Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Висша геодезия / Дисциплини

Дисциплини

Геодезическа астрономия
В курса студентите получават основни познания по: - Теоретична астрономия - основи на небесната механика, теорията на въртене на Земята и законите на движение на планетите. - Сферична астрономия - математическата теория на видимите положения на небесните светила и тяхното ...
Геодезическа астрономия
Специалност:
В курса студентите получават основни познания по: - Теоретична астрономия - основи на небесната механика, теорията на въртене на Земята и законите на движение на планетите. - Сферична астрономия - математическата теория на видимите положения на небесните светила и тяхното ...
Геодезически методи в геодинамиката
Приложение на съвременните геодезически технологии при изследване на геодинамични процеси от техногенен и ендогенен характер. Геодинамични процеси и явления. Проектиране и изграждане на геодинамични геодезически полигони. Планиране и реализация на перманентни и ...
Геодезически методи в геодинамиката
Специалност:
Приложение на съвременните геодезически технологии при изследване на геодинамични процеси от техногенен и ендогенен характер. Геодинамични процеси и явления. Проектиране и изграждане на геодинамични геодезически полигони. Планиране и реализация на перманентни и ...
Глобални навигационни спътникови системи и мрежи
Дисциплината ГННС е задължителна по новия учебен план за специалността "Геодезия". С тази дисциплина се цели да се дадат на студентите необходимите основни познания за ГНСС и по-конкретно за системите GPS, ГЛОНАСС и Galileo както и необходимите им умения.
Гравиметрични приложения в геологията и геофизиката
Дисциплината "Гравиметрични приложения в геологията и геофизиката" е предназначена за студентите от специалност "Геодезия", специализация "Висша геодезия". Разглеждат се теоретичните и практически аспекти при решаване на обратната задача в геофизиката. Анализират се ...
Елипсоидна геодезия
Елипсоидната геодезия е важна специална дисциплина за специалността "Геодезия". В нея се изучават: геометрията на сплеснатия ротационен елипсоид, подходящи координатни системи, свързани с елипсоида и върху повърхността на елипсоида, изобразяването на елипсоида или ...
Елипсоидна геодезия
Специалност:
Интегрална геодезия
Интегралната геодезия е един съвременен подход в обработката на резултати от разнородни измервания и съвместно определяне на пространствени координати (N, Y, Z) и земния потенциал W. Интегралната геодезия има за цел да обедини отделните видове геодезически наблюдения в ...
Интегрална геодезия
Специалност:
Интегралната геодезия е един съвременен подход в обработката на резултати от разнородни измервания и съвместно определяне на пространствени координати (N, Y, Z) и земния потенциал W. Интегралната геодезия има за цел да обедини отделните видове геодезически наблюдения в ...
Калибриране и стандартизация в геодезията
В дисциплината се разглеждат различни методики за калибриране на геодезически инструменти за високоточни геодезически измервания, с които се осигурява въвеждането на възприетите международни мерки единици в геодезическата практика. Обосновава се необходимостта и се ...
Калибриране и стандартизация в геодезията
Специалност:
В дисциплината се разглеждат различни методики за калибриране на геодезически инструменти за високоточни геодезически измервания, с които се осигурява въвеждането на възприетите международни мерки единици в геодезическата практика. Обосновава се необходимостта и се ...
Кинематични приложения на GPS
С масовото навлизане на GPS технологията в геодезическата теория и практика става все по-наложително изучаването на нейните кинематични приложения за определяне положението на обекти от земната повърхност. Обработката и анализът на GPS измерванията, както и последните ...
Кинематични приложения на GPS
Специалност:
С масовото навлизане на GPS технологията в геодезическата теория и практика става все по-наложително изучаването на нейните кинематични приложения за определяне положението на обекти от земната повърхност. Обработката и анализът на GPS измерванията, както и последните ...
Космическа геодезия
Космическата геодезия е важна дисциплина за специалността "Геодезия". С методите на космическата геодезия се решават голям брой задачи, като се използват наблюдения на изкуствените спътници на Земята (ИСЗ), извършени от повърхността на Земята, от самия спътник, както ...
Космическа геодезия
Специалност:
Определяне на геоида
Курсът на "Определяне на геоида" е предназначен за студентите от специалност "Геодезия", специализация "Висша геодезия". Основната цел на курса е да запознае студентите с теоретичните и практични аспекти при решаване на един от най-важните проблеми във ...
