Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Пътища и железници

Пътища и железници
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ягода Тодорова

Дисциплината дава на студентите от специалност ХТС основни знания за: Проектирането и строителството на автомобилни и железни пътища; основните трасировъчни елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; строителство на основните елементи на пътя: настилки, окопи, откоси и т. н. Проектиране на основните елементи на железопътните трасета в план, надлъжен и напречни профили; основните елементи на железния път (горно и долно строене) и прилежащите му съоръжения; устройството и основните функции на различните видове гари, свързани с хидротехническото строителство. Разработването на курсов проект дава възможност на студентите да приложат получените на лекции знания и да придобият опит и умения за самостоятелна и в екип работа по проекти и линейни строителни обекти.

Учебни материалиКурсови задачи и задания

Геодезия - Задания 2022
Карти със задания

Геодезия - Задания 2023
Карти със задания

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща