Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини

Дисциплини

Административно и вещно право
След завършване на обучението по дисциплината "Административно и вещно право" студентите от Геодезическия факултет на УАСГ ще са запознати с правната характеристика и съдържанието на вещните права, с най-често срещаните документи, удостоверяващи наличието на вещни ...
Анализ и управление на инвестиции
Дисциплината изгражда стабилна система от знания за определяне на инвестиционна политика и вземане на инвестиционни решения в съвременно предприятие. Фокусира се върху оценяването на финансови инструменти, оценката на ефективността и риска на инвестиционни проекти, ...
Вещно право
Курсът представя основните понятия от вещноправната материя, около която е организирана цялата система на българското вещно право – вещ, видове вещи, право на собственост, съсобственост и ограничени вещни права върху чужда вещ, както и способите за придобиване и ...
Екология
Изучават се основите на теорията на екологията като интердисциплинарна наука за компонентите на околната среда - литосфера, педосфера, хидросфера, биосфера и въздействието на различни фактори (природни и антропогенни) върху околната среда. Акцентира са върху изучаването ...
Екология и опазване на околната среда
Изучават се основите на теорията на екологията – интердисциплинарна наука за компонентите на околната среда – литосфера, педосфера, хидросфера, биосфера, атмосфера и въздействието на природни и антропогенни фактори върху околната среда. Акцентира се върху изучаването ...
Ерозия и защита от нея
Студентите ще добият представа за предпоставките, факторите и условията за поява и развитие на почвената ерозия и негативните последствия от действието й. Ще разберат същността на ерозионните процеси. Ще се запознаят с видовете ерозия и противоерозионния комплекс от ...
Земеустройство I част
Поземлена собственост и поземлени отношения. Земеделски земи - състояние, разпределение и класификация. Комасация на земите. План за развитие на земите. Землищни граници. Отделяне на земи за неземеделски цели. Промяна на предназначението на земи. Формиране на териториите ...
Земеустройство II част (мелиоративно земеустройство)
Мелиоративното земеустройство - условие за прилагане на съвременно земеползване и водоползване върху напояваните площи. Разглеждат се проблемите на уедряването на земите, формиране на земеползванията на стопанските единици и проектирането на благоустройствени, ...
Използване и опазване на земята
Предмет на дисциплината е устойчивото използване на почвените ресурси в земеделските територии. Целта е задълбочаване на познанията на студентите по отношение на опазването на почвите и взаимовръзката “почва-растение”, необходими при вземането на решения относно ...
Институции и управление на собствеността
Предмет на дисциплината е административно-териториалното устройство на държавата и управлението на недвижимата собственост. Разглеждат се нормативната уредба и практико-приложните дейности по: обособяване и управление на административно-териториалните единици; по ...
Комасация
Учебната дисциплина е насочена към техническите въпроси на комасацията. Тя се разглежда като елемент на комплексното развитие на селските райони. Студентите придобиват знания и умения за разработване на стратегии за комасация, които да съгласуват националните и ...
Маркетинг
Маркетингът има решаващо значение за развитие на бизнеса при пазарни условия и конкурентна среда, защото поставя в центъра на изграждане на фирмената политика клиента с неговите реални потребности и изисквания. В дисциплината се изучават въпросите: съдържание на ...
Мениджмънт и маркетинг
Учебната дисциплина се състои от две части: мениджмънт на фирма и маркетинг. Студентите изучават същността на управлението. Дават се знания за основните управленски функции - планиране, организиране, мотивиране, координиране и контролиране. Маркетингът се разглежда като ...
Основи на правото
Дисциплината формира познание за основните понятия в теорията на правото, разгледани в тяхната функционална зависимост и логическа последователност, като: правни норми, субекти на правото, субективни права и задължения, право и дееспособност на физическите лица, ...
Оценка на бизнеса
Курсът въвежда в теорията и практиката на бизнес-оценяването - основни понятия, принципи, цели и стандарти в оценителската дейност, организация и информационна база. Формира устойчиви знания за аналитичния апарат и алгоритмите на оценката на бизнеса, както и практически ...
Оценка на земи
Студентите ще се запознаят с предмета на оценката; с отличителните белези на земята; пазара на земите и неговите особености; поземлената рента и арендните плащания, с прилагането на съответната законодателна и нормативна база. Изучавайки подходите и методите за оценка на ...
