Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Компютърно моделиране на канализационни мрежи

Компютърно моделиране на канализационни мрежи
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Румен Арсов

Разглеждат се хидроложките и хидравличните аспекти на канализационните системи и основните подходи и процедури за математическото моделиране на съответните процеси. Основно внимание е отделено на моделирането на дъждовния отток чрез физически базирани и концептуални методи, както и на актуалните комерсиални програмни продукти в тази област. След успешно преминаване на курса на обучение по дисциплината, студентите придобива знания и умения за технологично изследване, оценка, управление и контрол на канализационни системи и съоръженията към тях чрез прилагане на съвременни информационни средства и програмни продукти.