Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини

Дисциплини

3D картографско моделиране
Въведение в три-дименсионалното (3D) картографско пространство, 3D картографски модели в тяхното съдържание: основно, вторично и допълнително. Предимства и недостатъци в сравнение с традиционните картографски модели. Начини на създаване на 3D модели: подготовка на база ...
WEB картографиране
Цел на курса е да се дадат знания за WEB дизайна. В учебната програма са включени въвеждащи теми по основни принципи на WEB дизайна, функционални аспекти на дизайна и дизайнът като средство. Практическата насоченост на курса се изразява с въпроси за създаването на ...
WEB картографиране
Специалност:
Автоматизирано картографиране
Дисциплината "Автоматизирано картографиране" запознава студентите от специалност "Геодезия" с методите и техниките за създаване на карти в цифрова среда. Особен акцент се дава на подготовката на данни за цифрово картографиране; използването на географски анализи в ГИС ...
Автоматизирано картографиране
Специалност:
Дисциплината "Автоматизирано картографиране" запознава студентите от специалност "Геодезия" с методите и техниките за създаване на карти в цифрова среда. Особен акцент се дава на подготовката на данни за цифрово картографиране; използването на географски анализи в ГИС ...
Анализ и обработка на цифрови изображения
Дисциплината "Анализ на изображения" е предназначена да запознае студентите с основните принципи на автоматичен анализ на изображения. Разглежданите проблеми включват запознаване с теорията за разпознаване на образи, а така също методите за структурен анализ на ...
Архитектурна фотограметрия
Разглеждат се въпроси от: приложение на фотограметричните методи за документиране паметници на архитектурата и културата; изготвяне на цифрови модели на повърхнини, сгради и обемни тела; архитектурно заснемане; фасадни планове; надземно лазерно сканиране; реконструкция ...
Визуализация на Гео данни
Въведение в гео-пространствените данни, тяхната класификация и визуализация. Начини за създаване на информационни системи за MetaData. Софтуер за използване и визуализация на гео-данни в различни дименсии и носители. Връзка с Интернет и мобилни комуникационни технологии. ...
Визуализация на Гео данни
Въведение в гео-пространствените данни, тяхната класификация и визуализация. Начини за създаване на информационни системи за MetaData. Софтуер за използване и визуализация на гео-данни в различни дименсии и носители. Връзка с Интернет и мобилни комуникационни технологии. ...
Виртуално картографско моделиране
Работа с картографски модели и геоизображения в тяхната специфика, многообразие, метричност и динамичност. Систематизиране на знания от дисциплини като картография, компютърна графика, прихология на възприемането, геоикономика и тяхното обобщаване за постигане на ...
Дистанционни изследвания
Дисциплината "Дистанционни изследвания" е предназначена да запознае студентите с основните методи за получаване на информация и регистриране на информация от въздушни космически носители и нейната обработка. Основните въпроси са: спецификата на типовете апаратури за ...
Дистанционни методи и ГИС
Дисциплината "Дистанционни методи и ГИС" запознава студентите с особеностите при прилагане на методите за дистанционни изследвания в среда на ГИС. Посочени са възможности и изисквания към информацията, получавана от ГИС за решаване на основните технологични задачи в ...
Дистанционни методи и ГИС
Дисциплината "Дистанционни методи и ГИС" запознава студентите с особеностите при прилагане на методите за дистанционни изследвания в среда на ГИС. Посочени са възможности и изисквания към информацията, получавана от ГИС за решаване на основните технологични задачи в ...
Дистанционни методи и ГИС
Дисциплината "Дистанционни методи и ГИС" запознава студентите с особеностите при прилагане на методите за дистанционни изследвания в среда на ГИС. Посочени са възможности и изисквания към информацията, получавана от ГИС за решаване на основните технологични задачи в ...
Издаване на карти
Специалност:
Дисциплината обхваща съвкупността от технологични процеси по подготовката за издаване и издаването на картите. Разглеждат се фоторепродукционните, копирните и картопечатните работи, техническото редактиране на картите и атласите, свойствата на хартиите и печатните ...
Издаване на карти
Специалност:
Дисциплината обхваща съвкупността от технологични процеси по подготовката за издаване и издаването на картите. Разглеждат се фоторепродукционните, копирните и картопечатните работи, техническото редактиране на картите и атласите, свойствата на хартиите и печатните ...
