Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Високоскоростни ж.п. линии

Високоскоростни ж.п. линии

         Лекциите и проектът по дисциплината "Високоскоростни жп линии" дават на студентите знания по реконструкция на жп линии за високи скорости на движение (железопътни магистрали), основните нормативни изисквания за оразмеряване на железопътните гари, гарови съоръжения и елементи на горното строене.

         АНОТАЦИЯ

         Дисциплината „Високоскоростни железопътни линии" е свободно избираема в учебния план. Тя запълва една появила се празнина в знанията на студентите от специалност „Транспортно строителство", специализация „Железопътно строителство", във връзка с влизането на Р България в Европейския съюз изискванията за привеждане на железниците в европейски вид т.н. оперативна съвместивост на железниците от основната транс-европейска мрежа TEN-T.
         През България преминават 7 от общо 10 транс-европейски железопътни коридори, които сега са обединени в Източно-средиземноморски транспортен коридор. Всички те трябва да отговарят на стандартите за железопътна магистрала - високоскоростна жп линия. В тази категория попадат близо 50% от главната железопътна мрежа у нас.
          Нормите за проектиране, конструкция на железния път, изисквания към подвижния състав, конструкцията на контактната мрежа, сигнализационната техника и организация на влаковото движение са специфични, а някои почиващи на различни принципи на оразмеряване. Тези специфични норми и принципи изискват задълбочено третиране и са в основата на дисциплината.
          За нормалното възприемане на съдържанието на дисциплината „Високоскоростни железопътни линии" е необходимо студентите задължително да са положили изпитите си по „Проектиране и строителство на жп линии" и „Горно строене на железния път".
 

Учебни материалиПравила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща