Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Устойчиво земеползване

Устойчиво земеползване
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
Допълнителен език немски, английски

Разясняват се същността и целите на устойчивото земеползване като елемент на устойчивото развитие, характерните особености на агроекосистемите и екологичните проблеми с цел ограничаване на вредните въздействия от интензивното земеделие. Целта е задълбочаване на познанията на студентите: за опазването на почвите като особено ценен природен ресурс и взаимовръзката "почва-растение", необходими за оптималния подбор на земеделските култури и съхраняването на почвеното плодородие; за деградационните процеси при почвите (техногенно замърсяване, засоляване, вкисляване, дехумификация, вторично уплътняване, ерозия) и съвременни методи за ограничаването им.