Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини

Дисциплини

CAD в конструктивното инженерно строителство
Студентите се научават да прилагат числено моделиране при структурен анализ на сгради и бетонови язовирни стени, при филтрационни, статически изследвания и устойчивост на насипни язовирни стени, а също така при анализ на поведението на подземни съоръжения.
ВЕЦ и ПАВЕЦ
Специалност:
Изучават се специални въпроси, свързани с механичното и електрооборудване на ВЕЦ и ПАВЕЦ, управлението му, преходни режими на работа, компановка и конструктивен анализ на машинните сгради. Курсът дава специални знания в областта на ВЕЦ и ПАВЕЦ.
ВЕЦ и ПАВЕЦ
Специалност:
Изучават се специални въпроси, свързани с механичното и електрооборудване на ВЕЦ и ПАВЕЦ, управлението му, преходни режими на работа, компановка и конструктивен анализ на машинните сгради. Курсът дава специални знания в областта на ВЕЦ и ПАВЕЦ.
ВЕЦ и ПАВЕЦ
Изучават се специални въпроси, свързани с механичното и електрооборудване на ВЕЦ и ПАВЕЦ, управлението му, преходни режими на работа, компановка и конструктивен анализ на машинните сгради. Курсът дава специални знания в областта на ВЕЦ и ПАВЕЦ.
Високи язовирни стени
Специалност:
Курсът дава специални знания за особеностите при проектиране на високи язовирни стени: температурен режим и термонапрегнато състояние на бетонови гравитационни и дъгови язовирни стени; напрегнато и деформирано състояние на стени от местни материали; методи за числено ...
Високи язовирни стени
Специалност:
Курсът дава специални знания за особеностите при проектиране на високи язовирни стени: температурен режим и термонапрегнато състояние на бетонови гравитационни и дъгови язовирни стени; напрегнато и деформирано състояние на стени от местни материали; методи за числено ...
Високи язовирни стени
Курсът дава специални знания за особеностите при проектиране на високи язовирни стени: температурен режим и термонапрегнато състояние на бетонови гравитационни и дъгови язовирни стени; напрегнато и деформирано състояние на стени от местни материали; методи за числено ...
Водно строителство
В дисциплината се разглеждат конструктивното оформяне, хидравличното и статичното оразмеряване на: корекции на реки извън населени места; корекции на реки в населени места; водно-електрически централи; язовирни стени; хвостохранилища; безязови и язови водохващания и ...
Динамика и устойчивост на ХТС
Специалност:
Разглеждат се основни видове динамични въздействия върху ХТС със специален акцент върху сеизмичното инженерство и методите за динамично изследване на строителни конструкции при взаимодействие с вода. Курсът дава основни специални знания в тази област.
Динамика и устойчивост на ХТС
Специалност:
Разглеждат се основни видове динамични въздействия върху ХТС със специален акцент върху сеизмичното инженерство и методите за динамично изследване на строителни конструкции при взаимодействие с вода. Курсът дава основни специални знания в тази област.
Динамика и устойчивост на ХТС
Разглеждат се основни видове динамични въздействия върху ХТС със специален акцент върху сеизмичното инженерство и методите за динамично изследване на строителни конструкции при взаимодействие с вода. Курсът дава основни специални знания в тази област.
Екология и опазване на околната среда
Специалност:
Обща екология, екология на речни течения, естествени водоеми и водохранилища. Опазване на компонентите на околната среда. Въздействие на хидротехническите съоръжения върху околната среда. Инженерна екология. Умение за избор на екологосъобразни решения и управление на ...
Екология и опазване на околната среда
Специалност:
Обща екология, екология на речни течения, естествени водоеми и водохранилища. Опазване на компонентите на околната среда. Въздействие на хидротехническите съоръжения върху околната среда. Инженерна екология. Умение за избор на екологосъобразни решения и управление на ...
Екология и опазване на околната среда
Обща екология, екология на речни течения, естествени водоеми и водохранилища. Опазване на компонентите на околната среда. Въздействие на хидротехническите съоръжения върху околната среда. Инженерна екология. Умение за избор на екологосъобразни решения и управление на ...
