Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини

Дисциплини

Линейна алгебра и аналитична геометрия
Въвеждат се понятията вектор и матрица и действията с тях, както и някои важни скаларни функции на вектори и матрици (скаларно произведение, норма, детерминанта). Разглеждат се свойствата на векторните пространства. Изучават се линейните алгебрични уравнения и задачите ...
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Специалност:
Въвеждат се понятията вектор и матрица и действията с тях, както и някои важни скаларни функции на вектори и матрици (скаларно произведение, норма, детерминанта). Разглеждат се свойствата на векторните пространства. Изучават се линейните алгебрични уравнения и задачите ...
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Специалност:
Въвеждат се понятията вектор и матрица и действията с тях, както и някои важни скаларни функции на вектори и матрици (скаларно произведение, норма, детерминанта). Разглеждат се свойствата на векторните пространства. Изучават се линейните алгебрични уравнения и задачите ...
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Въвеждат се понятията вектор и матрица и действията с тях, както и някои важни скаларни функции на вектори и матрици (скаларно произведение, норма, детерминанта). Разглеждат се свойствата на векторните пространства. Изучават се линейните алгебрични уравнения и задачите ...
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Изучават се три основни теми - линейната алгебра в n-мерното пространство, аналитична геометрия и сферична тригонометрия. Въвеждат се матрици, детерминанти и n-мерни вектори. Изучават се аналитично линейни обекти (прави и равнини), както и криви и повърхнини от ІІ степен. ...
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Изучават се три основни теми - линейната алгебра в n-мерното пространство, аналитична геометрия и сферична тригонометрия. Въвеждат се матрици, детерминанти и n-мерни вектори. Изучават се аналитично линейни обекти (прави и равнини), както и криви и повърхнини от ІІ степен. ...
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Специалност:
Изучават се три основни теми - линейната алгебра в n-мерното пространство, аналитична геометрия и сферична тригонометрия. Въвеждат се матрици, детерминанти и n-мерни вектори. Изучават се аналитично линейни обекти (прави и равнини), както и криви и повърхнини от ІІ степен. ...
Математика
Специалност: Архитектура
1. Детерминанти, матрици, системи линейни уравнения. Вектори – действия с тях и приложения. 2. Уравнения на права и равнина. Повърхнини от IIра степен. 3. Редици. Граница, непрекъснатост и производна на функция – свойства и приложения. 4. Неопределен и определен интеграл – ...
Математика
Предлаганият курс по математика дава възможност на студентите да работят с основните понятия и теореми на линейната алгебра, аналитичната геометрия, диференциално и интегрално смятане на функция на една променлива, диференциални уравнения от първи ред, линейни ...
Математическа статистика
Специалност:
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Математическа статистика
Специалност:
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Математическа статистика
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Математическа статистика
Специалност:
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Математическа статистика
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Математическа статистика
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Математическа статистика
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Математическа статистика
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Математическа теория на транспортните потоци
Дадени са сведения от теория на вероятностите - вероятност, вероятностно пространство, случайни величини. Разгледани са елементи от теорията на транспортните потоци и техните характеристики и свойства.
Математически анализ - I част
Разгледани са множествата на реалните и на комплeксните числа. Дефинирани са функции на един и няколко реални аргумента. Изучени са числовите редици и основните елементарни функции. Разгледани са свойствата непрекъснатост и диференцируемост на реални функции. ...
Математически анализ - I част
Специалност:
Разгледани са множествата на реалните и на комплeксните числа. Дефинирани са функции на един и няколко реални аргумента. Изучени са числовите редици и основните елементарни функции. Разгледани са свойствата непрекъснатост и диференцируемост на реални функции. ...
Математически анализ - I част
Специалност:
Разгледани са множествата на реалните и на комплeксните числа. Дефинирани са функции на един и няколко реални аргумента. Изучени са числовите редици и основните елементарни функции. Разгледани са свойствата непрекъснатост и диференцируемост на реални функции. ...
Математически анализ - I част
Разгледани са множествата на реалните и на комплeксните числа. Дефинирани са функции на един и няколко реални аргумента. Изучени са числовите редици и основните елементарни функции. Разгледани са свойствата непрекъснатост и диференцируемост на реални функции. ...
