Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Дисциплини /

Дипломна работа * Тематично проучване Дипломен проект * Държавна клаузура *

Дипломна работа *    Тематично проучване    Дипломен проект *    Държавна клаузура *

Дипломната работа се представя за защита в дигитален вид и в подвързана разпечатка – албум (формат А3). Основните резултати на дипломната работа се представят в 6 табла (формат А0), оформени по преценка на автора и отразяващи коректно и в ясна последователност целите, основните етапи и резултатите на изследването. Специфичните изисквания са: (а) при практическо-приложна разработка – ясна и оригинална концепция за развитие на разглежданата територия; добре аргументирани възможности за реализиране на концепцията; (б) при теоретико-приложна разработка – логично и последователно представяне на ясно формулирани изследователска задача, хипотеза и модел на изследването; добре обосновани самостоятелни изводи; наличие на идеи за приложение на резултатите.