Определяне на геоида
Специалност:
Основни геодезически измервания и мрежи
С националните геодезически мрежи се въвежда единна координатна система за геодезическите измервания, за географските информационни системи и картографирането на земната повърхност. С тях се решават научните и приложните задачи за определяне формата и големината на ...
Прецизни GPS измервания
С масовото навлизане на GPS технологията в геодезическата теория и практика става все по-наложително изучаването на нейните приложения за прецизно определяне на положения (координати и скорости) на точки от земната повърхност. Обработката и анализът на GPS измерванията, с ...
Прецизни GPS измервания
С масовото навлизане на GPS технологията в геодезическата теория и практика става все по-наложително изучаването на нейните приложения за прецизно определяне на положения (координати и скорости) на точки от земната повърхност. Обработката и анализът на GPS измерванията, с ...
Прецизни GPS измервания
Специалност:
С масовото навлизане на GPS технологията в геодезическата теория и практика става все по-наложително изучаването на нейните приложения за прецизно определяне на положения (координати и скорости) на точки от земната повърхност. Обработката и анализът на GPS измерванията, с ...
Прецизни GPS измервания
Специалност:
С масовото навлизане на GPS технологията в геодезическата теория и практика става все по-наложително изучаването на нейните приложения за прецизно определяне на положения (координати и скорости) на точки от земната повърхност. Обработката и анализът на GPS измерванията, с ...
Програмиране на задачи в среда MATLAB
Дисциплината "Програмиране на задачи в среда MATLAB" е избираема за специалността "Геодезия", направление "Висша геодезия". Изучава се прилагането на пакета MATLAB в решаването на различни задачи в областта на геодезията. Разглеждат се системните команди, ...
Програмиране на задачи в среда MATLAB
Специалност:
Дисциплината "Програмиране на задачи в среда MATLAB" е избираема за специалността "Геодезия", направление "Висша геодезия". Изучава се прилагането на пакета MATLAB в решаването на различни задачи в областта на геодезията. Разглеждат се системните команди, основните команди с ...
Теория на сигналите
Дисциплината "Теория на сигналите" е избираема за специалността "Геодезия", направление "Висша геодезия". Придобитите знания и умения по тази дисциплина позволяват на студентите са усвоят различни математически апарати, което ще им позволи да задълбочат ...
Теория на сигналите
Дисциплината "Теория на сигналите" е избираема за специалността "Геодезия", направление "Висша геодезия". Придобитите знания и умения по тази дисциплина позволяват на студентите са усвоят различни математически апарати, което ще им позволи да задълбочат ...
Теория на сигналите
Специалност:
Дисциплината "Теория на сигналите" е избираема за специалността "Геодезия", направление "Висша геодезия". Придобитите знания и умения по тази дисциплина позволяват на студентите са усвоят различни математически апарати, което ще им позволи да задълбочат ...
Теория на сигналите
Специалност:
Дисциплината "Теория на сигналите" е избираема за специалността "Геодезия", направление "Висша геодезия". Придобитите знания и умения по тази дисциплина позволяват на студентите са усвоят различни математически апарати, което ще им позволи да задълбочат ...
Теория на фигурата на земята и гравиметрия (ТФЗ и Г)
Целта на курса е придобиване на знания от общата теория на потенциала, полето и потенциала на силата на тежестта, основните системи височини и гравиметричните редукции и аномалии. Специално място е отделено на подготовката и реализацията на релативни гравиметрични ...
Теория на фигурата на земята и гравиметрия (ТФЗ и Г)
Специалност:
Целта на курса е придобиване на знания от общата теория на потенциала, полето и потенциала на силата на тежестта, основните системи височини и гравиметричните редукции и аномалии. Специално място е отделено на подготовката и реализацията на релативни гравиметрични ...
Учебна практика по висша геодезия
Рекогносцировка, стабилизиране и сигнализиране на опорни геодезически точки. Прецизни ъглови и дължинни измервания и тригонометрична нивелация за целите на класическата триангулация. Прецизна геометрична нивелация ІІ клас. Предварителна обработка и оценка на ...
Учебна практика по глобални навигационни спътникови системи и мрежи
Целта на учебната практика по ГНСС и М, е да се разширят теоретичните познания на студените в областта на Глобалните навигационни спътникови системи, а именно: работа с двучестотни GPS приемници, подготовка и извършване на измерванията, методи на измерване и обработка на ...