Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Дисциплини

Дисциплини

Оценка на въздействието на физичните фактори
В курса се разглеждат основните физични фактори, влияещи върху околната среда, а оттам и върху използването и оценката на имотите. Предмет на изучаване са физичните въздействия: шум, вибрации, вредни лъчения (електромагнитни, йонизиращи, топлинни). В изложението на всички ...
Приложна електротехника
Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток – пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации;фактор на мощността и неговото икономическо ...
Приложна електротехника
Специалност:
Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток – пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации;фактор на мощността и неговото икономическо ...
Приложна електротехника
Специалност:
Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток – пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации;фактор на мощността и неговото икономическо ...
Приложна електротехника
Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток – пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации;фактор на мощността и неговото икономическо ...
Приложна електротехника
Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток – пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации;фактор на мощността и неговото икономическо ...
Приложна електротехника в строителството
Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток - пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации; фактор на мощността и неговото икономическо ...
Строителна физика
Специалност: Архитектура
В частите архитектурно-строителна аеродинамика, топлотехника, акустика и светотехника се разглеждат физичните явления и процеси при взаимодействие на сгради и строителни съоръжения с околната среда, тяхното моделно изследване, основните физични величини и ...
Строителна физика
Специалност:
Изучават се Динамика на материална точка и идеално твърдо тяло, Строителна аеродинамика, Механика на флуиди, Трептения и вълни, Акустика, Молекулна физика и термодинамика, Топлопроводност, Електричество и магнетизъм, Фотометрия, Радиоактивност и дозиметрия. Във всички ...
Строителна физика - курсови задачи
Специалност: Архитектура
В курсовите задачи по строителна физика студентите се запознават с основни наредби за: а) топлосъхранение и икономии на енергия в сгради и б) защита от шум на територията на населените места. Теоретичните познания се прилагат практически за изчисляване на необходимата ...
Физика
Изучават се Динамика на материална точка и идеално твърдо тяло, Механика на флуиди, Трептения и вълни, Акустика, Молекулна физика и термодинамика, Топлопроводност, Електричество и магнетизъм, Фотометрия, Радиоактивност и дозиметрия. Във всички тези раздели е отделено ...
Физика
Специалност:
Курсът по физика е предназначен за студентите от Хидротехническия факултет на УАСГ. Неговата цел е да даде на студентите познания за основните физични явления, идеи и закони на природата, както и за методите на физичните изследвания. В този курс по физика са включени ...
Физика
Специалност:
Курсът по физика е предназначен за студентите от Хидротехническия факултет на УАСГ. Неговата цел е да даде на студентите познания за основните физични явления, идеи и закони на природата, както и за методите на физичните изследвания. В този курс по физика са включени ...
Физика
Курсът по физика е предназначен за студентите от Хидротехническия факултет на УАСГ. Неговата цел е да даде на студентите познания за основните физични явления, идеи и закони на природата, както и за методите на физичните изследвания. В този курс по физика са включени ...
Физика
Курсът по физика е предназначен за студентите от Факултета по транспортно строителство на УАСГ. Той има за задача да даде познания за основните физични явления, закони, идеи и методи на изследване. Особено се акцентира на развиването у студентите на логично и физично ...
Физика
Курсът по физика е основен курс за студентите от Геодезическия факултет и има за цел да им даде знания и умения в теорията и практиката от главните раздели на съвременната физика, както и да ги запознае с методите за изследване на физическите явления и измерването на ...
Физика
Курсът по физика е основен курс за студентите от Геодезическия факултет и има за цел да им даде знания и умения в теорията и практиката от главните раздели на съвременната физика, както и да ги запознае с методите за изследване на физическите явления и измерването на ...