Оценка на интелектуалната собственост
Обучението включва теоретико-методологични и приложни знания за съдържанието и обектите на интелектуална собственост и тяхното оценяване – същност и обхват на интелектуалната собственост, икономическа природа на обектите и специфика в икономическата им реализация, ...
Оценка на машини, съоръжения и оборудване
Пазар на машини и оборудване, особености на неговото функциониране и регулиране. Класификация на машините и оборудването. Цели, принципи, подходи и методи на оценяване. Необходима информация и област на приложение на различните подходи при оценяване на машини и ...
Оценка на недвижими имоти
Специалност:
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Специалност:
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Специалност:
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещноправен режим на недвижимата собственост. Финансово-счетоводна документация при ОНИ. Устройствените планове, режимите на териториите и регионалното развитие при ОНИ. Приложни оценки – общ преглед. Оценка на жилищни, търговски и офис-имоти. Оценка на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти - I част
Въведение. Недвижима собственост - определение, видове и форми. Насоки за развитие и преобразуване на недвижимата собственост. Източници на информация при оценка на недвижимите имоти. Пазар на недвижимите имоти. Видове оценки. Фактори, влияещи при определянето на ...
Оценка на недвижими имоти - II част
Правен режим на недвижимата собственост. Оценителска практика - оферта и съдържание на оценителски доклад. Оценителски структури, професионални сдружения и стандарти. Подходи и методи за оценка - особености и прилагане. Проучване и анализ на финансово-счетоводната ...
Оценка на недвижими имоти III (приложни оценки)
Проучване и систематизиране на пазарната информация при ОНИ. Приложни оценки в условията на развит и свободен пазар при: ипотека, банково кредитиране, застраховка и за данъчни цели. Оценка на НИ при принудително отчуждаване. Оценка при екологически фактори, сервитути и ...
Почви - характеристики и възстановяване
Предмет на дисциплината са знанията за почвите като компонент на околната среда, основни характеристики и функции. Разясняват се същността и целите на устойчивото земеползване като елемент на устойчивото управление на земите, устойчивото развитие, характерните ...
Почвознание
Разглежда се образуването, строежа на почвения профил, състава и свойствата на почвата. Почвена класификация в България и на ФАО. Почвени карти. Изучават се основните почвени различия, формиращи почвеното разнообразие в България, плодородието им, методите и средствата за ...
Преддипломна практика
Преддипломната практика се провежда в институции и ведомства, специализирани в областта на устройството, управлението и оценката на недвижимата собственост. Студентите се запознават с проблемите на отчетността, вписването, оценката, разпореждането и управлението на ...
Принципи на оценяване
Недвижима собственост - определение, видове и характеристики. Класификация на недвижимите имоти (НИ). Пазар на недвижимите имоти. Кадастър и имотна регистрация – скици и схеми. Източници на информация при оценка на недвижимите имоти (ОНИ). Предназначение на оценките. ...
Принципи на управление
Разглеждат се въпросите, свързани с: теориите за фирмата и организационните форми в нашата страна; процеса на вземане на управленско решение; основните функции на управлението - планиране, организиране, координиране, мотивиране и контрол; управление на персонала; ...
Проект по възстановяване на почви
Първата част на проекта се отнася до подобряване на противоерозионната устойчивост на тесктурно диференцирани и слабоструктурни почви чрез прилагане на комплекс от хидромелиоративни, агромелиоративни и химмелиоративни мероприятия с цел намаляване количеството на ...
Регионална икономика
Целта на настоящия курс е да даде на студентите определени знания за регионална икономическа политика, за същността, предмета и задачите на регионалната икономика. Разглеждат се някои методи на регионалната икономика – методи за управление и планиране на регионалната ...
Теория на счетоводството
Програмата на дисциплината е предназначена за студенти-неспециалисти и е разработена в съответствие с действащите нормативни документи в две части – основи на счетоводството и счетоводство на предприятие. В първата част се разглежда същността и предмета на ...
Териториално планиране
Студентите ще получат знания за същността, целите, задачите и значението на териториалното планиране за устойчивото развитие на обществото. Ще разбират устройственото териториално планиране като комплексна дейност, насочена към най-рационално разположение върху ...
