Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини

Дисциплини

Геотехника
Специалност:
Геотехнически проблеми на околната среда
Дисциплината геотехнически проблеми на околната среда разглежда специфични проблеми свързани със съоръжения по опазване на околната среда. Видове замърсявания на почвата и тяхното влияние върху физичните и механичните свойства. Геотехнически изследвания. Защитни ...
Геотехнически проблеми на сгради и съоръжения при реконструкции
Основната цел на предлаганата дисциплина е надстрояване на познанията на строителните инженери - конструктори по специфични и нестандартни проблеми при проектирането и изпълнението на рекострукции на сгради и съоръжения, както и възстановяване експлоатационната ...
Геотехнически съоръжения в сеизмични райони
Основната част на лекционния курс разглежда поведението на почвените масиви при сеизмични въздействия. Специално внимание е отделено на лабораторните и полевите методи за определяне на динамичните характеристики на почвите (начален тангентен модул, модул на ъгловите ...
Екология и опазване на околната среда
Дисциплината запознава студентите с основите на политиката за опазване на околната среда и оценката на въздействието върху нея. Придобиват се познания относно различните етапи и техники за анализ и оценка на икономическите, социалните и екологични въздействия. Създават ...
Земна механика
Изследване на физико-механичните свойства на строителните почви. Прогнозиране на напрегнатото - деформирано състояние на земната основа. Взаимодействие на земната основа и фундаментни конструкции. Обща и относителна устойчивост на земната основа, естествени почвени ...
Земна механика и фундиране
Част първа: Земна механика: Свойства на строителните почви. Лабораторни и полеви изследвания на почвите. Напрегнато и деформирано поведение на почвените масиви в пространството и времето. Теория на граничното равновесие, Устойчивост на склонове и откоси. Земен натиск и ...
Земна механика и фундиране
Специалност:
Част първа: Земна механика. Физико-механични свойства на строителните почви. Напрегнато и деформирано състояние на почвените масиви. Консолидация. Теория на граничното равновесие. Устойчивост на земна основа и откоси. Земен натиск. Упражнения по лабораторно определяне ...
Земна механика и фундиране
Специалност:
Част първа: Земна механика. Физико-механични свойства на строителните почви. Напрегнато и деформирано състояние на почвените масиви. Консолидация. Теория на граничното равновесие. Устойчивост на земна основа и откоси. Земен натиск. Упражнения по лабораторно определяне ...
Земна механика и фундиране
Част първа: Земна механика. Физико-механични свойства на строителните почви. Напрегнато и деформирано състояние на почвените масиви. Консолидация. Теория на граничното равновесие. Устойчивост на земна основа и откоси. Земен натиск. Упражнения по лабораторно определяне ...
Инженерна геология и хидрогеология
Завършилите курса и положили изпит студенти могат да: - боравят с понятията за скали и строителни почви, да ги разпознават и използват данните от инженерногеоложките проучвания при проектирането и строителството на сгради и съоръжения, строителството в неустойчиви ...
Инженерна геология и хидрогеология
Специалност:
Завършилите курса и положили изпит студенти могат да: - боравят с понятията за скали и строителни почви, да ги разпознават и използват данните от инженерногеоложките проучвания при проектирането и строителството на сгради и съоръжения, строителството в неустойчиви ...
Инженерна геология и хидрогеология
Специалност:
Завършилите курса и положили изпит студенти могат да: - боравят с понятията за скали и строителни почви, да ги разпознават и използват данните от инженерногеоложките проучвания при проектирането и строителството на сгради и съоръжения, строителството в неустойчиви ...
Инженерна геология и хидрогеология
Завършилите курса и положили изпит студенти могат да: - боравят с понятията за скали и строителни почви, да ги разпознават и използват данните от инженерногеоложките проучвания при проектирането и строителството на сгради и съоръжения, строителството в неустойчиви ...
Инженерна геология и хидрогеология
Специалност:
Завършилите курса и положили изпит студенти могат да: - боравят с понятията за скали и строителни почви, да ги разпознават и използват данните от инженерногеоложките проучвания при проектирането, хидротехническото, промишленото и гражданско строителство, ...
Инженерна геология и хидрогеология
Завършилите курса и положили изпит студенти могат да: - боравят с понятията за скали и строителни почви, да ги разпознават и използват данните от инженерногеоложките проучвания при проектирането и строителството на сгради и съоръжения, строителството в неустойчиви ...
