Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини

Дисциплини

Водно дело
Изучават се основни теми в областите Хидрология, Хидравлика, Язовирно строителство, ВЕЦ, Хидромелиорации и ВиК и Речно строителство. Предполага се, че след завършването на курса, студентите ще са в състояние да се ориентират и да решават задачи в тези области и в тази ...
Водно дело
Специалност:
Изучават се основни теми в областите Хидрология, Хидравлика, Язовирно строителство, ВЕЦ, Хидромелиорации и ВиК и Речно строителство. Предполага се, че след завършването на курса, студентите ще са в състояние да се ориентират и да решават задачи в тези области и в тази ...
Инженерна хидрология
Специалност:
Обучението на студентите по Инженерна хидрология има за цел да формира в тях познания относно хидрологичните процеси и явления, необходими при проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни, канализационни и хидромелиоративни комплекси и съоръжения. В ...
Инженерна хидрология
Обучението на студентите по Инженерна хидрология има за цел да формира в тях познания относно хидрологичните процеси и явления, необходими при проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни, канализационни и хидромелиоративни комплекси и съоръжения. В ...
Инженерна хидрология
Обучението на студентите по Инженерна хидрология има за цел да формира в тях познания относно хидрологичните процеси и явления, необходими при проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни, канализационни и хидромелиоративни комплекси и съоръжения. В ...
Инженерна хидрология
Обучението на студентите по Инженерна хидрология има за цел да формира в тях познания относно хидрологичните процеси и явления, необходими при проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни, канализационни и хидромелиоративни комплекси и съоръжения. В ...
Инженерна хидрология - І част
Специалност:
Студентите изучават основите на хидрологията и нейното развитие. Последователно се разглеждат процесите на топлообмен, изпарение и кондензация, движението на водни маси – повърхностен и подземен отток, както и задържането на вода в почвения слой и нейното проникване в ...
Инженерна хидрология - ІІ част
Специалност:
Обучението по инженерна хидрология - ІІ ч. има за цел да формира познания относно необходимите за проектиране на системи и съоръжения в областта на водното стопанство хидрологични характеристики. Последователно се разглеждат методи за изследване на характеристиките на ...
Инженерна хидрология и океанология
Специалност:
Обучението по Инженерна хидрология и океанология има за цел да формира познания относно хидрологичните процеси и явления, необходими при проектирането, изграждането и експлоатацията на хидротехнически комплекси и съоръжения. В курса се разглеждат основните процеси, ...
Инженерна хидрология и океанология
Обучението по Инженерна хидрология и океанология има за цел да формира познания относно хидрологичните процеси и явления, необходими при проектирането, изграждането и експлоатацията на хидротехнически комплекси и съоръжения. В курса се разглеждат основните процеси, ...
Морска хидродинамика
Специалност:
Разглеждат се теоретичните основи на морските ветрови вълни. Акцентира се на различните теории описващи вълновото движение: линейна вълнова теория, вълна с крайна височина и дълга вълна. Генериране на вълнението в дълбоководието и неговата трансформация, рефракция и ...
Морска хидродинамика
Специалност:
Разглеждат се теоретичните основи на морските ветрови вълни. Акцентира се на различните теории описващи вълновото движение: линейна вълнова теория, вълна с крайна височина и дълга вълна. Генериране на вълнението в дълбоководието и неговата трансформация, рефракция и ...
Морска хидродинамика
Специалност:
Разглеждат се теоретичните основи на морските ветрови вълни. Акцентира се на различните теории описващи вълновото движение: линейна вълнова теория, вълна с крайна височина и дълга вълна. Генериране на вълнението в дълбоководието и неговата трансформация, рефракция и ...
Морска хидродинамика
Разглеждат се теоретичните основи на морските ветрови вълни. Акцентира се на различните теории описващи вълновото движение: линейна вълнова теория, вълна с крайна височина и дълга вълна. Генериране на вълнението в дълбоководието и неговата трансформация, рефракция и ...
Морско инженерство
Разглеждат се теоретичните основи на морските ветрови вълни. Акцентира се на различните теории описващи вълновото движение: линейна вълнова теория, вълна с крайна височина и дъга вълна. Генериране на вълнението в дълбоководието и неговата трансформация, рефракция и ...
