Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Използване и опазване на земята

Използване и опазване на земята
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
Допълнителен език английски, немски

Предмет на дисциплината е устойчивото използване на почвените ресурси в земеделските територии. Целта е задълбочаване на познанията на студентите по отношение на опазването на почвите и взаимовръзката “почва-растение”, необходими при вземането на решения относно оптималния подбор на земеделските култури и съхраняването на почвеното плодородие. Разглеждат се деградационните процеси при почвите (техногенно неорганично и органично замърсяване, засоляване, вкисляване, дехумификация, вторично уплътняване, ерозия) и съвременните методи за тяхното ограничаване в съответствие с международните екологични стандарти.