Математически анализ - I част
Разгледани са множествата на реалните и на комплeксните числа. Дефинирани са функции на един и няколко реални аргумента. Изучени са числовите редици и основните елементарни функции. Разгледани са свойствата непрекъснатост и диференцируемост на реални функции. ...
Математически анализ - I част
Разгледани са множествата на реалните и на комплeксните числа. Дефинирани са функции на един и няколко реални аргумента. Изучени са числовите редици и основните елементарни функции. Разгледани са свойствата непрекъснатост и диференцируемост на реални функции. ...
Математически анализ - I част
Специалност:
Разгледани са множествата на реалните и на комплeксните числа. Дефинирани са функции на един и няколко реални аргумента. Изучени са числовите редици и основните елементарни функции. Разгледани са свойствата непрекъснатост и диференцируемост на реални функции. ...
Математически анализ - II част
Изучени са някои класове обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Построени са общи и частни решения на линейни ОДУ в скаларна и векторна форма. Разгледани са гранични задачи и задачи за собствени стойности и собствени функции на линейни ОДУ от втори ред. Дадени са ...
Математически анализ - II част
Специалност:
Изучени са някои класове обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Построени са общи и частни решения на линейни ОДУ в скаларна и векторна форма. Разгледани са гранични задачи и задачи за собствени стойности и собствени функции на линейни ОДУ от втори ред. Дадени са ...
Математически анализ - II част
Специалност:
Изучени са някои класове обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Построени са общи и частни решения на линейни ОДУ в скаларна и векторна форма. Разгледани са гранични задачи и задачи за собствени стойности и собствени функции на линейни ОДУ от втори ред. Дадени са ...
Математически анализ - II част
Изучени са някои класове обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Построени са общи и частни решения на линейни ОДУ в скаларна и векторна форма. Разгледани са гранични задачи и задачи за собствени стойности и собствени функции на линейни ОДУ от втори ред. Дадени са ...
Математически анализ - II част
Изучени са някои класове обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Построени са общи и частни решения на линейни ОДУ в скаларна и векторна форма. Разгледани са гранични задачи и задачи за собствени стойности и собствени функции на линейни ОДУ от втори ред. Дадени са ...
Математически анализ - II част
Изучени са някои класове обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Построени са общи и частни решения на линейни ОДУ в скаларна и векторна форма. Разгледани са гранични задачи и задачи за собствени стойности и собствени функции на линейни ОДУ от втори ред. Дадени са ...
Математически анализ - II част
Специалност:
Изучени са някои класове обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Построени са общи и частни решения на линейни ОДУ в скаларна и векторна форма. Разгледани са гранични задачи и задачи за собствени стойности и собствени функции на линейни ОДУ от втори ред. Дадени са ...
Математически основи на числени методи
Целта на дисциплината е да даде на студентите познания за математическите основи на числените методи и тяхното приложение в машинна аритметика. Разгледани са следните въпроси: елементи на машинната аритметика с плаваща точка, свойства на изчислителните задачи, ...
Приложна математика
Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на ...
Приложна математика
Специалност:
Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на ...
Приложна математика
Специалност:
Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на ...
Приложна математика
Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на ...
Приложна математика
Специалност:
Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на ...
Приложна математика
Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на ...
Приложна математика
Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на ...
Приложна математика
Специалност:
Разглеждат се числови и функционни редове с реални и комплексни членове и в частност степенни редове. Получени са развития в ред на Тейлър на елементарните функции. Получени са решения на частни диференциални уравнения чрез редове на Фурие. Дадени са елементи на ...
Приложна математическа статистика
Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка ...
Статистика
Курсът по “Статистика” включва основни понятия и методи от теорията на вероятностите и математическа статистика. Целта на предлагания курс е да помогне на бъдещите специалисти да се научат да конструират ефективни схеми за анализираните в конкретните задачи системи и ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Специалност:
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Специалност:
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Специалност:
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория ...
Финансова математика
Математическата икономика изучава аналитичните и математически аспекти на модерната икономика. Курсът ще бъде увод във финансовата математика. Ще се изучава главно пазарната динамика (търговия, заеми, лихви и управления на финансови ресурси). Основният математически ...