Експлоатация на ХТС
Специалност:
Особености на експлоатацията в хидротехническото строителство. Водостопанска и техническа експлоатация. Експлоатация на язовирни стени и хидротехнически съоръжения. Ремонт и реконструкция. Възможност за работа в експлоатацията на ХТС.
Експлоатация на ХТС
Специалност:
Особености на експлоатацията в хидротехническото строителство. Водостопанска и техническа експлоатация. Експлоатация на язовирни стени и хидротехнически съоръжения. Ремонт и реконструкция. Възможност за работа в експлоатацията на ХТС.
Експлоатация на ХТС
Особености на експлоатацията в хидротехническото строителство. Водостопанска и техническа експлоатация. Експлоатация на язовирни стени и хидротехнически съоръжения. Ремонт и реконструкция. Възможност за работа в експлоатацията на ХТС.
Запознаване с хидротехнически обекти - практика
Студентите се запознават с различни видове хидротехнически съоръжения: язовирни стени, ВЕЦ, хвостохранилища, тунели и др.
Изкуствени невронни мрежи в строителството
Специалност:
Изкуственият интелект дължи успеха си на три метода от приложната математика: метод на невронните мрежи, на размитите (фъзи) системи и на еволюционното програмиране. Този курс поднася от инженерна гледна точка основните идеи, заложени в тях. Ще бъде разгледано ...
Изкуствени невронни мрежи в строителството
Специалност:
Изкуственият интелект дължи успеха си на три метода от приложната математика: метод на невронните мрежи, на размитите (фъзи) системи и на еволюционното програмиране. Този курс поднася от инженерна гледна точка основните идеи, заложени в тях. Ще бъде разгледано ...
Изкуствени невронни мрежи в строителството
Изкуственият интелект дължи успеха си на три метода от приложната математика: метод на невронните мрежи, на размитите (фъзи) системи и на еволюционното програмиране. Този курс поднася от инженерна гледна точка основните идеи, заложени в тях. Ще бъде разгледано ...
Изкуствени невронни мрежи в строителството
Специалност:
Изкуственият интелект дължи успеха си на три метода от приложната математика: метод на невронните мрежи, на размитите (фъзи) системи и на еволюционното програмиране. Този курс поднася от инженерна гледна точка основните идеи, заложени в тях. Ще бъде разгледано ...
Изкуствени невронни мрежи в строителството
Изкуственият интелект дължи успеха си на три метода от приложната математика: метод на невронните мрежи, на размитите (фъзи) системи и на еволюционното програмиране. Този курс поднася от инженерна гледна точка основните идеи, заложени в тях. Ще бъде разгледано ...
Изкуствени невронни мрежи в строителството
Изкуственият интелект дължи успеха си на три метода от приложната математика: метод на невронните мрежи, на размитите (фъзи) системи и на еволюционното програмиране. Този курс поднася от инженерна гледна точка основните идеи, заложени в тях. Ще бъде разгледано ...
Използване на водната енергия
Специалност:
Студентите се запознават с въпроси от изследвания на хидроенергийните системи със съоръженията към ВЕЦ и ПАВЕЦ: деривационни съоръжения, водни кули, напорни тръбопроводи, машинни сгради и оборудване. Курсът дава основни знания в областта на хидроенергетиката.
Използване на водната енергия
Студентите се запознават с въпроси от изследвания на хидроенергийните системи със съоръженията към ВЕЦ и ПАВЕЦ: деривационни съоръжения, водни кули, напорни тръбопроводи, машинни сгради и оборудване. Курсът дава основни знания в областта на хидроенергетиката.
Насипни язовирни стени
Специалност:
Студентите получават знания върху методи за филтрационни и статически анализи и проектиране на съвременни конструкции насипни язовирни стени с почвени и непочвени противофилтрационни елементи.
