Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини

Дисциплини

Аеродрумно строителство
След завършване на лекционния курс студентът придобива умение да: разработва предпроектни проучвания за избор на мястото за летище; проектира летище; изготвя технологичен проект за строителство; определя показателите на ACN / PCN; оразмерява аеродрумните конструкции по ...
Аеродрумно строителство
Специалност:
След завършване на лекционния курс студентът придобива умение да: разработва предпроектни проучвания за избор на мястото за летище; проектира летище; изготвя технологичен проект за строителство; определя показателите на ACN / PCN; оразмерява аеродрумните конструкции по ...
Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават основните изисквания на проблемите на сеизмичното осигуряване на строителните конструкции изобщо. Също така ще са запознати с основните специфични изисквания за сеизмичното осигуряване на мостовите конструкции. Ще ...
Въжени линии
Учебната дисциплина "Въжени линии" е профилираща. След изучаването й и успешното полагане на съответния изпит студентите са в състояние сами да решават проблемите, свързани с проектирането, оразмеряването и изпълнението на пътническите и товарните въжени линии, ...
Градоустройство, градско движение и улици
След завършване на курса на обучение студентът придобива умение да: проектира улична мрежа; планира и организира движението; проектира и оразмерява конструкции и съоръжения по нея; доказва икономическата ефективност при решаване на комуникационни проекти.
Градоустройство, градско движение и улици
Специалност:
След завършване на курса на обучение студентът придобива умение да: проектира улична мрежа; планира и организира движението; проектира и оразмерява конструкции и съоръжения по нея; доказва икономическата ефективност при решаване на комуникационни проекти.
Градско движение и проектиране на улици
В дисциплината се разглеждат основни въпроси от моделирането, управлението и организацията на градското движение, целите и насоките за развитие на транспортната инфраструктура на населените места, като част от общата инженерна инфраструктура. Отделя се специално ...
Градско движение и проектиране на улици
В дисциплината се разглеждат основни въпроси от моделирането, управлението и организацията на градското движение, целите и насоките за развитие на транспортната инфраструктура на населените места, като част от общата инженерна инфраструктура. Отделя се специално ...
Градско движение и проектиране на улици
В дисциплината се разглеждат основни въпроси от моделирането, управлението и организацията на градското движение, целите и насоките за развитие на транспортната инфраструктура на населените места, като част от общата инженерна инфраструктура. Отделя се специално ...
Комбинирани мостове
Положилите успешно изпит по дисциплината ще могат да проектират различни комбинирани стомано-стоманобетонни елементи: плочи с гладка и профилирана ламарина, натиснати елементи, плочи с вбетонирани профили, пълностенни и прътови греди с монолитни или сглобяеми плочи. ...
Компютърен анализ на транспортни съоръжения
В предложения курс студентите получават знания, свързани с дисциплините: Строителна статика, Теория на еластичността и пластичността, Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Разработени са алгоритми за изследване на нелинейното поведение на конструкциите в ...
Обследване и изпитване на транспортни съоръжения
Дисциплината дава достатъчен минимум от знания и умения на бъдещите строителни инженери по транспортно строителство как да анализират действителното напрегнато и деформирано състояние на конструкциите на мостове и съоръжения при експлоатацията им и как да оценяват ...
Организация и безопасност на пътното движение
Изучаваната дисциплина дава възможност на студентите след завършване на лекционния курс да прилагат принципите на организацията и управлението на пътното движение при проектиране и експлоатация на пътните обекти; да изследват аварийността и отчитат влиянието на ...
Организация и безопасност на пътното движение
Специалност:
Изучаваната дисциплина дава възможност на студентите след завършване на лекционния курс да прилагат принципите на организацията и управлението на пътното движение при проектиране и експлоатация на пътните обекти; да изследват аварийността и отчитат влиянието на ...
Поддържане и реконструкция на мостове
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават поддръжката, състоянието и особеностите по ремонта на пътните и железопътни стоманобетонни и стоманени мостове в България. Ще са придобили основни познания по реконструкция и усилване на съществуващи стоманени и ...
Поддържане и реконструкция на пътища
След завършване курса на обучение студентът придобива умение да: разработва системи за управление на пътна мрежа и настилки; обследва и оценява експлоатационното състояние на настилките; планира ремонтните работи; изготвя технологически проекти за ремонти на пътищата и ...
