Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Дипломна работа: Теоретично проучване Дипломен проект Държавна клаузура

Дипломна работа:
   Теоретично проучване
   Дипломен проект  Държавна клаузура
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Александър Александров

Дипломната работа има за цел да демонстрира придобитите знания и умения за концептуално осмисляне на актуални урбанистични проблеми, разработване на методически подходи за решаването им и прилагането им в конкретен социален и пространствен контекст. Тя обхваща две нива: (а) концептуално – формулиране и осмисляне на урбанистичен проблем; обосноваване на пътищата за решаването му; изграждане на методически подход за урбанистична намеса; (б) приложно ниво – илюстриране на възможностите на подхода в казус(и) от българската практика. Съдържа до 50 страници текст (максимум 20 хиляди думи); структурирани в основни раздели (увод, обосновка за избора и изследване на разглеждания проблем, концепция и методически подход, практическо приложение в избран казус, заключение.