Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини

Дисциплини

CAD - системи
След приключване на обучението си по дисциплината CAD (Computer Aided Design) системи студентите имат необходимите познания за приложението на тези системи при изпълнение на инженерно-геодезически дейности. Те могат да използват различни методи за въвеждане/създаване, ...
База данни и графични системи
Базите от данни са в основата на информационните системи в геодезията – за обработка на геодезически данни, кадастрални информационни системи, графични системи, както и в различни териториални системи, системи за автоматизация и проектиране, банкови и ведомствени ...
Географски информационни системи
Изучаването на дисциплината осигурява на студентите необходимите познания за съвременното схващане и областите на приложение на ГИС. Тези данни са необходими за познаване и прилагане на различни концепции и модели за съхраняване и представяне на данни и/или информация ...
Геодезия
Специалност: Архитектура
Дисциплината ГЕОДЕЗИЯ има за цел да даде на студентите необходимия минимум знания относно геодезическите инструменти и снимачни методи, включително фотограметрични, за изработване на геодезически планове и карти. В обема на лекционния курс студентите се запознават с ...
Геодезия
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината ГЕОДЕЗИЯ има за цел да даде на студентите необходимия минимум знания относно геодезическите инструменти и снимачни методи, включително фотограметрични, за изработване на геодезически планове и карти. В обема на лекционния курс студентите се запознават с ...
Геодезия
Специалност:
Целта на дисциплината е да даде на студентите от Хидротехническия факултет необходимия минимум знания за топографски планове и карти и цифрови топографски модели, които ще са им необходими при проучването, проектирането, изграждането и поддържането на хидротехнически ...
Геодезия
Специалност:
Целта на дисциплината е да даде на студентите от Хидротехническия факултет необходимия минимум знания за топографски планове и карти и цифрови топографски модели, които ще са им необходими при проучването, проектирането, изграждането и поддържането на хидротехнически ...
Геодезия
Целта на дисциплината е да даде на студентите от Хидротехническия факултет необходимия минимум знания за топографски планове и карти и цифрови топографски модели, които ще са им необходими при проучването, проектирането, изграждането и поддържането на хидротехнически ...
Геодезия
След приключване на обучението си по дисциплината "Геодезия", студентите могат да четат и използват топографски планове, карти и цифрови модели на територията, за проектиране, изграждане и поддържане на строителни съоръжения. Познаването на различни геодезически ...
Геодезия
Дисциплината “Геодезия” има за цел да даде на студентите необходимите теоретични и практически знания за приложението на топографски планове и карти и цифрови модели при устройството и управлението на земи и имоти и решаване на различни инженерни задачи ...
Геодезия - I част
След приключване на обучението си по дисциплината Геодезия, Част І студентите ще имат необходимите теоретични и практични познания за геодезическите методи и инструменти за измерване на ъгли, дължини и превишения, както и знания за грешките при измерванията с различни ...
Геодезия - I част
След приключване на обучението си по дисциплината Геодезия, Част І студентите ще имат необходимите теоретични и практични познания за геодезическите методи и инструменти за измерване на ъгли, дължини и превишения, както и знания за грешките при измерванията с различни ...
Геодезия - II част
След курса на обучение по Геодезия ІІ част студентите могат да проектират и създават мрежи от точки за опорна и работна геодезическа основа, да извършват измервания за определяне на точките по положение и височина, да изчисляват координати и височини, да обработват ...
Геодезия - II част
След курса на обучение по Геодезия ІІ част студентите могат да проектират и създават мрежи от точки за опорна и работна геодезическа основа, да извършват измервания за определяне на точките по положение и височина, да изчисляват координати и височини, да обработват ...
Геоинформатика - I част
След приключване на обучението си по дисциплината студентите имат познания за основните елементи на геоинформацията и теорията на моделиране на пространството и могат да прилагат методите за моделиране на графични данни в равнината и повърхнината. Необходима тежест е ...
Геоинформатика - II част
След изучаване на предмета "Геоинформатика ІІ част" студентите ще имат познания за тенденциите в развитието и прилагането на Географските Информационни Системи (ГИС) и придобият допълнителни знания и умения за създаването и използването на цифрови модели на ...
Геоинформатика - II част
След изучаване на предмета "Геоинформатика ІІ част" студентите ще имат познания за тенденциите в развитието и прилагането на Географските Информационни Системи (ГИС) и придобият допълнителни знания и умения за създаването и използването на цифрови модели на ...
Геоинформатика III (обектно ориентирано програмиране, обектно ориентирани бази данни, геостатистика)
След курса на обучение по Геоинформатика ІІІ част студентите ще имат необходимият минимум знания от Геостатистически анализи (пространствени и структурни), концепции за обектно ориентирани бази данни и Обектно Ориентирано Програмиране (ООП). Тези знания са необходими ...
Геоинформатика III (обектно ориентирано програмиране, обектно ориентирани бази данни, геостатистика)
След курса на обучение по Геоинформатика ІІІ част студентите ще имат необходимият минимум знания от Геостатистически анализи (пространствени и структурни), концепции за обектно ориентирани бази данни и Обектно Ориентирано Програмиране (ООП). Тези знания са необходими ...
Информационни системи на кадастъра
Информационни системи на кадастъра е завършваща дисциплина от основни курс по кадастър във факултета. След дисциплините кадастър и курсов проект по кадастър, информационни системи на кадастъра допълва знанията на студентите, като ги запознава с принципите на ...
Информационни системи на кадастъра
Информационни системи на кадастъра е завършваща дисциплина от основни курс по кадастър във факултета. След дисциплините кадастър и курсов проект по кадастър, информационни системи на кадастъра допълва знанията на студентите, като ги запознава с принципите на ...
Кадастър
Студентите изучават обхвата, съдържанието, създаването, поддържането и прилагането на системата на правния кадастър. В курса се разглеждат както общите принципи за създаване на кадастъра, така и конкретната нормативна уредба в Република България и произтичащите от нея ...
Кадастър
Дисциплината “Кадастър” запознава студентите със съдържанието, организацията, качеството и възможностите за ползване на данните от кадастъра и имотния регистър. Студентите изучават съдържанието и модела на данните в кадастъра и имотния регистър, средствата за ...
Кадастър - проект
Разработва се курсов проект за създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на имотите.
Математическа обработка на геодезическите измервания (МОГИ)
След приключване на обучението си по дисциплината МОГИ - І част студентите ще имат необходимите теоретични знания за законите на разпределение на грешките при геодезическите измервания и основните математически методи за обработка на тези измервания, които те могат да ...
Математическа обработка на геодезическите измервания (МОГИ)
След приключване на обучението си по дисциплината МОГИ - І част студентите ще имат необходимите теоретични знания за законите на разпределение на грешките при геодезическите измервания и основните математически методи за обработка на тези измервания, които те могат да ...
Математическа обработка на геодезическите измервания II (МОГИ II)
Дисциплината има за цел да обобщи и разшири знанията на студентите върху прилагането на метода на най-малките квадрати при съвместната обработка на геодезически измервания. Дисциплината е насочена към прилагането на съвременни технически средства. Специално внимание е ...
Математическа обработка на геодезическите измервания II (МОГИ II)
Дисциплината има за цел да обобщи и разшири знанията на студентите върху прилагането на метода на най-малките квадрати при съвместната обработка на геодезически измервания. Дисциплината е насочена към прилагането на съвременни технически средства. Специално внимание е ...
Многоцелеви кадастър
В дисциплината се изучават методи за обхващането на данни и представянето им в системата на многоцелевия кадастър, при условие, че е налице кадастрална карта и база с основни данни за обектите на кадастъра. Чрез информацията в системата на многоцелевия кадастър се дава ...