Основи на управлението на водните ресурси
Студентите изучават видовете водни ресурси, тяхното разпределение на планетата и на територията на Р България, принципи на използването на естествените водни ресурси, приоритети при управление на водоразпределението, управление на водните ресурси по пространство и ...
Приложни информационни технологии във водното строителство
Специалност:
След приключване на обучението си по дисциплината “приложени информационни технологии във водното стопанство” студентите имат познания за количествен анализ на конкретни параметри на системи от водни обекти на базата на пространствени управляеми хидравлични и ...
Приложни информационни технологии във водното строителство
Специалност:
След приключване на обучението си по дисциплината “приложени информационни технологии във водното стопанство” студентите имат познания за количествен анализ на конкретни параметри на системи от водни обекти на базата на пространствени управляеми хидравлични и ...
Приложни информационни технологии във водното строителство
Специалност:
След приключване на обучението си по дисциплината “приложени информационни технологии във водното стопанство” студентите имат познания за количествен анализ на конкретни параметри на системи от водни обекти на базата на пространствени управляеми хидравлични и ...
Приложни информационни технологии във водното строителство
След приключване на обучението си по дисциплината “приложени информационни технологии във водното стопанство” студентите имат познания за количествен анализ на конкретни параметри на системи от водни обекти на базата на пространствени управляеми хидравлични и ...
Проект по инженерна хидрология
Специалност:
Студентите разработват подробно приложението на статистическите и воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни – ...
Проект по инженерна хидрология
Студентите разработват подробно приложението на статистическите и воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни – ...
Проект по инженерна хидрология
Студентите разработват подробно приложението на статистическите и воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни – ...
Проект по инженерна хидрология - І част
Специалност:
Студентите последователно изчисляват радиационен баланс на зададена територия от земната повърхност, потенциала на изпарение и сумарното изпарение, разработват характеристики на валежите и изследват процеса на инфилтрация в почвата и формиране на повърхностен и ...
Проект по инженерна хидрология - ІІ част
Специалност:
Студентите разработват подробно приложението на статистическите и воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни - ключова ...
Проект по инженерна хидрология и океанология
Специалност:
Студентите разработват подробно приложението на статистическите и воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни – ...
Проект по инженерна хидрология и океанология
Студентите разработват подробно приложението на статистическите и воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни – ...
Проект по речна морфология и корекция на реки
Специалност:
В проекта се разработват въпроси от лекционния курс с определено практическо приложение както следва: Изчисления за определяне на линията на свободната водна повърхност за естествен речен участък, План на речното течение, Основни морфологични зависимости, Хидравлични ...
Проект по речна морфология и корекция на реки
Специалност:
В проекта се разработват въпроси от лекционния курс с определено практическо приложение както следва: Изчисления за определяне на линията на свободната водна повърхност за естествен речен участък, План на речното течение, Основни морфологични зависимости, Хидравлични ...
Проект по речна морфология и корекция на реки
В проекта се разработват въпроси от лекционния курс с определено практическо приложение както следва: Изчисления за определяне на линията на свободната водна повърхност за естествен речен участък, План на речното течение, Основни морфологични зависимости, Хидравлични ...
Проект по управление на водните ресурси
Студентите разработват проект за управление на водните ресурси за комплексно водохранилище. В проекта се задава водопотреблението, изучават видовете водни ресурси, тяхното разпределение на планетата и на територията на България, принципи за използването на ...
Проект по хидравлика
Специалност:
Този проект включва приложение на основните принципи за хидравлично оразмеряване на различни съоръжения и в него се разглеждат следните по-важни въпроси: хидростатично налягане и хидростатичен натиск, ламинарен и турбулентен режим на движение, уравнение на Бернули, ...
Проект по хидравлика
Специалност:
Този проект включва приложение на основните принципи за хидравлично оразмеряване на различни съоръжения и в него се разглеждат следните по-важни въпроси: хидростатично налягане и хидростатичен натиск, ламинарен и турбулентен режим на движение, уравнение на Бернули, ...
Проект по хидравлика
Този проект включва приложение на основните принципи за хидравлично оразмеряване на различни съоръжения и в него се разглеждат следните по-важни въпроси: хидростатично налягане и хидростатичен натиск, ламинарен и турбулентен режим на движение, уравнение на Бернули, ...
