Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Оценка на недвижими имоти

Оценка на недвижими имоти

Лекционната тематика на учебната дисциплина „Оценка на недвижими имоти“ надгражда базовите познания от учебната дисциплина „Принципи на оценяване“. Набляга се на конкретни практически приложения на оценяването на различни видове недвижими имоти като: жилищни, търговски, офис имоти, индустриално-стопански, социални имоти, земеделските имоти. В лекциите подробно се разглеждат особеностите при оценката на недвижими имоти – за данъчни цели, при съдебни и счетоводни процедури, при ипотека, при принудително отчуждаване за държавни и общински нужди, и други специфични случаи. Студентите се запознават с основните етапи при изготвянето на оценителски доклад.
В упражненията се решават конкретни задачи, с цел изясняване на приложението на теоретичните знания и придобиване на практически умения. Предвиден е и курсов проект под формата на разработване на оценителски доклад за конкретен реален обект при спазване на методологията на Българските стандарти за оценяване (БСО).