Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Топографска картография - I част

Топографска картография - I част
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Станислав Василев

Дисциплината "Топографска картография" запознава студентите от специалност "Геодезия" със същността, съдържанието, оформянето и начините за използване на българските топографски карти (т.к.). Разглеждат се технологиите за изработване и обновяване на картите. Изучават се начините за изобразяване на релефните форми върху топографските карти чрез изолинии, коти и условни знаци. Предвидени са проекти, които запознават студентите със знаковата система и оформянето на топографските карти. Получените знания и умения в този курс ще спомогнат за правилното използване на топографските карти и за по-пълното усвояване на учебния материал по дисциплини, изучавани в следващите семестри: Геоинформатика, Кадастър, Картография и др.

Учебни материали
Курсови задачи и задания


Информация