Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Дисциплини

Дисциплини

Естетика
Специалност: Архитектура
Предлаганият лекционен курс има за цел да обогати философско-естетическата култура на студентите по архитектура. Без да натрапва каквито и да е правила и норми естетиката косвено подпомага дейността на архитекта като разширява кръгозора му, развива интелекта му, ...
Икономика
След завършване на обучението по дисциплината "Икономика" студентите получават умения да формулират и анализират основните икономически проблеми на микро и макро-равнище и на тази основа да търсят и вземат рационални управленски и бизнес- решения в своята бъдеща ...
Икономика
Специалност:
След завършване на обучението по дисциплината "Икономика" студентите получават умения да формулират и анализират основните икономически проблеми на микро и макро-равнище и на тази основа да търсят и вземат рационални управленски и бизнес- решения в своята бъдеща ...
Икономика за мениджъри
Специалност:
Курсът има за цел да представи основните икономически проблеми, пред които е изправена всяка фирма и да предложи надежден подход за тяхното изучаване и усвояване. След завършване на обучението си студентите ще могат да прилагат концепцията за разходите, ценообразуването ...
Икономика за мениджъри
Специалност:
Курсът има за цел да представи основните икономически проблеми, пред които е изправена всяка фирма и да предложи надежден подход за тяхното изучаване и усвояване. След завършване на обучението си студентите ще могат да прилагат концепцията за разходите, ценообразуването ...
Икономика за мениджъри
Курсът има за цел да представи основните икономически проблеми, пред които е изправена всяка фирма и да предложи надежден подход за тяхното изучаване и усвояване. След завършване на обучението си студентите ще могат да прилагат концепцията за разходите, ценообразуването ...
Икономика за мениджъри
Курсът има за цел да представи основните икономически проблеми, пред които е изправена всяка фирма и да предложи надежден подход за тяхното изучаване и усвояване. След завършване на обучението си студентите ще могат да прилагат концепцията за разходите, ценообразуването ...
Икономика на пазарното стопанство
След завършване на обучението студентите усвояват умения да формулират и анализират основните икономически проблеми, да търсят и взимат рационални управленски и бизнес-решения в своята бъдеща практическа дейност. Придобитите от курса икономически знания спомагат за ...
Инженерна етика
Специалност:
Студентите могат да усвоят механизмите на възникване на морала и ценностните рамки на нормативната му система. Придобива се умението да се идентифицира теорията на инженерната проблематика в моралното общуване. Усвоява се умението да се анализират проблемите на ...
История на философията
Специалност: Архитектура
Лекционният курс проследява основните направления в развитието на европейската философска мисъл във времето. Изявяват се връзките и паралелите между отделните направления, отношенията на прекъснатост и непрекъснатост в мисловната традиция, онова, което се ...
История на философията
Лекционният курс проследява основните направления в развитието на европейската философска мисъл във времето. Изявяват се връзките и паралелите между отделните направления, отношенията на прекъснатост и непрекъснатост в мисловната традиция, онова, което се ...
Маркетинг
Специалност: Архитектура
Курсът по маркетинг е посветен на изучаването на традиционните и съвременни аспекти на маркетинга, различните маркетингови концепции, влиянието на елементите на маркетинговата среда и на различните маркетингови действия и ролята на маркетинговия мениджър за ...
Мениджмънт
Специалност: Архитектура
Обучението по дисциплината "Мениджмънт" има за цел да се формира у студентите относително пълна система от знания за основите на теорията и практиката на управлението. След завършване на обучението, студентите ще знаят как да вземат правилни решения, как да ...
Обща икономическа теория
След завършване на обучението по дисциплината "ОИТ" студентите получават умения да формулират и анализират основните икономически проблеми на микро и макро-равнище и на тази основа да търсят и вземат рационални управленски и бизнес- решения в своята бъдеща ...
Обща теория на пазарното стопанство
След завършване на обучението по дисциплината "ОТПС" студентите получават умения да формулират и анализират основните икономически проблеми на микро и макро-равнище и на тази основа да търсят и вземат рационални управленски и бизнес- решения в своята бъдеща ...
Обща теория на пазарното стопанство
Специалност:
Основна цел на обучението по дисциплината “Обща теория на пазарното стопанство“ е да формира у студентите система от знания за основните категории на икономическата теория. След обучението, завършилите ще могат самостоятелно да анализират заобикалящата ги ...
Обща теория на пазарното стопанство
Специалност:
След завършване на обучението по дисциплината "ОТПС" студентите получават умения да формулират и анализират основните икономически проблеми на микро и макро-равнище и на тази основа да търсят и вземат рационални управленски и бизнес- решения в своята бъдеща ...
Обща теория на пазарното стопанство
Основна цел на обучението по дисциплината “Обща теория на пазарното стопанство“ е да формира у студентите система от знания за основните категории на икономическата теория. След обучението, завършилите ще могат самостоятелно да анализират заобикалящата ги ...