Проект по хидравлика
Този проект включва приложение на основните принципи за хидравлично оразмеряване на различни съоръжения и в него се разглеждат следните по-важни въпроси: хидростатично налягане и хидростатичен натиск, ламинарен и турбулентен режим на движение, уравнение на Бернули, ...
Проект по хидравлика
Този проект включва приложение на основните принципи за хидравлично оразмеряване на различни съоръжения и в него се разглеждат следните по-важни въпроси: хидростатично налягане и хидростатичен натиск, ламинарен и турбулентен режим на движение, уравнение на Бернули, ...
Проект по хидравлика
Този проект включва приложение на основните принципи за хидравлично оразмеряване на различни съоръжения и в него се разглеждат следните по-важни въпроси: хидростатично налягане и хидростатичен натиск, ламинарен и турбулентен режим на движение, уравнение на Бернули, ...
Проект по хидравлика - I част
Специалност:
В проекта се разработват въпроси от лекционния курс с определено практическо приложение както следва: Хидростатично налягане и натиск; Приложение управлението на Бернули; Хидравлика на откритите течения; Преливници; Енергогасители, Хидравлично оразмеряване на двойно ...
Проект по хидравлика - II част
Специалност:
Този проект включва приложение на основните принципи за хидравлично оразмеряване на различни съоръжения и в него се разглеждат следните по-важни въпроси: хидростатично налягане и хидростатичен натиск, ламинарен и турбулентен режим на движение, уравнение на Бернули ...
Речна морфология и корекция на реки
Специалност:
Изучават се основни положения и изисквания за коригиране на реките и регулиране на речните процеси, структурата на речните течения, поведението на наносите, формирането на речните легла. Преподават се също така познания за трасиране на коригирани речни легла и тяхното ...
Речна морфология и корекция на реки
Специалност:
Изучават се основни положения и изисквания за коригиране на реките и регулиране на речните процеси, структурата на речните течения, поведението на наносите, формирането на речните легла. Преподават се също така познания за трасиране на коригирани речни легла и тяхното ...
Речна морфология и корекция на реки
Изучават се основни положения и изисквания за коригиране на реките и регулиране на речните процеси, структурата на речните течения, поведението на наносите, формирането на речните легла. Преподават се също така познания за трасиране на коригирани речни легла и тяхното ...
Управление на водните ресурси
Студентите изучават видовете водни ресурси, тяхното разпределение на планетата и на територията на Р. България, принципи за използването на естествените водни ресурси, приоритети при управление на водоразпределението, управление на водните ресурси по пространство и ...
Учебна практика по инженерна хидрология
Специалност:
Учебната практика дава възможност на студентите да придобият известен опит при решаването на проблемите свързани с тарирането на хидрометрични витла, измерването и изчисляването на водно и наносно количества в открити течения както и да се запознаят с различните ...
Учебна практика по инженерна хидрология
Специалност:
Учебната практика дава възможност на студентите да придобият известен опит при решаването на проблемите свързани с тарирането на хидрометрични витла, измерването и изчисляването на водно и наносно количества в открити течения както и да се запознаят с различните ...
Учебна практика по инженерна хидрология
Учебната практика дава възможност на студентите да придобият известен опит при решаването на проблемите свързани с тарирането на хидрометрични витла, измерването и изчисляването на водно и наносно количества в открити течения както и да се запознаят с различните ...
Учебна практика по инженерна хидрология
Специалност:
Учебната практика дава възможност на студентите да придобият известен опит при решаването на проблемите свързани с тарирането на хидрометрични витла, измерването и изчисляването на водно и наносно количества в открити течения както и да се запознаят с различните ...
Учебна практика по инженерна хидрология
Специалност:
Учебната практика дава възможност на студентите да придобият известен опит при решаването на проблемите свързани с тарирането на хидрометрични витла, измерването и изчисляването на водно и наносно количества в открити течения както и да се запознаят с различните ...
Учебна практика по компютърни методи в хидравликата
Специалност:
Като се предоставя на всеки студент персонален компютър, свързан в локална мрежа, се придобиват умения за самостоятелна работа в мрежа, използуване на нейните ресурси, основни команди и помощни програми. Ползват се знания от курса по хидралвика, свързани с гасенето на ...