Насипни язовирни стени
Студентите получават знания върху методи за филтрационни и статически анализи и проектиране на съвременни конструкции насипни язовирни стени с почвени и непочвени противофилтрационни елементи.
Подземно хидротехническо строителство
Специалност:
В дисциплината се разглежда конструктивното оформяне и статистическото оразмеряване на шахти, подземни напорни тръбопроводи и каверни за ВЕЦ и ПАВЕЦ, технологията и организацията на строителството им. Умения да проектират, строят и работят в експлоатацията на ПХТС.
Подземно хидротехническо строителство
Специалност:
В дисциплината се разглежда конструктивното оформяне и статистическото оразмеряване на шахти, подземни напорни тръбопроводи и каверни за ВЕЦ и ПАВЕЦ, технологията и организацията на строителството им. Умения да проектират, строят и работят в експлоатацията на ПХТС.
Подземно хидротехническо строителство
В дисциплината се разглежда конструктивното оформяне и статистическото оразмеряване на шахти, подземни напорни тръбопроводи и каверни за ВЕЦ и ПАВЕЦ, технологията и организацията на строителството им. Умения да проектират, строят и работят в експлоатацията на ПХТС.
Преддипломен стаж с производствена практика
Специалност:
По време на производствената практика студентите се запознават с дейностите съпътстващи експлоатацията на даден ХТ обект, а по време на преддипломния стаж, с дейността на определена проектантска организация, от която взимат изходни данни за разработване на дипломна ...
Приложна скална механика и подземно хидротехническо строителство
Специалност:
В първата част се излагат основите на приложната скална механика – значение, цел и обхват на инженерногеоложките и хидрогеоложките проучвания. Дискутират се съществуващите класификационни системи за оценка на скалните масиви от гледна точка на подземното строителство. ...
Пристанища и брегозащитни съоръжения
Специалност:
Разглеждат се видовете конструкции на кейови стени, вълноломи и брегозащитни съоръжения. Основно внимание се отделя на тяхното проектиране и статично оразмеряване.
Пристанища и брегозащитни съоръжения
Специалност:
Разглеждат се видовете конструкции на кейови стени, вълноломи и брегозащитни съоръжения. Основно внимание се отделя на тяхното проектиране и статично оразмеряване.
Пристанища и брегозащитни съоръжения
Разглеждат се видовете конструкции на кейови стени, вълноломи и брегозащитни съоръжения. Основно внимание се отделя на тяхното проектиране и статично оразмеряване.
Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ
Специалност:
Курсовият проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ се състои от следните части: избор на турбинно и генераторно оборудване на ВЕЦ, построяване на експлоатационните универсални характеристики на турбина, изследване на хидравличен удар и повишението на оборотите на хидроагрегат при ...
Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ
Специалност:
Курсовият проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ се състои от следните части: избор на турбинно и генераторно оборудване на ВЕЦ, построяване на експлоатационните универсални характеристики на турбина, изследване на хидравличен удар и повишението на оборотите на хидроагрегат при ...
Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ
Курсовият проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ се състои от следните части: избор на турбинно и генераторно оборудване на ВЕЦ, построяване на експлоатационните универсални характеристики на турбина, изследване на хидравличен удар и повишението на оборотите на хидроагрегат при ...
Проект по високи язовирни стени
Специалност:
Студентите се научават да прилагат числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на бетонови язовирни стени и стени от местни материали в анализа на сигурността им. Включват се статични, динамични /термични натоварвания и въздействия.
Проект по високи язовирни стени
Специалност:
Студентите се научават да прилагат числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на бетонови язовирни стени и стени от местни материали в анализа на сигурността им. Включват се статични, динамични /термични натоварвания и въздействия.
Проект по високи язовирни стени
Студентите се научават да прилагат числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на бетонови язовирни стени и стени от местни материали в анализа на сигурността им. Включват се статични, динамични /термични натоварвания и въздействия.
Проект по водно строителство
В проекта се разработва конструкция на корекция на река, язовирна стена и водохващане в идейна фаза върху конкретна ситуация. Студентите получават индивидуално задание за проектиране.