Поддържане и реконструкция на пътища
Специалност:
След завършване курса на обучение студентът придобива умение да: разработва системи за управление на пътна мрежа и настилки; обследва и оценява експлоатационното състояние на настилките; планира ремонтните работи; изготвя технологически проекти за ремонти на пътищата и ...
Подземни транспортни съоръжения
Завършилите курса на обучение придобиват умения за проектиране и строителство на подземни транспортни съоръжения изпълнявани по открит способ (с изкопаване и допълнително засипване) както следва: тунели за пътно и железопътно движение, метрополитени, пешеходни подлези, ...
Пристанища
Дипломираните инженери от тази специалност ще могат да работят като проектанти в колективи, разработващи генерални планове за нови морски и речни пристанища, разширяване и реконструкция на съществуващи пристанища. Самостоятелно ще могат да проектират гравитационни и ...
Пристанищно строителство
Дипломираните инженери от тази специалност ще могат да работят като проектанти в колективи, разработващи генерални планове за нови морски и речни пристанища, разширяване и реконструкция на съществуващи пристанища. Самостоятелно ще могат да проектират гравитационни и ...
Проект по аеродрумно строителство
Студентите придобиват умения да изследват въздушните подходи и да определят мястото на летището и броя и дължината на пистите за излитане и кацане (ПИК). Конструират, оразмеряват и представят напречен разрез на настилката на ПИК с детайли. Изготвят генерален план на ...
Проект по аеродрумно строителство
Специалност:
Студентите придобиват умения да изследват въздушните подходи и да определят мястото на летището и броя и дължината на пистите за излитане и кацане (ПИК). Конструират, оразмеряват и представят напречен разрез на настилката на ПИК с детайли. Изготвят генерален план на ...
Проект по въжени линии
С направата на курсовия проекта студентите допълват знанията си в областта на проектирането и строителството на този специфичен вид транспорт и добиват известен практически опит. В проекта се набляга основно на конструктивната част - оразмеряване на носещите елементи ...
Проект по градоустройство, градско движение и улици
Студентите придобиват умения да правят преброяване и заснемане на кръстовище, да съставят картограми за транспортното натоварване, да изчисляват фазите и цикъла за регулиране на движението, да оразмеряват пешеходен тунел и спирки на градския транспорт. Изготвят ...
Проект по градоустройство, градско движение и улици
Специалност:
Студентите придобиват умения да правят преброяване и заснемане на кръстовище, да съставят картограми за транспортното натоварване, да изчисляват фазите и цикъла за регулиране на движението, да оразмеряват пешеходен тунел и спирки на градския транспорт. Изготвят ...
Проект по комбинирани мостове
Успешно завършилите куса ще са проектирали връхна конструкция на пътен мост. В проекта ще се включени проектирането на главен носач от гредов тип с изследване на отделните строителни и експлоатационни състояние и връзката между стоманената греда и стоманобетонната ...
Проект по подземни транспортни съоръжения
С изработването на проекта студентите се обучават да избират подходяща конструкция на тунел изпълняват по открит способ. Придобиват се умения по изчисляването и конструирането на подземни транспортни съоръжения.
Проект по пристанища
Успешно завършилите курса ще са проектирали ново морско пристанище. Проекта включва аналитично изчисляване на параметрите на вълната в плитководна и дълбоководна зона, проектиране на генерален план, оградни съоръжения с откосен профил, оразмеряване на основни ...
Проект по пристанищно строителство
Успешно завършилите курса ще са проектирали ново морско пристанище. Проекта включва аналитично изчисляване на параметрите на вълната в плитководна и дълбоководна зона, проектиране на генерален план, оградни съоръжения с откосен профил, оразмеряване на основни ...
Проект по проектиране на пътища и възли
Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични ...
Проект по проектиране на пътища и възли
Специалност:
Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични ...
Проект по пътища (общ курс)
Студентите придобиват умения да полагат теоретично трасе и да оформят пътния полигон, да проектират пътя в ситуация и надлъжен профил с изчисление на преходни и хоризонтални криви, да изследват видимостта в хоризонтални криви, да оразмеряват пътната конструкция и ...
