Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Почви - характеристики и възстановяване

Почви - характеристики и възстановяване
Специалност Управление на водни ресурси
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
Допълнителен език немски, английски

Предмет на дисциплината са знанията за почвите като компонент на околната среда, основни характеристики и функции. Разясняват се същността и целите на устойчивото земеползване като елемент на устойчивото управление на земите, устойчивото развитие, характерните особености на агроекосистемите и екологичните проблеми с цел ограничаване на вредните въздействия от интензивното земеделие, като се акцентира на кумулативните въздействия върху водните ресурси. Разглеждат се съвременните методи за ограничаването им.