Многоцелеви кадастър
В дисциплината се изучават методи за обхващането на данни и представянето им в системата на многоцелевия кадастър, при условие, че е налице кадастрална карта и база с основни данни за обектите на кадастъра. Чрез информацията в системата на многоцелевия кадастър се дава ...
Морска геодезия
След приключване на обучението си студентите имат основни знания за геодезическите работи при извършване на топографска снимка на шелфа, на реки и вътрешни водоеми, на акваторията на морски канали и изработването на морски топографски карти и планове. Отделя се ...
Морска геодезия
След приключване на обучението си студентите имат основни знания за геодезическите работи при извършване на топографска снимка на шелфа, на реки и вътрешни водоеми, на акваторията на морски канали и изработването на морски топографски карти и планове. Отделя се ...
Приложен софтуер за обработка на геодезически данни
Дисциплината "Приложен софтуер за обработка на геодезически данни" има за цел да затвърди и разшири знанията и уменията на студентите при създаването на софтуер за обработка на данни. Съществено внимание се обръща: на ролята на организацията на данните, на търсенето ...
Приложен софтуер за обработка на геодезически данни
Дисциплината "Приложен софтуер за обработка на геодезически данни" има за цел да затвърди и разшири знанията и уменията на студентите при създаването на софтуер за обработка на данни. Съществено внимание се обръща: на ролята на организацията на данните, на търсенето ...
Проектиране на геоинформационни системи
Дисциплината "Проектиране на геоинформационни системи" запознава студентите с основите на съвременните методи и средства за унифицирано проектиране на геоинформационни системи с използване на CASE-технологията. След изучаване на дисциплината студентите имат ...
Проектиране на геоинформационни системи
Дисциплината "Проектиране на геоинформационни системи" запознава студентите с основите на съвременните методи и средства за унифицирано проектиране на геоинформационни системи с използване на CASE-технологията. След изучаване на дисциплината студентите имат ...
Софтуер за управление на електронни геодезически инструменти
След приключването на курса на обучение по дисциплината "Софтуер за електронни геодезически инструменти" студентите имат познания за различните модели електронни геодезични инструменти (ЕГИ) и периферните устройства към някои от тях, геодезичните задачи, които са ...
Управление на проекти
След приключване на обучението си по дисциплината "Управление на проекти", студентите придобиват начални умения и навици за решаване на следните проблеми: оценка на инвестициите и технико-икономическа характеристика на проектите; развитие и ресурсно осигуряване; ...
Управление на проекти
Дисциплината обхваща проблемите, свързани с управлението на проекти и е ориентирана да предложи знания и изгради начални умения и навици по следните основни проблеми: оценка на инвестициите и технико-икономическа характеристика на проектите; развитие на проектите, ...
Учебна практика по геодезия
Учебната практика по геодезия има за цел да затвърди теоретичните познания и създаде практически навици, за използване на геодезическите инструменти и технологии, при решаването на различни инженерни задачи. За подходящо избран имот, със сграда, се създава работна ...
Учебна практика по геодезия
Учебната практика по геодезия има за цел да затвърди теоретичните познания и създаде практически навици, за използване на геодезическите инструменти и технологии, при решаването на различни инженерни задачи. За подходящо избран имот, със сграда, се създава работна ...
Учебна практика по геодезия
Има за цел да затвърди теоретичните познания и създаде практически навици за използване на геодезическите инструменти и технологии при решаването на различни инженерни задачи. За подходящо избран имот със сграда се създава работна геодезическа основа и се определят ...
Учебна практика по геодезия - I част
Целта на Учебната практика по Геодезия І част е да се разширят, задълбочат и укрепят теоретичните знания на студентите и се създадат практически навици и умения у тях за: геодезичните методи и инструменти за хоризонтални и височинни измервания, изследване и проверка на ...
Учебна практика по геодезия - II част
Целта на учебната практика по Геодезия ІІ част е да се укрепят теоретичните знания на студентите и да се създадат практически навици, свързани с геодезическите работи при извършване на топографски снимки и обработка и анализ на резултатите от тях чрез създаване на цифров ...