Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини

Дисциплини

Административно и вещно право
След завършване на обучението по дисциплината "Административно и вещно право" студентите от Геодезическия факултет на УАСГ ще са запознати с правната характеристика и съдържанието на вещните права, с най-често срещаните документи, удостоверяващи наличието на вещни ...
Анализ и управление на инвестиции
Дисциплината изгражда стабилна система от знания за определяне на инвестиционна политика и вземане на инвестиционни решения в съвременно предприятие. Фокусира се върху оценяването на финансови инструменти, оценката на ефективността и риска на инвестиционни проекти, ...
Вещно право
Курсът представя основните понятия от вещноправната материя, около която е организирана цялата система на българското вещно право – вещ, видове вещи, право на собственост, съсобственост и ограничени вещни права върху чужда вещ, както и способите за придобиване и ...
Екология
Изучават се основите на теорията на екологията като интердисциплинарна наука за компонентите на околната среда - литосфера, педосфера, хидросфера, биосфера и въздействието на различни фактори (природни и антропогенни) върху околната среда. Акцентира са върху изучаването ...
Екология
Специалност:
Екология и опазване на околната среда
Изучават се основите на теорията на екологията – интердисциплинарна наука за компонентите на околната среда – литосфера, педосфера, хидросфера, биосфера, атмосфера и въздействието на природни и антропогенни фактори върху околната среда. Акцентира се върху изучаването ...
Ерозия и защита от нея
Студентите ще добият представа за предпоставките, факторите и условията за поява и развитие на почвената ерозия и негативните последствия от действието й. Ще разберат същността на ерозионните процеси. Ще се запознаят с видовете ерозия и противоерозионния комплекс от ...
Земеустройство
Специалност:
Земеустройство I част
Поземлена собственост и поземлени отношения. Земеделски земи - състояние, разпределение и класификация. Комасация на земите. План за развитие на земите. Землищни граници. Отделяне на земи за неземеделски цели. Промяна на предназначението на земи. Формиране на териториите ...
Земеустройство I част
Специалност:
Земеустройство II част (мелиоративно земеустройство)
Мелиоративното земеустройство - условие за прилагане на съвременно земеползване и водоползване върху напояваните площи. Разглеждат се проблемите на уедряването на земите, формиране на земеползванията на стопанските единици и проектирането на благоустройствени, ...
Използване и опазване на земята
Предмет на дисциплината е устойчивото използване на почвените ресурси в земеделските територии. Целта е задълбочаване на познанията на студентите по отношение на опазването на почвите и взаимовръзката “почва-растение”, необходими при вземането на решения относно ...
Институции и управление на собствеността
Предмет на дисциплината е административно-териториалното устройство на държавата и управлението на недвижимата собственост. Разглеждат се нормативната уредба и практико-приложните дейности по: обособяване и управление на административно-териториалните единици; по ...
Комасация
Учебната дисциплина е насочена към техническите въпроси на комасацията. Тя се разглежда като елемент на комплексното развитие на селските райони. Студентите придобиват знания и умения за разработване на стратегии за комасация, които да съгласуват националните и ...
Комасация
Специалност:
Маркетинг
Маркетингът има решаващо значение за развитие на бизнеса при пазарни условия и конкурентна среда, защото поставя в центъра на изграждане на фирмената политика клиента с неговите реални потребности и изисквания. В дисциплината се изучават въпросите: съдържание на ...
Мениджмънт и маркетинг
Учебната дисциплина се състои от две части: мениджмънт на фирма и маркетинг. Студентите изучават същността на управлението. Дават се знания за основните управленски функции - планиране, организиране, мотивиране, координиране и контролиране. Маркетингът се разглежда като ...
Основи на правото
Дисциплината формира познание за основните понятия в теорията на правото, разгледани в тяхната функционална зависимост и логическа последователност, като: правни норми, субекти на правото, субективни права и задължения, право и дееспособност на физическите лица, ...
Оценка на бизнеса
Курсът въвежда в теорията и практиката на бизнес-оценяването - основни понятия, принципи, цели и стандарти в оценителската дейност, организация и информационна база. Формира устойчиви знания за аналитичния апарат и алгоритмите на оценката на бизнеса, както и практически ...
