. След завършване на дисциплината студентът може да прави избор на подходящи измервателни средства, ...
ВК мрежи и съоръжения
След завършване изучаването на дисциплината студентите получават знания и умения, които им осигуряват възможност да проектират, изграждат и експлоатират водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, свързани с вземането, транспортирането и разпределението на ...
ВК мрежи и съоръжения
Дисциплината запознава студентите с основните изисквания и методи за проектиране на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения: водопроводни мрежи, водовземни съоръжения, напорни резервоари, помпени станции, външни водопроводи, канализационни мрежи, ...
Водоснабдителни мрежи и съоръжения
След изучаване на дисциплината студентите получават задълбочени знания и умения и придобиват опит да проектират и да участват в изграждането и експлоатацията на водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води, водопроводи, водопроводни мрежи, резервоари, ...
Водоснабдяване и канализация
Специалност:
Целта на дисциплината е да се запознаят студентите с основните изисквания за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След завършване изучаването на дисциплината студентите от специалността ...
Водоснабдяване и канализация
Специалност:
Целта на дисциплината е да се запознаят студентите с основните изисквания за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След завършване изучаването на дисциплината студентите от специалността ...
Водоснабдяване и канализация
Целта на дисциплината е да се запознаят студентите с основните изисквания за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След завършване изучаването на дисциплината студентите от специалността ...
Водоснабдяване и канализация
Целта на дисциплината е да се запознаят студентите с основните изисквания за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След завършване изучаването на дисциплината студентите от специалността ...
Водоснабдяване и канализация на сгради
В дисциплината се дават изискванията за проектиране и оразмеряване на отделните елементи на сградните водоснабдителни и канализационни системи за студена, топла и противопожарна вода, за плувни басейни, както и за канализационните мрежи и съоръженията за локално ...
Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Дисциплината съдържа четири основни части: водоснабдителни мрежи и съоръжения; канализационни мрежи и съоръжения; пречистване на природни води; пречистване на отпадъчни води. Разглеждат се основните въпроси и изисквания, свързани с проблематиката на всяка основна част - ...
Газоснабдяване
В дисциплината се изучават основните свойства на газообразните горива; добив и обработка на природния газ; магистрални газопреносни мрежи; газопотребление в населените места и определяне на оразмерителните разходи на селищни газоразпределителни мрежи и съоръжения; ...
Екология и опазване на околната среда
Първата част на курса запознава студентите с основите на теоретичната екология. Придобитите по-широки и философски знания за взаимодействието между човека и обкръжаващата го среда позволяват по-глобална интерпретация на солидната инженерна база, формирана от ...
Експлоатация на ВК мрежи и съоръжения
В дисциплината се разглеждат основните въпроси, свързани с експлоатацията на водовземните съоръжения, ВиК мрежи и съоръженията към тях. В специален раздел се разглеждат експлоатацията на основните съоръжения на пречиствателните станции за природни и отпадъчни води. ...
Експлоатация на ВК пречиствателни станции
Разглеждат се въпросите, свързани с пускането в действие на съоръженията от пречиствателните станции за природни и битови отпадъчни води и особеностите на тяхната експлоатация. След завършване на тази дисциплина, студентът може да анализира и управлява процесите при ...
Канализационни мрежи и съоръжения
Разглеждат се технологичните, конструктивните, хидроложките и хидравличните аспекти на канализационните системи. Канализационните мрежи се разглеждат в контекста на интегрираната схема за събиране, отвеждане, третиране и заустване на отпадъчните води във ...
Компютърно моделиране на канализационни мрежи
Разглеждат се хидроложките и хидравличните аспекти на канализационните системи и основните подходи и процедури за математическото моделиране на съответните процеси. Основно внимание е отделено на моделирането на дъждовния отток чрез физически базирани и концептуални ...
Органична химия, биохимия и микробиология на водата
Предмет на курса са биологичните процеси и видовете организми, с помощта на които в естествени и изкуствено създадени условия замърсяващите водата вещества могат да бъдат отстранени и екологическото равновесие възстановено, както и микробиологически аспекти на ...
Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията
След завършване на дисциплината, студентът може да ползва основните закони за равновесие и движение на течностите при тяхното практическо приложение, да изгражда водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на населени места, жилищни и обществени сгради, ...
Помпи и помпени станции
Обект на учебната дисциплина са устройството, принципът на действие, техническите характеристики и характерните особености на отделните видове помпи, както и определянето на необходимите параметри на помпите при различни водоснабдителни схеми. Изучават се също и ...
Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води
Курсът включва следните теми: видове, количества и състав на битовите, промишлените и дъждовните отпадъчни води; законодателство в областта на околната среда и водите; основни методи, технологични схеми и съоръжения за механично и биологично пречистване и допречистване ...
Пречистване на отпадъчни води
Курсът включва следните теми: видове, количества и състав на отпадъчните води от населени места; замърсителни товари и концентрации на вход и изход на пречиствателните станции; законодателство в областта на околната среда и водите; замърсяването на приемниците; ...
Пречистване на природни води
Дисциплината включва всички необходими теми, които позволяват след успешното завършване на курса студентите да придобият необходимите знания и умения в областта на качеството на природните води и съответните методи, технологични процеси и състав на пречиствателните ...
Пречистване на природни води
Дисциплината включва всички необходими теми, които позволяват след успешното завършване на курса да придобият необходимите знания и умения в областта на качествата на природните води и съответните методи, технологични процеси и състав на пречиствателните съоръжения ...
Проект по ВК мрежи и съоръжения
След завършване изучаването на дисциплината студентите получават практически умения и опит да проектират водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, свързани с вземането, транспортирането и разпределението на водата за нуждите на населените места и ...
Проект по водоснабдителни мрежи и съоръжения
След изучаване на дисциплината студентите придобиват практически умения и опит да проектират водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води. водопроводи, водопроводни мрежи, резервоари, съоръжения по водопроводите и водопроводните мрежи. В дисциплината се дават ...
Проект по водоснабдяване и канализация
Целта на проекта по дисциплината е да се запознаят студентите с нормите за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След изготвяне на проекта студентите от специалността получават знания и умения, с помощта на ...
Проект по водоснабдяване и канализация
Специалност:
Целта на проекта по дисциплината е да се запознаят студентите с нормите за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След изготвяне на проекта студентите от специалността получават знания и умения, с помощта на ...
Проект по водоснабдяване и канализация
Специалност:
Целта на проекта по дисциплината е да се запознаят студентите с нормите за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След изготвяне на проекта студентите от специалността получават знания и умения, с помощта на ...
Проект по водоснабдяване и канализация
Целта на проекта по дисциплината е да се запознаят студентите с нормите за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След изготвяне на проекта студентите от специалността получават знания и умения, с помощта на ...
Проект по водоснабдяване и канализация
Целта на проекта по дисциплината е да се запознаят студентите с нормите за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След изготвяне на проекта студентите от специалността получават знания и умения, с помощта на ...
Проект по водоснабдяване и канализация на сгради
В дисциплината се разработва проект за водоснабдяване и канализация на жилищна сграда. Извършва се проектиране и оразмеряване на водопроводната мрежа за студена, топла, циркулационна и противопожарна вода, на канализационната мрежа, както и съоръженията свързани с тези ...
Проект по газоснабдяване
Разработва се проект в идейна фаза за газоснабдяване на населено място. Проектът включва проектиране на двустепенна газоснабдитепна система, включваща всички необходими елементи: газопроводни мрежи за ниско и високо налягане; газорегулаторни пунктове; автоматизирани ...
Проект по канализационни мрежи и съоръжения
Обучението включва разработване на курсов проект на канализационна мрежа на населено място, включително и на основните съоръжения по нея. Част от хидравличните изчисления се извършват по класическа оразмерителна методика с оглед нагледно усвояване на съответните ...