Инженерна фотограметрия
Разглеждат се фотограметричните технологии за регистриране и контрол на деформации на съоръжения, методи за автоматизиране на контрола, регистрация на изменения в конструктивните параметри и използваните фотограметрични методи за анализ и оценка на деформации както и ...
Инженерна фотограметрия
Разглеждат се фотограметричните технологии за регистриране и контрол на деформации на съоръжения, методи за автоматизиране на контрола, регистрация на изменения в конструктивните параметри и използваните фотограметрични методи за анализ и оценка на деформации както и ...
Инженерна фотограметрия
Специалност:
Разглеждат се фотограметричните технологии за регистриране и контрол на деформации на съоръжения, методи за автоматизиране на контрола, регистрация на изменения в конструктивните параметри и използваните фотограметрични методи за анализ и оценка на деформации както и ...
Инженерна фотограметрия
Специалност:
Разглеждат се фотограметричните технологии за регистриране и контрол на деформации на съоръжения, методи за автоматизиране на контрола, регистрация на изменения в конструктивните параметри и използваните фотограметрични методи за анализ и оценка на деформации както и ...
Картни проекции
Специалност:
Картография
Специалност:
Картография - I (Картни проекции)
Разглежда се математическия и геодезически фундамент, необходими за изчисляване и използуване на картни проекции. Класифицирането им в три основни теми като конформни, еквивалентни и условни е направено в унисон със световните стандарти, използувани в съвременните ГИС ...
Картография - II част
Теоретична картография. История на картографията. Специфични особености на картографските условни знаци и картографските изображения. Проектиране и издаване на карти. Картографско моделиране на действителността. Автоматизирани методи и приложение на дистанционните ...
Картография - II част
Специалност:
Картографски стандарти
Курсът по учебната дисциплина "Картографски стандарти" има за цел да даде задълбочени знания и умения при използване на съвременните цифрови стандарти свързани с картографските дейности базирани на информационни системи. Изучават се световните стандарти за обмен на ...
Компютърна графика
Специалност:
Навигационно картографиране
Курсът по учебната дисциплина "Навигационна картография" има за цел да даде задълбочени знания и умения при създаването, използването и развитието на навигационните технологии в геоинформационен и картографски аспект. Разглеждат се технологиите за създаване на ...
Обектно ориентирано програмиране при обработка на ГЕО - изображения
Дисциплината "Обектно ориентирано програмиране при обработка на ГЕО - изображения" запознава студентите с теоретичните основи и практическото използване на езици за обектно-ориентирано програмиране при решаване на задачи, ползващи обработка на изображения на теренни, ...
Подробни устройствени планове
След завършване на курса "Подробни устройстевни планове", студентите ще могат самостоятелно да проектират регулационни планове /ПУР, ПУП, ПР, ПРЗ/. Парцеларни планове, проекти за изменения на ПУП, да изработват нивелетни проекти, проекти за възстановяване на настилки. След ...
Подробни устройствени планове
Специалност:
След завършване на курса "Подробни устройстевни планове", студентите ще могат самостоятелно да проектират регулационни планове /ПУР, ПУП, ПР, ПРЗ/. Парцеларни планове, проекти за изменения на ПУП, да изработват нивелетни проекти, проекти за възстановяване на настилки. След ...
Проект по картография
Цел на курса е да е дадат практически знания за проектиране на карти. Въпросите, свързани с избора и подготовка на общогеографска основа, проектиране на математическата основа, на съдържание и знакова система; разработването на принципите на генерализация и оформяне на ...
Проект по картография
Специалност:
Цел на курса е да е дадат практически знания за проектиране на карти. Въпросите, свързани с избора и подготовка на общогеографска основа, проектиране на математическата основа, на съдържание и знакова система; разработването на принципите на генерализация и оформяне на ...
Проект фотограметрия и дистанционни методи
Проектът по "Фотограметрия и Дистанционни методи" запознава студентите с цялостния технологичен процес при изработване на завършен проект в областите близкообхватна, въздушна фотограметрия и дистанционните изследвания. Решаваните задачи са свързани с анализ на ...