Проект по пътища (общ курс)
Студентите придобиват умения да полагат теоретично трасе и да оформят пътния полигон, да проектират пътя в ситуация и надлъжен профил с изчисление на преходни и хоризонтални криви, да изследват видимостта в хоризонтални криви, да оразмеряват пътната конструкция и ...
Проект по пътно строителство
Студентите придобиват умения да проектират път в ситуация, надлъжен и напречни профили, да изчисляват елементите на преходни, хоризонтални и вертикални криви, да изследват видимостта и преоформят напречния наклон в крива, да оразмеряват конструкцията на пътна настилка.
Проект по пътно строителство
Специалност:
Разработвайки проекта, студентите придобиват знания и умения за оразмеряване на асфалтобетонови пътни настилки с оглед на допустимите деформации и извършване проверка на опънните и срязващите напрежения, конструиране на типови и подробни напречни профили, изчисляване ...
Проект по стоманени мостове
Успешно завършилите куса ще са проектирали пътен, респективно - железопътен мост със стоманена или комбинирана връхна конструкция. В проекта ще се включени проектирането на пътната конструкция, пространственото укрепяване и главния носач - всички с характерни детайли. ...
Проект по стоманени мостове
Успешно завършилите куса ще са проектирали пътен, респективно - железопътен мост със стоманена или комбинирана връхна конструкция. В проекта ще се включени проектирането на пътната конструкция, пространственото укрепяване и главния носач - всички с характерни детайли. ...
Проект по стоманени мостове – II част
Успешно завършилите куса ще са проектирали пътен, респективно - железопътен мост със стоманена връхна конструкция. В проекта ще се включени проектирането на пътната конструкция, пространственото укрепяване и главния носач - всички с характерни детайли. Ще е направен ...
Проект по стоманобетонни мостове
С изработването на проекта студентите се обучават да разполагат мостова конструкция над дадено препятствие. Придобиват се умения за отчитането на постоянните и подвижни натоварвания. В проекта са включени проверки за поемане на огъващи и усукващи моменти, както и ...
Проект по стоманобетонни мостове
С изработването на проекта студентите се обучават да разполагат мостова конструкция над дадено препятствие. Придобиват се умения за отчитането на постоянните и подвижни натоварвания. В проекта са включени проверки за поемане на огъващи и усукващи моменти, както и ...
Проект по стоманобетонни мостове
В проекта е предвидено да се изпълни следното: - По зададено пътно решение (надлъжен профил и ситуация) да се проектира стоманобетонен мост. Видът на конструкцията и технологията са по предложение на студентите, съобразено със заданието. - След изясняване на конструкцията ...
Проект по строителство на пътища
Студентите придобиват умения да оразмеряват асфалтобетонови пътни настилки по допустима деформация с проверка на опънните и срязващите напрежения, да конструират типови и подробни напречни профили, да изчисляват земните маси и да изравняват Брукнеров полигон. Проектът ...
Проект по строителство на пътища
Специалност:
Студентите придобиват умения да оразмеряват асфалтобетонови пътни настилки по допустима деформация с проверка на опънните и срязващите напрежения, да конструират типови и подробни напречни профили, да изчисляват земните маси и да изравняват Брукнеров полигон. Проектът ...
Проект по транспортни тунели
Проектът е неотменна част от основния лекционен курс по едноименния предмет. С направата на курсовия проекта студентите допълват знанията си в областта на тунелното строителство и добиват известен практически опит. В проекта са застъпени основно съвременните методи за ...
Проект по улици
Студентите придобиват умения да проектират улици в ситуация и надлъжен профил, да конструират напречни профили с разположение на подземни комуникации и да изготвят вертикална планировка на кръстовище.
Проектиране на пътища и възли
Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични ...
Проектиране на пътища и възли
Специалност:
Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични ...
Пътища (общ курс)
Предвиденият за изучаване материал дава възможност на студента след завършване на лекционния курс и курсовия проект да определя и избира възможните направления на трасето на пътя; да проектира пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; да изгражда отводнителни ...
Пътища (общ курс)
Предвиденият за изучаване материал дава възможност на студента след завършване на лекционния курс и курсовия проект да определя и избира възможните направления на трасето на пътя; да проектира пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; да изгражда отводнителни ...
