Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Правни въпроси в строителството

Правни въпроси в строителството
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател д-р юрист Румен Стефанов

След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното, облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес. Студентът придобива умения да ползва и прилага нормативната уредба за устройство на територията, администрирането на инвестиционния процес, извършването на сделки и разпореждане с недвижима собственост във връзка с осъществяване на инвестиционния процес, обществените поръчки за проектиране и строителство, правилата и нормите за проектиране и изпълнение.

Конспекти