Инженерна геология и хидрогеология
Дисциплината запознава студентите с основите на науки за земята: Петрография - видове и произход на минерали и скали, характерни форми на залягане; Геотектоника - строеж и еволюцията на Земята, съвременни геотектонски процеси и явления; Геология на България - ...
Инженерна скална механика
Дисциплината Инженерна скална механика има за цел да разшири знанията в областта на студентите в образователната степен “Магистър” по Геотехническо инженерство. Разглеждат се избрани въпроси, допълващи познанията по Земна и по Скална механика и основно в приложната ...
Компютърни технологии в геотехническото проектиране
Разглежда се приложението на числените и компютърни методи в геотехническото проектиране. Акцентирано е на метода на крайните елементи.Представени са нелинейни еласто-пластични конститутивни модели за почви. Показано е решението на задачи за напрегнато и деформирано ...
Лабораторни и полеви изследвания на почвите и скалите
Темите, които са включени в предлагания курс са свързани с основните изисквания при геотехническите проучвания, въздействията в геотехническото проектиране, класификация и планиране на видовете изследвания, анализ, оценка и интерпретация на резултатите от ...
Насипи съоръжения
В специализираната дисциплина “Земнонасипни съоръжения” се разглеждат въпроси свързани със специфични проучвания на земната основа при проектиране на пътни и железопътни насипи; определяне на физико-механичните характеристики на земната основа и насипните ...
Оценка на въздействието върху околната среда
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с основите на политиката за опазване на околната среда и оценката на въздействието върху нея. Придобиват се познания относно различните етапи и техники за анализ и оценка на икономическите, социалните и екологични въздействия. Създават ...
Приложна геомеханика
Разглежда се поведението на почвените масиви при статични и динамични въздействия - представени главно от дисперсните почви. Дават се сведения за основните геомеханични процеси в земната кора и тяхното влияние върху поведението на почвите, както и основните уравнения за ...
Приложна инженерна геология
В дисциплината се разглеждат проблемите относно влиянието на различните инженерногеоложки и хидрогеоложки фактори и значението им за проектирането и строителството, на различни фундаменти и укрепителни геозащитни съоръжения. Изучават се необходимите геоложки ...
Проект по геотехнически проблеми на околната среда
Курсов проект: избор на геотехнически параметри, изследване устойчивостта и проектиране елементите на защитно съоръжение при сметища или сгуроотвали, насипища или други депозити от индустриални отпадъци.
Проект по геотехнически съоръжения в сеизмични райони
Проектират се частично или пълно укрепителни и фундаментни конструкции в сеизмични условия. Отразяват се проблемите на земната основа и нейното измеменение и главно това, свързано с изменението на якостните параметри, втечняването и устойчивостта. Основната част в ...
Проект по насипи съоръжения
Разработва се проект на насип в наклонен терен с основни акценти за устойчивостта на насипното тяло, устойчивостта на насипа със земната основа, на подобряване на устойчивостта и на възможностите за тяхното (насип-земна основа) укрепване. Изчисляват се и деформациите на ...
Проект по свлачища и укрепителни конструкции
Разработват се проекти – цялостни или частични, в които се изследва устойчивостта на нестабилни терени с и без бъдещо строителство. Разработват се варианти на конструкции за укрепване. Извършва се пълно оразмеряване и конструиране на укрепителна конструкция от ...
Проект по специални фундаментни конструкции
Разработва се извадки от цялостен проект по фундиране за части, които представляват интерес като: фундаменти и фундаментни конструкции върху слаби, пропадъчни, набъбващи почви с използване на съвременни методи за заздравяване на почвите. В случаи на дълбоко разположени ...
Проект по фундиране
Проектът по фундиране представлява записка с изчисления и чертежи и обхваща следните елементи: фундаменти от двата основни типа - плоски и пилотни; укрепителни конструкции за строителните изкопи като шлицови/шпунтови стени - анкерирани и конзолни; подпорна стена в два ...
Проект по фундиране
Специалност:
Анализ на данни от геоложки разрез. Проектиране на плосък фундамент. Проектиране на бетонова подпорна стена. Устойчивост на откос. Проектиране на спускан кладенец. Натоварване върху подземен тръбопровод. За проектните решения се представят доказателствени изчисления и ...
Проект по фундиране
Специалност:
Анализ на данни от геоложки разрез. Проектиране на плосък и пилотен фундамент. Проектиране на бетонова подпорна стена. Устойчивост на откос. За проектните решения се представят доказателствени изчисления и работни чертежи.
Проект по фундиране
Анализ на данни от геоложки разрез. Проектиране на плосък фундамент. Проектиране на бетонова подпорна стена. Устойчивост на откос. Проектиране на спускан кладенец. Натоварване върху подземен тръбопровод. За проектните решения се представят доказателствени изчисления и ...
Проект по фундиране
Проектът по фундиране представлява проектирането на Фундирането на пътен или железопътен мост. Обхваща изчисляването на крайна опора - устой като плосък фундамент и на средна опора стълб като дълбоко заложен фундамент - пилотен. Изчисляването е подробно, съгласно ...
Свлачища и укрепителни конструкции
Дисциплината Свлачища и укрепителни конструкции има за цел да даде по-широк спектър от знания на студентите в областта на Геотехниката в образователната степен “Магистър” по Геотехническо инженерство. Дават се допълнителни сведения за механизма на свлачищните ...
Специални фундаментни конструкции
Предлаганият курс доразвива обучението по дисциплината Фундиране изучавана в основния курс на инженерно-строителните специалности. Разглеждат се специални фундаментни конструкции като: Фундиране при трудни условия на земната основа – пропадъчни льосови почви; методи ...
Строителна скална механика
Дисциплината изучава свойствата на скалните масиви - разглеждани като дискретна механична среда в която равнините на дискретизация се представляват от скални пукнатини. Изучават се инженерните методи за оценка на устойчивостта на скални масиви и скални откоси, за ...
Укрепителни и фундаментни конструкции
Дисциплината „Укрепителни и фундаментни конструкции” има за цел да даде по широк спектър от знания на студентите в областта на Геотехниката в образователна степен „Магистър” по Конструктивно инженерство. Разглеждат се избрани въпроси, допълващи области на ...
Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
Провелите и защитили учебната практика студенти, на база реални примери от строителната дейност, могат да: - разпознават почви и скали в условия на естествено разпространение; - оценяват строителните свойства на различни скални и почвени разновидности; - различават на ...
Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
Специалност:
Провелите и защитили учебната практика студенти, на база реални примери от строителната дейност, могат да: - разпознават почви и скали в условия на естествено разпространение; - оценяват строителните свойства на различни скални и почвени разновидности; - различават на ...
Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
Специалност:
Провелите и защитили учебната практика студенти, на база реални примери от строителната дейност, могат да: - разпознават почви и скали в условия на естествено разпространение; - оценяват строителните свойства на различни скални и почвени разновидности; - различават на ...
Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
Провелите и защитили учебната практика студенти, на база реални примери от строителната дейност, могат да: - разпознават почви и скали в условия на естествено разпространение; - оценяват строителните свойства на различни скални и почвени разновидности; - различават на ...
Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
Специалност:
Провелите и защитили учебната практика студенти, на база реални примери от строителната дейност, могат да: - разпознават почви и скали в условия на естествено разпространение; - оценяват строителните свойства на различни скални и почвени разновидности; - различават на ...
Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
Провелите и защитили учебната практика студенти, на база реални примери от строителната дейност, могат да: - разпознават почви и скали в условия на естествено разпространение; - оценяват строителните свойства на различни скални и почвени разновидности; - различават на ...
Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
Провелите и защитили учебната практика студенти, на база реални примери от строителната дейност, могат да: - разпознават почви и скали в условия на естествено разпространение; - оценяват строителните свойства на различни скални и почвени разновидности; - различават на ...
Фундиране
Укрепване и отводняване на строителни ями, проектиране на плитко и дълбоко заложени фундаменти. Фундиране при сложни инженерно-геоложки условия: пропадъчни и набъбващи почви, в открити води, свлачища и др. Заздравяване на слаби почви. Преустройство и усилване на ...
Числени методи в геотехническото проектиране
Дисциплината запознава с възможностите и особеностите на приложение на числените методи: метод на крайни елементи (МКЕ); метод на крайни разлики (МКР); метод на гранични елементи (МГЕ) и други в геотехническото проектиране. Изучават се: Същността и приложението на ...