Производство на карти
Цел на курса е да е дадат знания за производството на карти. Детайлно се разглеждат въпроси, свързани с конвенционалното издаване на карти: репродукционна фотография, изработване на печатни форми, печат на тиража на картата. Разглеждат се и съвременни технологии за ...
Производство на карти
Специалност:
Цел на курса е да е дадат знания за производството на карти. Детайлно се разглеждат въпроси, свързани с конвенционалното издаване на карти: репродукционна фотография, изработване на печатни форми, печат на тиража на картата. Разглеждат се и съвременни технологии за ...
Тематично картографиране и ГИС
Цел на курса е да се дадат знания за разработване и създаване на тематични карти. Разглеждат се съвременните задачи и перспективните направления в картографирането на основата на географските принципи на изследване на обектите. Дава се методика за картографски анализ на ...
Топографска картография - I част
Дисциплината "Топографска картография" запознава студентите от специалност "Геодезия" със същността, съдържанието, оформянето и начините за използване на българските топографски карти (т.к.). Разглеждат се технологиите за изработване и обновяване на картите. Изучават се ...
Топографска картография - II част
Дисциплината "Топографска картография ІІ" е продължение на дисциплина със същото наименование, изучаване от студентите от специалност "Геодезия" в първи курс, в която се разглеждат предимно съдържанието и оформянето на топографските карти (т. к. ). В "Топографска ...
Топографски карти
Специалност:
Топографско картографиране
Специалност:
След завършване на курса студентите придобиват следните умения: Познават същността и особеностите на топографските карти (т. к. ) в различните мащаби, начините за тяхното създаване и използване; определят местоположението на стуктурните линии на релефа по карта; ...
Топографско чертане
Специалност:
Учебна практика по топографска картография
Целта на Учебната практика по Топографска картография I част е да се получат умения по ориентиране на местността по топографска карта, да разпознават и класифицират реалните топографски обекти и да ги нанасят приблизително на картата. За тази цел по маршрутно – ...
Учебна практика по топографска картография
Специалност:
Целта на Учебната практика по Топографска картография I част е да се получат умения по ориентиране на местността по топографска карта, да разпознават и класифицират реалните топографски обекти и да ги нанасят приблизително на картата. За тази цел по маршрутно – ...
Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи
Добиват се практически умения при работа с фотограметрична апаратура, аналогови картировъчни апарати, фотограметрични камери, аналитични апарати, системи за цифрова фотограметрия, фототрансформатори , системи за интерпретация и обработка на изображения. Практиката ...
Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи
Специалност:
Добиват се практически умения при работа с фотограметрична апаратура, аналогови картировъчни апарати, фотограметрични камери, аналитични апарати, системи за цифрова фотограметрия, фототрансформатори , системи за интерпретация и обработка на изображения. Практиката ...
Фотограметрични технологии
Студентите се запознават с основните понятия, прилаганите методи и технологии при използването на земни, въздушни и космически снимки, монохроматични многоканални цифрови изображения при устройство и управление на земи и имоти. Изяснени са основите на аналитичната и ...
Фотограметрия и дистанционни методи - I част
Дисциплината ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ е съставена от две части. І част има за задачи да запознае студентите с основните понятия, координатни системи, аналитични връзки и закономерности при единичните и при стереодвойки снимки. Обърнато е внимание на теорията ...
Фотограметрия и дистанционни методи - II част
Придобиват се знания за основните аналитични зависимости, аналитична фототриангулация, формиране на аналитични модели и тяхното изравнение, кодирането на данни и тяхното набиране за модели на теренни повърхнини и пространствени обекти и спецификата на кадастралната ...
Фотограметрия и дистанционни методи - II част
Специалност:
Придобиват се знания за основните аналитични зависимости, аналитична фототриангулация, формиране на аналитични модели и тяхното изравнение, кодирането на данни и тяхното набиране за модели на теренни повърхнини и пространствени обекти и спецификата на кадастралната ...
Цифрова обработка на изображения
Дисциплината Цифрова обработка на изображения има за задачи да запознае студентите с основните понятия, методи и алгоритми за обработка на цифрови изображения. Знанията, получени в тази дисциплина имат за задача да се ползват както самостоятелно, а така също и като ...