Учебна практика по компютърни методи в хидравликата
Специалност:
Като се предоставя на всеки студент персонален компютър, свързан в локална мрежа, се придобиват умения за самостоятелна работа в мрежа, използуване на нейните ресурси, основни команди и помощни програми. Ползват се знания от курса по хидралвика, свързани с гасенето на ...
Учебна практика по компютърни методи в хидравликата
Като се предоставя на всеки студент персонален компютър, свързан в локална мрежа, се придобиват умения за самостоятелна работа в мрежа, използуване на нейните ресурси, основни команди и помощни програми. Ползват се знания от курса по хидралвика, свързани с гасенето на ...
Учебна практика по компютърни методи в хидравликата
Специалност:
Като се предоставя на всеки студент персонален компютър, свързан в локална мрежа, се придобиват умения за самостоятелна работа в мрежа, използуване на нейните ресурси, основни команди и помощни програми. Ползват се знания от курса по хидралвика, свързани с гасенето на ...
Учебна практика по компютърни методи в хидравликата
Като се предоставя на всеки студент персонален компютър, свързан в локална мрежа, се придобиват умения за самостоятелна работа в мрежа, използуване на нейните ресурси, основни команди и помощни програми. Ползват се знания от курса по хидралвика, свързани с гасенето на ...
Учебна практика по компютърни методи в хидравликата
Като се предоставя на всеки студент персонален компютър, свързан в локална мрежа, се придобиват умения за самостоятелна работа в мрежа, използуване на нейните ресурси, основни команди и помощни програми. Ползват се знания от курса по хидралвика, свързани с гасенето на ...
Факултативна практика по морска хидродинамика и брегозащитни съоръжения
Специалност:
Студентите ще се запознаят и ще разработват проблеми свързани със събирането и обработката на данни от натурни измервания. Основните теми са: ·Хидрографски и геодезични измервания, свързани с морски брегозащитни съоръжения; ·Измервания на вълнови ...
Факултативна практика по морска хидродинамика и брегозащитни съоръжения
Специалност:
Студентите ще се запознаят и ще разработват проблеми свързани със събирането и обработката на данни от натурни измервания. Основните теми са: ·Хидрографски и геодезични измервания, свързани с морски брегозащитни съоръжения; ·Измервания на вълнови ...
Хидравлика
Специалност:
Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Рейнолдс и Бернули за реални течности. Подробно се изучава движението на течности в напорни тръбопроводи, както и безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се ...
Хидравлика
Специалност:
Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Рейнолдс и Бернули за реални течности. Подробно се изучава движението на течности в напорни тръбопроводи, както и безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се ...
Хидравлика
Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Рейнолдс и Бернули за реални течности. Подробно се изучава движението на течности в напорни тръбопроводи, както и безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се ...
Хидравлика
Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Рейнолдс и Бернули за реални течности. Подробно се изучава движението на течности в напорни тръбопроводи, както и безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се ...
Хидравлика
Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Рейнолдс и Бернули за реални течности. Подробно се изучава движението на течности в напорни тръбопроводи, както и безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се ...
Хидравлика
Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Рейнолдс и Бернули за реални течности. Подробно се изучава движението на течности в напорни тръбопроводи, както и безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се ...
Хидравлика - I част
Специалност:
Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Бернули и Рейнолдс за реални течности за цялото течение стационарно и нестационарно течения, както и хидравличните характеристики на ламинарните и турбулентни течения. Подробно ...
Хидравлика - II част
Специалност:
Изучават се основните закони на движението на реалните течности. Подробно се изучават безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се отделя на преходните процеси в напорните системи. Подробно се изучават различните видове преливници - остър ръб, практически ...
Хидравлика - II част
Специалност:
Изучават се основните закони на движението на реалните течности. Подробно се изучават безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се отделя на преходните процеси в напорните системи. Подробно се изучават различните видове преливници - остър ръб, практически ...
Хидроинформатика в хидротехниката
Специалност:
В курса се акцентира върху съвременни компютърни методи за решаване на хидротехнически задачи, изучавани в курсовете по хидравлика, ХТС, ВЕЦ, ВиК мрежи и ПС. Числените модели включват характерни инженерни проблеми като: нестационарно движение на подпочвени води във ...