Териториално планиране
Студентите ще получат знания за същността, целите, задачите и значението на териториалното планиране за устойчивото развитие на обществото. Ще разбират устройственото териториално планиране като комплексна дейност, насочена към най-рационално разположение върху ...
Териториално устройство
Изясняват се същността, целите и задачите на устройството на територията. Разглеждат се подходите и методите, които се прилагат. Основните видове териториално-устройствени схеми и планове, тяхното съдържание и особености. Проучванията и анализите, които се извършват при ...
Търговско и облигационно право
Дисциплината осигурява познания за основните институти и правни фигури в областта на търговското и облигационното право, разглежда основни понятия като:"търговец", "видове търговци" и начините на тяхното конституиране, специалните изисквания на законодателя при ...
Управление на земи
Формира се представата за държавна поземлена политика. Области на приложение на поземлената политика: жилищен сектор, селско стопанство и др. Потребности на държавата и общините от земи и имоти. Информационни системи за земята. Управленски информационни системи. Ролята ...
Управление на земи и имоти
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива управленски умения по отношение прилагането им към отделни проблемни ситуации, свързани с имоти, граници, оценяване, разработване и финансиране на проекти. Придобиват се познания за организационните функции и стратегии и ролята на недвижимия имот в ...
Управление на имоти
Студентите ще получат определени управленски познания и умения, които се прилагат при недвижими имоти. Изяснява се ролята на недвижимите имоти в постигането на целите и задачите на фирмата. Ще добият представа за стратегическото управление на портфейл от имоти; на ...
Управление на имоти
Студентите ще получат определени управленски познания и умения, които се прилагат при недвижими имоти. Изяснява се ролята на недвижимите имоти в постигането на целите и задачите на фирмата. Ще добият представа за стратегическото управление на портфейл от имоти; на ...
Устойчиво земеползване
Разясняват се същността и целите на устойчивото земеползване като елемент на устойчивото развитие, характерните особености на агроекосистемите и екологичните проблеми с цел ограничаване на вредните въздействия от интензивното земеделие. Целта е задълбочаване на ...
Устройство на горски територии
Запознаване с принципни положения и методи за определяне обема, прираста и сортиментите на отделни дървета в лежащо състояние и на дървостои в стоящо състояние, особености при прилагането на таксационни способи при таксиране на лесосечния фонд при различни видове сечи, ...
Устройство на защитени територии
Предмет на дисциплината е опазването и управлението на защитените територии. Изучават се структурата, функционирането, устройството и устойчивото управление на естествените екосистеми. Разглеждат се теоретичните, исторически, природни и правни предпоставки за ...
Устройство на земеделски територии
Поземлена собственост. Земеделски земи - състояние и разпределение. Комасация. Комасационен план. Особености на комасацията при съвременните икономически и екологични условия. Формиране на земеползвания. Землищни граници. Отделяне на земи за неземеделски нужди. ...
Устройство на нарушени територии
Предмет на дисциплината е изучаването на статуса и промените в незащитените територии и обекти с геогенно, техногенно и антропогенно натоварване. Целта е да даде познания върху нарушените и деградирани екосистеми във връзка с тяхното възстановяване и устойчиво ...
Учебна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Учебна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Учебна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Учебна практика по оценка на недвижими имоти
Проучване на предварително избрани подходящи недвижими имоти по: вид, местоположение, регион, размер, състояние и разработка. Заснемане на основни параметри, характеристики и данни на имотите, за да бъдат определени, избрани и приложени методите за оценка за отделните ...
Учебна практика по поземлени ресурси
Студентите се запознават в натура с основни представители на почвеното разнообразие в България и на различните бонитетни групи – смолница, чернозем, алувиално-ливадна, сиво-кафява горска почва. Наблюдават строежа на почвения профил и морфологичните особености, ...
Учебна практика по устройство на земеделски територии
Върху предварително подготвени кадастрални карти или карта на възстановена собственост (КВС) се извършва проучване на земеделските земи по собственици, ползватели и НТП (начин на трайно ползване) , релеф и инфраструктура. Предвижда се разположението на масивите земи по ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
Специалност:
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
Специалност:
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...