Проект по екология и опазване на околната среда
Специалност:
В проектът се разработват две основни направления от лекционния курс: 1. Проектиране на екологосъобразно конструктивно решение към обикновено водохващане - рибен проход за пропускане на екологичните води, миграция на ихтиофауна; 2. Ролева игра - процедура по ОВОС.
Проект по екология и опазване на околната среда
Специалност:
В проектът се разработват две основни направления от лекционния курс: 1. Проектиране на екологосъобразно конструктивно решение към обикновено водохващане - рибен проход за пропускане на екологичните води, миграция на ихтиофауна; 2. Ролева игра - процедура по ОВОС.
Проект по екология и опазване на околната среда
В проектът се разработват две основни направления от лекционния курс: 1. Проектиране на екологосъобразно конструктивно решение към обикновено водохващане - рибен проход за пропускане на екологичните води, миграция на ихтиофауна; 2. Ролева игра - процедура по ОВОС.
Проект по експлоатация на ХТС
Специалност:
Проектът се разработва от две части: 1. Диспечерски график за изтакане на комплексно водохранилище; 2. Проект за контролно-измервателна система на зададено съоръжение от хидроенергийна система.
Проект по експлоатация на ХТС
Специалност:
Проектът се разработва от две части: 1. Диспечерски график за изтакане на комплексно водохранилище; 2. Проект за контролно-измервателна система на зададено съоръжение от хидроенергийна система.
Проект по експлоатация на ХТС
Проектът се разработва от две части: 1. Диспечерски график за изтакане на комплексно водохранилище; 2. Проект за контролно-измервателна система на зададено съоръжение от хидроенергийна система.
Проект по използване на водната енергия
Специалност:
Проектът включва разработване на водостопански план на комплексно водохранилище и оптимизационни и хидравлични изчисления с конструктивни чертежи на основни хидроенергийни съоръжения - напорен тунел, водна кула и сграда на ВЕЦ.
Проект по използване на водната енергия
Проектът включва разработване на водостопански план на комплексно водохранилище и оптимизационни и хидравлични изчисления с конструктивни чертежи на основни хидроенергийни съоръжения - напорен тунел, водна кула и сграда на ВЕЦ.
Проект по подземно хидротехническо строителство
Специалност:
В проекта се изпълнява статическо оразмеряване на сечение от облицовката на водна кула (вертикална шахта) и подземен напорен тръбопровод, бронирана облицовка при подземно съоръжение.
Проект по подземно хидротехническо строителство
Специалност:
В проекта се изпълнява статическо оразмеряване на сечение от облицовката на водна кула (вертикална шахта) и подземен напорен тръбопровод, бронирана облицовка при подземно съоръжение.
Проект по подземно хидротехническо строителство
В проекта се изпълнява статическо оразмеряване на сечение от облицовката на водна кула (вертикална шахта) и подземен напорен тръбопровод, бронирана облицовка при подземно съоръжение.
Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения
Специалност:
Курсовия проект по пристанища и брегозащитни съоръжения включва: Проект на пристанище за генерални товари (определяне на броя на корабните места, основни параметри и характеристики) и оразмеряване на кейова стена.
Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения
Специалност:
Курсовия проект по пристанища и брегозащитни съоръжения включва: Проект на пристанище за генерални товари (определяне на броя на корабните места, основни параметри и характеристики) и оразмеряване на кейова стена.
Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения
Курсовия проект по пристанища и брегозащитни съоръжения включва: Проект на пристанище за генерални товари (определяне на броя на корабните места, основни параметри и характеристики) и оразмеряване на кейова стена.
Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт
Специалност:
Проектът съдържа избор на типа на хвостохранилището или сгуроотвала, проект на напречния профил, филтрационен анализ, проверка на устойчивостта на откоса с компютърна програма и оразмеряване на главен пулпопровод за хидравличен транспорт на отпадъка.
Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт
Специалност:
Проектът съдържа избор на типа на хвостохранилището или сгуроотвала, проект на напречния профил, филтрационен анализ, проверка на устойчивостта на откоса с компютърна програма и оразмеряване на главен пулпопровод за хидравличен транспорт на отпадъка.
Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт
Проектът съдържа избор на типа на хвостохранилището или сгуроотвала, проект на напречния профил, филтрационен анализ, проверка на устойчивостта на откоса с компютърна програма и оразмеряване на главен пулпопровод за хидравличен транспорт на отпадъка.
Проект по хидроенергийни системи и съоръжения
Специалност:
В курсовия проект по Хидроенергийни системи и съоръжения се разглеждат 2 такива системи: на течащи и на изравнени води. След разработка на водостопански план на язовир с комплексно предназначение се проектират следните съоръжения, вкл. свързващите ги такива и ...
Проект по хидроенергийни системи и съоръжения
В курсовия проект по Хидроенергийни системи и съоръжения се разглеждат 2 такива системи: на течащи и на изравнени води. След разработка на водостопански план на язовир с комплексно предназначение се проектират следните съоръжения, вкл. свързващите ги такива и ...
Проект по хидротехнически съоръжения
Специалност:
Студентите разработват проект на три типа язовирни стени (бетонна гравитационна, земнонасипна и каменнонасипна) и прилежащите им съоръжения (преливници, основни изпускатели, водовземни съоръжения и съоръжения за отбиване на строителните води), хидравлични изчисления, ...
Проект по хидротехнически съоръжения
Специалност:
Студентите се научават да проектират основни хидротехнически съоръжения като бетонови гравитачни, земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени, преливници и основни изпускатели, водовземни съоръжения и съоръжения за отбиване на строителните води представени с ...
Проект по хидротехнически съоръжения
Студентите разработват проект на три типа язовирни стени (бетонна гравитационна, земнонасипна и каменнонасипна) и прилежащите им съоръжения (преливници, основни изпускатели, водовземни съоръжения и съоръжения за отбиване на строителните води), хидравлични изчисления, ...
Проект по хидротехнически съоръжения
Студентите се научават да проектират основни хидротехнически съоръжения като бетонови гравитачни, земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени, преливници и основни изпускатели, водовземни съоръжения и съоръжения за отбиване на строителните води представени с ...
Проект по хидротехнически тунели
Специалност:
Разработва се проект за напорен тунел. Проектът включва: 1/ Определяне на трасето на тунела в план и разрез; хидравлично оразмеряване; изчертаване на надлъжен профил на тунела; оразмеряване на пробивно-взривните и товаро-транспортните работи. 2/ Избор на крепежи в ...
Проект по хидротехнически тунели
Разработва се проект за напорен тунел. Проектът включва: 1/ Определяне на трасето на тунела в план и разрез; хидравлично оразмеряване; изчертаване на надлъжен профил на тунела; оразмеряване на пробивно-взривните и товаро-транспортните работи. 2/ Избор на крепежи в ...
Сгради и оборудване за ВЕЦ и ПАВЕЦ
Изучават се специални въпроси, свързани с механичното и електрооборудване на ВЕЦ и ПАВЕЦ, управлението му, преходни режими на работа, компановка и конструктивен анализ на машинните сгради. Курсът дава специални знания в областта на ВЕЦ и ПАВЕЦ.
Специална практика (запознаване с хидротехнически обекти)
Специалност:
По време на практиката студентите се запознават с различни видове хидротехнически съоръжения: язовирни стени, ВЕЦ, хвостохранилища, тунели и др.
Специална практика (запознаване с хидротехнически обекти)
Специалност:
По време на практиката студентите се запознават с различни видове хидротехнически съоръжения: язовирни стени, ВЕЦ, хвостохранилища, тунели и др.
Специална практика (запознаване с хидротехнически обекти)
По време на практиката студентите се запознават с различни видове хидротехнически съоръжения: язовирни стени, ВЕЦ, хвостохранилища, тунели и др.
Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт
Специалност:
Студентите придобиват знания в проектиране и експлоатация на съоръжения за управление на отпадъци - хидротранспорт и депониране на хвост, шлам, сгурия, пепелина.
Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт
Специалност:
Студентите придобиват знания в проектиране и експлоатация на съоръжения за управление на отпадъци - хидротранспорт и депониране на хвост, шлам, сгурия, пепелина.
Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт
Студентите придобиват знания в проектиране и експлоатация на съоръжения за управление на отпадъци - хидротранспорт и депониране на хвост, шлам, сгурия, пепелина.
Хидравлични машини
Специалност:
Изучават се специални въпроси, свързани с водните турбини, помпи и обратими машини, използвани във ВЕЦ и ПАВЕЦ: основи на теорията на хидравличните машини, характеристики, управление. Курсът дава специални знания в областта на хидравличните машини.
Хидравлични машини
Специалност:
Изучават се специални въпроси, свързани с водните турбини, помпи и обратими машини, използвани във ВЕЦ и ПАВЕЦ: основи на теорията на хидравличните машини, характеристики, управление. Курсът дава специални знания в областта на хидравличните машини.
Хидравлични машини
Изучават се специални въпроси, свързани с водните турбини, помпи и обратими машини, използвани във ВЕЦ и ПАВЕЦ: основи на теорията на хидравличните машини, характеристики, управление. Курсът дава специални знания в областта на хидравличните машини.
Хидроенергийни системи и съоръжения
Специалност:
Изучават се видовете хидроенергийни системи и изследванията, свързани с тях, основните съоръженията в тези системи с подходите и особеностите при тяхното оразмеряване и конструиране. Курсът дава задълбочени основни знания в областта на хидроенергетиката.
Хидроенергийни системи и съоръжения
Изучават се видовете хидроенергийни системи и изследванията, свързани с тях, основните съоръженията в тези системи с подходите и особеностите при тяхното оразмеряване и конструиране. Курсът дава задълбочени основни знания в областта на хидроенергетиката.
Хидротехнически съоръжения
Специалност:
Обучава се върху проектирането и строителството на бетонни, контрафорсни, дъгови, земни и каменнонасипни язовирни стени и техните прилежащи съоръжения: преливници, водовземни и отбивни съоръжения и др.
Хидротехнически съоръжения
Специалност:
Курсът дава фундаментални знания за хидротехническите съоръжения - бетонови стени (гравитачни, облекчени, контрафорсни и дъгови), земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени, преливници, водовземни съоръжения, временни съоръжения за отбиване на строителните води.
Хидротехнически съоръжения
Курсът дава базови знания за хидротехническите системи и съоръжения – основни принципи, кратък преглед на историческото развитие. Студентите се запознават с водно-електрически централи, водохващания, язовирни стени и диги, облекчителни съоръжения, водовземания от ...
Хидротехнически съоръжения
Обучава се върху проектирането и строителството на бетонни, контрафорсни, дъгови, земни и каменнонасипни язовирни стени и техните прилежащи съоръжения: преливници, водовземни и отбивни съоръжения и др.
Хидротехнически съоръжения
Курсът дава фундаментални знания за хидротехническите съоръжения - бетонови стени (гравитачни, облекчени, контрафорсни и дъгови), земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени, преливници, водовземни съоръжения, временни съоръжения за отбиване на строителните води.
Хидротехнически тунели
Специалност:
В курса се разглеждат тунелите като елемент на хидротехническите системи. Освен хидравличното и статичното им оразмеряване, конструктивното им оформяне, се застъпва технологията и организацията на тяхното строителство. Умения, които придобиват студентите: да ...
Хидротехнически тунели
В курса се разглеждат тунелите като елемент на хидротехническите системи. Освен хидравличното и статичното им оразмеряване, конструктивното им оформяне, се застъпва технологията и организацията на тяхното строителство. Умения, които придобиват студентите: да ...
Язовири - специални конструкции
Изучават се съвременни конструкции на язовирни стени: от валиран бетон и насипни стени с асфалтобетонни, стоманобетонни и полимерни водоплътни елементи.