Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Мениджмънт и маркетинг

Мениджмънт и маркетинг

Целта на дисциплината „Мениджмънт и маркетинг“ е да запознае студентите от спец. Геодезия с:

ü  теорията на управлението и нейното прилагане на практика, в съвременните пазарни условия;

ü  теоретичните и методологични основи на маркетинговата концепция за фирмено управление.

Предвидения материал, рамките на 30 часа лекции, е разделен на две части – 7 теми посветени на „Мениджмънт“ и 7 теми, свързани с „Маркетинг“.

Съдържанието на всяка тема е съобразено с актуалните концепции, принципи, методи и инструментариум, използвани в мениджмънта и маркетинга . В хода на обучението се засягат въпроси, свързани с това: как се осъществява планирането, организирането, ръководенето и контролирането на дейността на геодезически компании, с оглед постигане на по-високи стопански резултати и конкурентоспособност. Разглеждат се основните управленски подходи и методи на управление; различните управленски структури; процесът на вземане на ефективни управленски решения, управлението на персонала и формирането на кадрова политика, както и основите ключови показатели за анализ на фирмената дейност.

Засяга се и тематиката за това как се проучват, анализират и разработват пазарите на различни продукти и услуги, с акцент върху геодезическите компании; как се управлява и използва ефективно маркетинговата информация при формирането на различни маркетингови решения; как разсъждават и действат потребителите в различните пазари и как може да се постигне повишаване на тяхната потребителска удовлетвореност; какви специфични стратегии и тактики могат да се прилагат по отношение на продуктовото; ценовото; пласментното и комуникационното поведение на организациите, с цел оптимизиране на резултатите на компаниите.