Пътно строителство
Предвиденият за изучаване материал дава възможност на студента след завършване на лекционния курс и курсовия проект да определя и избира възможните направления на трасето на пътя; да проектира пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; да изгражда отводнителни ...
Пътно строителство
Специалност:
Предвиденият за изучаване материал дава възможност на студента след завършване на лекционния курс и курсовия проект да определя и избира възможните направления на трасето на пътя; да проектира пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; да изгражда отводнителни ...
Стоманени мостове
Успешно завършилите курса на обучение ще могат да проектират главни носещи системи на стоманените мостове от следните видове: Пълностенни греди: просто подпряни, непрекъснати, комбинирани, кутиеобразни; Прътови греди: просто подпряни, непрекъснати. Те ще са запознати с ...
Стоманени мостове
Успешно завършилите курса на обучение ще могат да проектират главни носещи системи на стоманените мостове от следните видове: Пълностенни греди: просто подпряни, непрекъснати, комбинирани, кутиеобразни; Прътови греди: просто подпряни, непрекъснати. Те ще са запознати с ...
Стоманени мостове – I част
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават функциите на главните части на връхната мостова конструкция. Ще познават пътните конструкции на мостовете, тяхното изчисление и конструктивно детайлиране. Ще имат представа от видовете пътни настилки върху пътните ...
Стоманени мостове – II част
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават конструкциите, изчислението, детайлирането и начина на монтаж на различни системи главни носачи, а именно: пълностенни греди, кутиени греди - прости и непрекъснати, дъгови конструкции, вантови конструкции, висящи ...
Стоманобетонни мостове
Завършилите курса на обучение по дисциплината придобиват умения да проектират често прилаганите стоманобетонни мостове, вкл. изчисляване и конструиране на елементите на връхните конструкции, лагерите, стълбовете и устоите, както и противосеизмичното им осигуряване. ...
Стоманобетонни мостове
Завършилите курса на обучение по дисциплината придобиват умения да проектират често прилаганите стоманобетонни мостове, вкл. изчисляване и конструиране на елементите на връхните конструкции, лагерите, стълбовете и устоите, както и противосеизмичното им осигуряване. ...
Стоманобетонни мостове
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават проблемите на функционалните елементи, формообразуването, специфичните изисквания за анализ, изчислителни проверки, детайлирането и начина на изграждане на различни видове гредови стоманобетони пътни и железопътни ...
Строителство на пътища
След завършване курса на обучение студентът придобива умения да: проектира и ръководи строителството на пътища и отводнителните съоръжения по тях, конструира, оразмерява и контролира изпълнението на пътните настилки.
Строителство на пътища
Специалност:
След завършване курса на обучение студентът придобива умения да: проектира и ръководи строителството на пътища и отводнителните съоръжения по тях, конструира, оразмерява и контролира изпълнението на пътните настилки.
Съвременни технологии в транспортното строителство
След завършване на курса на обучение студентът придобива умения да прилага технологии, които имат реално приложение в пътното строителство; да управлява основните групи от пътно-строителни работи - земни работи; производство на строителни материали - инертни материали, ...
Транспортни системи и съоръжения
Основната задача на дисциплината е да се запознаят и обучат студентите с основните въпроси за технико-икономическото проучване, планиране и проектиране на пътища и транспортни съоръжения. Разглеждат се основните проблеми - движение на товарите, определяне на ...
Транспортни тунели
Учебната дисциплина "Транспортни тунели" е профилираща. Знанията, придобити по време на следването чрез изнасянето на лекции, онагледяване с диапозитиви и снимки, посещение на обекти, направата на курсов проект и разработването на дипломни работи от определена част ...
Транспортно планиране
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината изследва еволюцията в транспортната политика и нейното отражение върху транспортните условия, земеползването, и рамките, в които се управлява транспортното планиране днес. Тя представя методите за транспортно планиране и инструментите, които ...
Улици
След завършване на лекционния курс студентът придобива умения да ползва съществуващата нормативна база относно градоустройствените проблеми, да проектира улици и изготвя проекти за реконструкция на съществуваща улична мрежа. Придобиват се знания относно основните ...