Хидроинформатика във ВК
В курса се акцентира върху съвременни компютърни методи за решаване на хидротехнически задачи, изучавани в курсовете по хидравлика, ХТС, ВЕЦ, ВиК мрежи и ПС. Числените модели включват характерни инженерни проблеми като: нестационарно движение на подпочвени води във ...
Хидроинформатика във ХМС
Специалност:
В курса се акцентира върху съвременни компютърни методи за решаване на хидротехнически задачи, изучавани в курсовете по хидравлика, ХТС, ВЕЦ, ВиК мрежи и ПС. Числените модели включват характерни инженерни проблеми като: нестационарно движение на подпочвени води във ...
Хидроинформатика във ХМС
В курса се акцентира върху съвременни компютърни методи за решаване на хидротехнически задачи, изучавани в курсовете по хидравлика, ХТС, ВЕЦ, ВиК мрежи и ПС. Числените модели включват характерни инженерни проблеми като: нестационарно движение на подпочвени води във ...
Хидроинформатика във ХТС
Специалност:
В курса се акцентира върху съвременни компютърни методи за решаване на хидротехнически задачи, изучавани в курсовете по хидравлика, ХТС, ВЕЦ, ВиК мрежи и ПС. Числените модели включват характерни инженерни проблеми като: нестационарно движение на подпочвени води във ...
Хидрология и хидравлика
Предвижда се студентите да получат необходимият им минимален обем основополагащи знания в областта на науките за водата. Очаква се, че след завършването на курса, те ще са в състояние самостоятелно да се ориентират и да решават някои задачи от хидроложки и хидравличен ...
Хидрология и хидравлика
Изучават се основни теми в областта на хидрологията и хидравликата. Предполага се, че след завършването на курса, студентите ще са в състояние да се ориентират и да решават задачи от хидроложки и хидравличен характер, свързани с проектирането, изграждането, ...
Хидромеханика
Специалност:
Разглеждат се физикомеханични свойства на идеалните и реалните течности. Хидростатични налягане и равновесие на течност, напор, хидростатичен натиск върху равнинни фигури. Кинематика и динамика на идеална течност - уравнения на Ойлер, уравнения на Навие-Стокс, ...
Хидромеханика
Специалност:
Разглеждат се физикомеханични свойства на идеалните и реалните течности. Хидростатични налягане и равновесие на течност, напор, хидростатичен натиск върху равнинни фигури. Кинематика и динамика на идеална течност - уравнения на Ойлер, уравнения на Навие-Стокс, ...
Хидромеханика
Разглеждат се физикомеханични свойства на идеалните и реалните течности. Хидростатични налягане и равновесие на течност, напор, хидростатичен натиск върху равнинни фигури. Кинематика и динамика на идеална течност - уравнения на Ойлер, уравнения на Навие-Стокс, ...
Хидромеханика
Разглеждат се физикомеханични свойства на идеалните и реалните течности. Хидростатични налягане и равновесие на течност, напор, хидростатичен натиск върху равнинни фигури. Кинематика и динамика на идеална течност - уравнения на Ойлер, уравнения на Навие-Стокс, ...
Хидромеханика
Специалност:
Разглеждат се физикомеханични свойства на идеалните и реалните течности. Хидростатични налягане и равновесие на течност, напор, хидростатичен натиск върху равнинни фигури. Кинематика и динамика на идеална течност - уравнения на Ойлер, уравнения на Навие-Стокс, ...
Хидромеханика
Разглеждат се физикомеханични свойства на идеалните и реалните течности. Хидростатични налягане и равновесие на течност, напор, хидростатичен натиск върху равнинни фигури. Кинематика и динамика на идеална течност - уравнения на Ойлер, уравнения на Навие-Стокс, ...
Числено моделиране в хидротехниката
В курса по Числено моделиране се акцентира върху съвременни компютърни методи за решаване на хидротехнически задачи, изучавани в курсовете по хидравлика, ХТС, ВЕЦ, ВиК мрежи и ПС. Числените модели включват характерни инженерни проблеми като: нестационарно движение на ...
Числено моделиране в хидротехниката
В курса по Числено моделиране се акцентира върху съвременни компютърни методи за решаване на хидротехнически задачи, изучавани в курсовете по хидравлика, ХТС, ВЕЦ, ВиК мрежи и ПС. Числените модели включват характерни инженерни проблеми като: нестационарно движение на ...