Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Виртуално картографско моделиране

Виртуално картографско моделиране
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
Допълнителен език английски

Работа с картографски модели и геоизображения в тяхната специфика, многообразие, метричност и динамичност. Систематизиране на знания от дисциплини като картография, компютърна графика, прихология на възприемането, геоикономика и тяхното обобщаване за постигане на професионално картографско моделиране. Запознаване с тридименсионалното (3D) картографско моделиране. Разглеждат се основите на анимационната картография на базата на 3D моделиране. Оформяне на картографски модели от гледна точка на новите компютърни техники и технологии в целия процес на картографското производство. Оформяне у студентите на правилно виждане и технически умения при изготвяне на модели за различни цели и потребители.

Учебни материали