Оценка на земи
Студентите ще се запознаят с предмета на оценката; с отличителните белези на земята; пазара на земите и неговите особености; поземлената рента и арендните плащания, с прилагането на съответната законодателна и нормативна база. Изучавайки подходите и методите за оценка на ...
Оценка на интелектуалната собственост
Обучението включва теоретико-методологични и приложни знания за съдържанието и обектите на интелектуална собственост и тяхното оценяване – същност и обхват на интелектуалната собственост, икономическа природа на обектите и специфика в икономическата им реализация, ...
Оценка на машини, съоръжения и оборудване
Пазар на машини и оборудване, особености на неговото функциониране и регулиране. Класификация на машините и оборудването. Цели, принципи, подходи и методи на оценяване. Необходима информация и област на приложение на различните подходи при оценяване на машини и ...
Оценка на недвижими имоти
Специалност:
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Специалност:
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Специалност:
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещноправен режим на недвижимата собственост. Финансово-счетоводна документация при ОНИ. Устройствените планове, режимите на териториите и регионалното развитие при ОНИ. Приложни оценки – общ преглед. Оценка на жилищни, търговски и офис-имоти. Оценка на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти
Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на ...
Оценка на недвижими имоти - I част
Въведение. Недвижима собственост - определение, видове и форми. Насоки за развитие и преобразуване на недвижимата собственост. Източници на информация при оценка на недвижимите имоти. Пазар на недвижимите имоти. Видове оценки. Фактори, влияещи при определянето на ...
Оценка на недвижими имоти - II част
Правен режим на недвижимата собственост. Оценителска практика - оферта и съдържание на оценителски доклад. Оценителски структури, професионални сдружения и стандарти. Подходи и методи за оценка - особености и прилагане. Проучване и анализ на финансово-счетоводната ...
Оценка на недвижими имоти III (приложни оценки)
Проучване и систематизиране на пазарната информация при ОНИ. Приложни оценки в условията на развит и свободен пазар при: ипотека, банково кредитиране, застраховка и за данъчни цели. Оценка на НИ при принудително отчуждаване. Оценка при екологически фактори, сервитути и ...
Почви - характеристики и възстановяване
Предмет на дисциплината са знанията за почвите като компонент на околната среда, основни характеристики и функции. Разясняват се същността и целите на устойчивото земеползване като елемент на устойчивото управление на земите, устойчивото развитие, характерните ...
Почвознание
Разглежда се образуването, строежа на почвения профил, състава и свойствата на почвата. Почвена класификация в България и на ФАО. Почвени карти. Изучават се основните почвени различия, формиращи почвеното разнообразие в България, плодородието им, методите и средствата за ...
Преддипломна практика
Преддипломната практика се провежда в институции и ведомства, специализирани в областта на устройството, управлението и оценката на недвижимата собственост. Студентите се запознават с проблемите на отчетността, вписването, оценката, разпореждането и управлението на ...
Принципи на оценяване
Недвижима собственост - определение, видове и характеристики. Класификация на недвижимите имоти (НИ). Пазар на недвижимите имоти. Кадастър и имотна регистрация – скици и схеми. Източници на информация при оценка на недвижимите имоти (ОНИ). Предназначение на оценките. ...
Принципи на управление
Разглеждат се въпросите, свързани с: теориите за фирмата и организационните форми в нашата страна; процеса на вземане на управленско решение; основните функции на управлението - планиране, организиране, координиране, мотивиране и контрол; управление на персонала; ...
Проект по възстановяване на почви
Първата част на проекта се отнася до подобряване на противоерозионната устойчивост на тесктурно диференцирани и слабоструктурни почви чрез прилагане на комплекс от хидромелиоративни, агромелиоративни и химмелиоративни мероприятия с цел намаляване количеството на ...
Регионална икономика
Целта на настоящия курс е да даде на студентите определени знания за регионална икономическа политика, за същността, предмета и задачите на регионалната икономика. Разглеждат се някои методи на регионалната икономика – методи за управление и планиране на регионалната ...
Теория на счетоводството
Програмата на дисциплината е предназначена за студенти-неспециалисти и е разработена в съответствие с действащите нормативни документи в две части – основи на счетоводството и счетоводство на предприятие. В първата част се разглежда същността и предмета на ...
Териториално планиране
Студентите ще получат знания за същността, целите, задачите и значението на териториалното планиране за устойчивото развитие на обществото. Ще разбират устройственото териториално планиране като комплексна дейност, насочена към най-рационално разположение върху ...