Проект по помпи и помпени станции
Разработваният от студентите проект се състои от две основни части: 1. водоснабдителни помпени станции; 2. канализационни помпени станции. В първата част се извършва хидравлично оразмеряване на тръбопроводите и определяне на характеристиките им, графично определяне на ...
Проект по пречистване на битови и промишлени отпадъчни води
Обучението включва разработване на курсов проект на пречиствателна станция за отпадъчни води от голямо населено място. Извършва се подробно технологично оразмеряване и проектиране на основните съоръжения по пътя на водата и утайките. След успешна защита на курсовия ...
Проект по пречистване на отпадъчни води
Проектът включва проектиране на пречиствателна станция за битови отпадъчни води на дадено населено място. Определят се количествата и състава на отпадъчните води в сухо време и по време на дъжд; замърсителните товари и концентрации на вход и изход на пречиствателната ...
Проект по пречистване на природни води
След успешната защита и получаване на положителна оценка на разработения проект, студентите придобиват широки познания и практически умения при избора на технологични схеми и състав на пречиствателните съоръжения, необходими за пречистване на природни води при ...
Проект по пречистване на природни води
След успешната защита и получаване на положителна оценка на разработения проект, студентите придобиват широки познания и практически умения при избора на технологични схеми и състав на пречиствателните съоръжения, необходими за пречистване на природни води при ...
Проект по третиране на твърди отпадъци
В проекта се извършва определяне на количеството и състава на твърдите битови отпадъци от населено място и се прогнозира количеството и състава им за определен период. Определят се броя на съдовете за събиране на отпадъците и броя на необходимите машини за ...
Технологии на пречистване на води
Курсът включва запознаване и практическо обучение по определянето на основните технологични параметри за оценка и контрол на пречиствателните станции за природни и за отпадъчни води. Демонстрират се някои съвременни технологии за пречистване на битови и ...
Третиране на твърди отпадъци
Предмет на тази дисциплина е определянето на количеството и състава на твърдите битови отпадъци, както и събирането, транспортирането и различните методи за третирането им. След завършване на дисциплината студентите получават знания и умения да проектират, изграждат и ...
Химия в строителството
След завършване на курса по дисциплината студентите ще могат да прилагат в специализирани технологични дисциплини познанията получени по: химия на неорганичните свързващи вещества; хетерогенните колоидно-дисперсни и грубодисперсни системи; свойствата и основните ...
Химия в строителството
Специалност:
В дисциплината се разглеждат в теоретично приложен аспект химични и физикохимични проблеми от значение за фундаменталната подготовка на студентите от Хидротехнически факултет. В специализираните технологични дисциплини ще се прилагат познанията получени по: химия на ...
Химия в строителството
Специалност:
В дисциплината се разглеждат в теоретично приложен аспект химични и физикохимични проблеми от значение за фундаменталната подготовка на студентите от Хидротехнически факултет. В специализираните технологични дисциплини ще се прилагат познанията получени по: химия на ...
Химия в строителството
В дисциплината се разглеждат в теоретично приложен аспект химични и физикохимични проблеми от значение за фундаменталната подготовка на студентите от Хидротехнически факултет. В специализираните технологични дисциплини ще се прилагат познанията получени по: химия на ...
Химия в строителството
След завършване на курса по дисциплината студентите ще могат да прилагат в специализирани технологични дисциплини познанията получени по: химия на неорганичните свързващи вещества; хетерогенните колоидно-дисперсни и грубодисперсни системи; свойствата и основните ...
Химия на водата
Дисциплината представя теоретичните основи на химия на водата. Студентите получават знания за: химически състав на природни води с различен произход; основните процеси и тяхното влияние върху състава; характеристика на главните примеси; методи на химичния анализ; оценка ...
Химия на водата
Специалност:
Дисциплината представя теоретичните основи на химия на водата. Студентите получават знания за: химически състав на природни води с различен произход; основните процеси и тяхното влияние върху състава; характеристика на главните примеси; методи на химичния анализ; оценка ...