Обща теория на пазарното стопанство
Специалност:
След завършване на обучението по дисциплината "ОТПС" студентите получават умения да формулират и анализират основните икономически проблеми на микро и макро-равнище и на тази основа да търсят и вземат рационални управленски и бизнес- решения в своята бъдеща ...
Обща теория на пазарното стопанство
Основна цел на обучението по дисциплината “Обща теория на пазарното стопанство“ е да формира у студентите система от знания за основните категории на икономическата теория. След обучението, завършилите ще могат самостоятелно да анализират заобикалящата ги ...
Общество, култура, ценности
Курсът дава на студентите точна ориентация за ситуиране на личността в културните и ценностните пластове на реалния социален живот. Усвояват се разбирания за конкретните механизми и фактори, формиращи личността и социалната му среда. Придобиват се умения за ...
Социални отношения
Курсът въвежда студентите в проблематиката на модерните социални теории. Разискват се основни въпроси на социалното структуриране - типове социални общности, институции, обществени регулатори. Дискутират се средствата за избягване на конфликтите и постигане на ...
Социални отношения
Курсът въвежда студентите в проблематиката на модерните социални теории. Разискват се основни въпроси на социалното структуриране - типове социални общности, институции, обществени регулатори. Дискутират се средствата за избягване на конфликтите и постигане на ...
Социология
Усвояване на категориалния апарат на социологията като наука, с основните проблеми на социологията на икономиката, със специфични проблеми на икономическата социология в България. Целта е бъдещите специалисти по устройство и управление на земи и имоти да придобият ...
Теория на ценностите
Специалност: Архитектура
Основно съдържание на предлагания курс по Теория на ценностите са утвърдените в историята на цивилизацията и съхранили своята значимост в съвременността общочовешки ценности. В условията на духовната криза на човечеството аксеологичната проблематика е в ...
Теория на ценностите
Теорията на ценностите е наука, която откликва на духовните потребности на намиращия се в дълбока криза съвременен човек. Предлаганият курс разкрива възможности за обогатяване на хуманитарната култура на студентите и утвърждаване на тяхната ценностна система. В ...
Теория на ценностите
Теорията на ценностите е наука, която откликва на духовните потребности на намиращия се в дълбока криза съвременен човек. Предлаганият курс разкрива възможности за обогатяване на хуманитарната култура на студентите и утвърждаване на тяхната ценностна система. В ...
Теория на ценностите
Теорията на ценностите е наука, която откликва на духовните потребности на намиращия се в дълбока криза съвременен човек. Предлаганият курс разкрива възможности за обогатяване на хуманитарната култура на студентите и утвърждаване на тяхната ценностна система. В ...
Теория на ценностите
Теорията на ценностите е наука, която откликва на духовните потребности на намиращия се в дълбока криза съвременен човек. Предлаганият курс разкрива възможности за обогатяване на хуманитарната култура на студентите и утвърждаване на тяхната ценностна система. В ...
Философия
Специалност:
Философия
Специалност:
Философия
Лекционният курс проследява основните посоки в развитието на европейската философска мисъл във времето. Представят се основните познавателни нагласи, създадени от античната философия, проследява се тяхната еволюция и трансформация през Средновековието и Новото време. ...
Философия на културата и религията
Специалност: Архитектура
Знанията по тази дисциплина дават умения за избор на позиция в културното и социално пространство на средата. Студентите придобиват ориентация за протичащите културни процеси и практически критерии за адаптивно социокултурно поведение. Могат да идентифицират глобални ...
Философия на културата и религията
Специалност:
Знанията по тази дисциплина дават умения за избор на позиция в културното и социално пространство на средата. Студентите придобиват ориентация за протичащите културни процеси и практически критерии за адаптивно социокултурно поведение. Могат да идентифицират глобални ...
Философия на културата и религията
Специалност:
Знанията по тази дисциплина дават умения за избор на позиция в културното и социално пространство на средата. Студентите придобиват ориентация за протичащите културни процеси и практически критерии за адаптивно социокултурно поведение. Могат да идентифицират глобални ...
Философия на културата и религията
Знанията по тази дисциплина дават умения за избор на позиция в културното и социално пространство на средата. Студентите придобиват ориентация за протичащите културни процеси и практически критерии за адаптивно социокултурно поведение. Могат да идентифицират глобални ...
Философия на културата и религията
Курсът има за цел да очертае основните линии на развитие на европейската културна история и оформянето на европейския културен модел. Проследява се живота на идеите и институциите, оформящи европейската културна идентичност и точките на прекъснатост, сблъсък и конфликт ...
Философия на културата и религията
Курсът има за цел да очертае основните линии на развитие на европейската културна история и оформянето на европейския културен модел. Проследява се живота на идеите и институциите, оформящи европейската културна идентичност и точките на прекъснатост, сблъсък и конфликт ...