Териториално планиране
Специалност:
Студентите ще получат знания за същността, целите, задачите и значението на териториалното планиране за устойчивото развитие на обществото. Ще разбират устройственото териториално планиране като комплексна дейност, насочена към най-рационално разположение върху ...
Териториално устройство
Изясняват се същността, целите и задачите на устройството на територията. Разглеждат се подходите и методите, които се прилагат. Основните видове териториално-устройствени схеми и планове, тяхното съдържание и особености. Проучванията и анализите, които се извършват при ...
Търговско и облигационно право
Дисциплината осигурява познания за основните институти и правни фигури в областта на търговското и облигационното право, разглежда основни понятия като:"търговец", "видове търговци" и начините на тяхното конституиране, специалните изисквания на законодателя при ...
Управление на земи
Специалност:
Управление на земи
Формира се представата за държавна поземлена политика. Области на приложение на поземлената политика: жилищен сектор, селско стопанство и др. Потребности на държавата и общините от земи и имоти. Информационни системи за земята. Управленски информационни системи. Ролята ...
Управление на земи и имоти
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива управленски умения по отношение прилагането им към отделни проблемни ситуации, свързани с имоти, граници, оценяване, разработване и финансиране на проекти. Придобиват се познания за организационните функции и стратегии и ролята на недвижимия имот в ...
Управление на имоти
Студентите ще получат определени управленски познания и умения, които се прилагат при недвижими имоти. Изяснява се ролята на недвижимите имоти в постигането на целите и задачите на фирмата. Ще добият представа за стратегическото управление на портфейл от имоти; на ...
Управление на имоти
Специалност:
Управление на имоти
Студентите ще получат определени управленски познания и умения, които се прилагат при недвижими имоти. Изяснява се ролята на недвижимите имоти в постигането на целите и задачите на фирмата. Ще добият представа за стратегическото управление на портфейл от имоти; на ...
Устойчиво земеползване
Разясняват се същността и целите на устойчивото земеползване като елемент на устойчивото развитие, характерните особености на агроекосистемите и екологичните проблеми с цел ограничаване на вредните въздействия от интензивното земеделие. Целта е задълбочаване на ...
Устройство на горски територии
Запознаване с принципни положения и методи за определяне обема, прираста и сортиментите на отделни дървета в лежащо състояние и на дървостои в стоящо състояние, особености при прилагането на таксационни способи при таксиране на лесосечния фонд при различни видове сечи, ...
Устройство на защитени територии
Предмет на дисциплината е опазването и управлението на защитените територии. Изучават се структурата, функционирането, устройството и устойчивото управление на естествените екосистеми. Разглеждат се теоретичните, исторически, природни и правни предпоставки за ...
Устройство на земеделски територии
Поземлена собственост. Земеделски земи - състояние и разпределение. Комасация. Комасационен план. Особености на комасацията при съвременните икономически и екологични условия. Формиране на земеползвания. Землищни граници. Отделяне на земи за неземеделски нужди. ...
Устройство на нарушени територии
Предмет на дисциплината е изучаването на статуса и промените в незащитените територии и обекти с геогенно, техногенно и антропогенно натоварване. Целта е да даде познания върху нарушените и деградирани екосистеми във връзка с тяхното възстановяване и устойчиво ...
Учебна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Учебна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Учебна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Учебна практика по оценка на недвижими имоти
Проучване на предварително избрани подходящи недвижими имоти по: вид, местоположение, регион, размер, състояние и разработка. Заснемане на основни параметри, характеристики и данни на имотите, за да бъдат определени, избрани и приложени методите за оценка за отделните ...
Учебна практика по поземлени ресурси
Студентите се запознават в натура с основни представители на почвеното разнообразие в България и на различните бонитетни групи – смолница, чернозем, алувиално-ливадна, сиво-кафява горска почва. Наблюдават строежа на почвения профил и морфологичните особености, ...
Учебна практика по устройство на земеделски територии
Върху предварително подготвени кадастрални карти или карта на възстановена собственост (КВС) се извършва проучване на земеделските земи по собственици, ползватели и НТП (начин на трайно ползване) , релеф и инфраструктура. Предвижда се разположението на масивите земи по ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
Специалност:
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
Специалност:
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...
Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и ...